phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Våra viktigaste frågor i EU-valet

Våra viktigaste frågor i EU-valet

Bilder från ett besök av Filippa K

Här följer en sammanfattning av Södras viktigaste budskap inför valet till Europaparlamentet.

Säkerställ likvärdig rapportering och hantering av referensnivåer inom EU när det gäller skydd av natur

Södra stödjer EU:s ambition att vi behöver intensifiera vårt arbete för att motverka klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden. Sverige täcks till 70 procent av skog, varav hälften ägs av fler än 300 000 olika skogsägare. Det finns en mångfald i ägandeform, brukande och hur skogarna ser ut i Europa. Därför är det viktigt, anser vi, att subsidiariteten, som handlar om att beslut ska fattas på mest ändamålsenliga och effektiva nivå, är en grundläggande princip inom EU och bör respekteras i högre utsträckning i den framtida utformningen av miljö- och klimatpolitiken. Detaljstyrning och enhetliga regler och ambitioner i hela unionen kan bli kontraproduktivt när både skogen och skogsägandet skiljer sig så kraftigt åt i olika delar av Europa. För att möjliggöra den variation som krävs i skogen behöver politiken både vara balanserad och medge möjlighet till lokala anpassningar.

Det är en utmaning att på samma gång skapa flexibilitet och likvärdig hantering för god konkurrens. Exempelvis behöver rapportering om naturvärden och skyddad natur liksom val av referensnivåer för önskat läge vara lika om jämförelser och utvärdering ska vara möjligt.

Erkänn skogens klimatnytta genom initiativ som går ut på att ersätta fossila material med biobaserade produkter

Södra anser att EU-politiken behöver se skogen ur ett mer holistiskt perspektiv och sätta bioekonomin högre på agendan. Skogen kan bidra på många plan, inte enbart som kolsänka, och familjeskogsbruken bidrar med många nyttor som samhället och EU efterfrågar. Förnybar råvara från familjeskogsbrukens skogar blir till trävaror, byggsystem, pappers- och dissolvingmassa, energi, kemikalier och mycket mer samtidigt som skogsägare jobbar med åtgärder för biologisk mångfald och den växande skogen binder in kol. Södra förfinar skogens produkter och upptäcker samtidigt nya användningsområden för den förnybara råvaran som kan ersätta fossilbaserade produkter.

Skogen är en viktig del i kolbindningen men den är även ett osäkert kollager som kan förstöras genom storm, brand eller insektsangrepp vilket vi har erfarenhet av inte minst i Götaland. Det är därför en riskfylld klimatstrategi att låta skogen stå för att möjliggöra fortsatt användning av fossila resurser i stället för att använda skogsråvaran och minska vårt fossilberoende.

Svenska skogens volym har ökat från 1,7 miljarder till 3,6 miljarder skogskubikmeter under 100 år. Detta motsvarar ett koldioxidupptag på 2,5 miljarder ton. Den mängd koldioxid svenska skogar bundit in på 100 år släpps globalt ut på 25 dagar varje år. Lösningen i klimatomställningen handlar med andra ord om att minska de fossila utsläppen, inte i att begränsa skogsbruket.

Södra anser att det viktigaste nu är att snabbt fasa ut vårt fossilberoende och där spelar skogen och skogsbruket en viktig roll. Genom att producera produkter, material och energi av förnybar råvara kan vi ersätta fossilbaserat.

Den globala materialanvändningen förväntas dubbleras till år 2050. När den siffran möter internationella handlingsplaner för ökad hållbarhet står en sak klar: Efterfrågan på förnybara och återvunna råvaror kommer att bli bra mycket större än idag.

Södra anser att EU behöver en ny inriktning för att skogen och de skogliga produkterna ska kunna bidra ännu bättre i den gröna omställningen.

Betala familjeskogsbruket för de nyttor som samhället vill se mer av och förväntar sig att skogen och skogsägarna ska leverera

Skogen har många värden. Den bidrar till landets ekonomi, en levande landsbygd och är samtidigt en plats för tusentals land- och vattenlevande arter. Skogen är fåglars hem och en plats för både arbete och vila. 

På Södra utvecklar vi ständigt naturvården och den skogliga skötseln för att skapa förutsättningar för både tillväxt och en rik biologisk mångfald. Vissa områden i medlemmarnass skogar gynnas av en fri utveckling, medan andra kräver en omsorgstagande skötsel och aktiva åtgärder för att bevara och utveckla naturvärden. Vi ser inte skogsskötsel och miljö som varandras motsatser – utan varandras förutsättningar. För att skogsägarna ska kunna leverera ännu mer för att stärka klimat- och miljöarbetet behövs det både incitament och modeller för ersättning. När det lönar sig att möta samhällets förväntningar kommer också resultatet att bli så mycket bättre.

Läs mer

Södras budskap inför EU-valet: Uppnå klimatmålen genom ett aktivt skogsbruk

EU-valet och hur du kan påverka

Kandidatguide till EU-valet

Partiernas syn på skogen

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.