phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Älgbetesinventering Äbin

Älgbetesinventering Äbin

Inventering Äbin älgbetesinventering
För att kunna bedriva en god viltförvaltning behöver beslut grundas på tillgänglig fakta och kunskap. Södra står bakom de rekommenderade inventeringsmetoderna i älgförvaltningen och det viktigaste skogliga faktaunderlaget i viltförvaltningen är älgbetesinventeringen, Äbin.

Inom älgförvaltningen finns ett antal rekommenderade inventeringsmetoder som används för att få fram nödvändiga fakta om både skogstillstånd och älgstammen. Skogsstyrelsen har tagit fram metoder för skogen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för älgstammen. Samtliga organisationer och myndigheter i älgförvaltningen, inklusive Södra, har uttalat sitt stöd för att det är dessa metoder som ska användas.

Metoderna är främst utvecklade för att ge information på nivån älgförvaltningsområde om bland annat:

  • fodersituation
  • viltbetesskador
  • älgstammens storlek och sammansättning.

Kompletterande inventeringar på älgskötselområdesnivå kan bidra till ökad kunskap om variationer runt dessa medelvärden inom ett älgförvaltningsområde.

Årliga inventeringar

Varje år sedan 2014 inventeras skogstillståndet via Älgbetesinventeringen (Äbin) i drygt hälften av landets älgförvaltningsområden. Metoden är en av de så kallade rekommenderade basmetoderna i älgförvaltningen och resultaten används för att stämma av aktuellt läge och som stöd i det praktiska älgförvaltningsarbetet. Kartan nedan visar hur skadorna varierar inom området och baseras på de tre senaste inventeringarna. Mörkare färg innebär att en högre andel av tallstammarna är skadade än i de områden på kartan som har ljusare nyans. (Källa: Skogsstyrelsen) 

Äbin diagram resultat 2023

Resultat Götaland

Äbin diagram resultat 2023
Andel årsskador på tall i Götaland, sammanvägt värde för de tre senaste inventeringarna.

Skogsbrukets gemensamma mål, vilket sammanfaller med Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets uttalade mål, är maximalt fem procents årsskada. Det förväntas leda till att slutmålet minst sju av tio oskadade tallstammar nås. Som tabellen ovan visar har värdet pendlat runt 15 procent sedan 2016, vilket innebär tre gånger högre än den maximalt tolerabla årsskadan.  Vi ser dock nu en trend om minskande viltskador i ÄBIN de tre senaste åren, vilket är positivt.

Äbin diagram resultat 2023
Andel oskadade tallar i Götaland, sammanvägt värde för de tre senaste inventeringarna.

Skogsstyrelsens operativa mål, vilket sammanfaller med skogsbrukets gemensamma mål, är minst 85 procent oskadade tallar. Målnivån, som gäller bestånd med drygt 2 m medelhöjd, utgår ifrån slutmålet att minst 7 av 10 tallar ska vara oskadade vid 5 m medelhöjd.

Äbin diagram resultat 2023
Andel ytor med gynnsam konkurrensstatus för rönn, asp, sälg och ek (RASE) i Götaland, sammanvägt värde för de tre senaste inventeringarna.
Äbin diagram resultat 2023
Andel av de magra markerna respektive mellanmarkerna i Götaland som föryngrats med tall, sammanvägt värde för de tre senaste inventeringarna.

Andelen tall i föryngringar som treårsmedelvärde ökar enligt förväntan utifrån de satsningar som gjorts av skogsägarna. På mellanmarkerna som utgör 68 procent av all skogsmark i Götaland enligt Äbin 2023 syns förvisso en liten nedgång senaste året, men trenden är ändå positiv över tid. Målet är att merparten av alla magra marker och minst 25 procent av mellanmarkerna föryngras med tall.

Med tanke på den tidsförskjutning som finns i Äbinresultaten, då dessa mäter i bestånd med medelhöjd på drygt 2 meter, kan man förvänta sig en fortsatt tydlig ökning framöver. Figuren nedan visar andelen tallplantor av alla plantor i Södras försäljningsstatistik. Det som ger resultatet i Äbin 2023 är de nivåer som gällde runt 2016–2019 eftersom det tar ett antal år innan plantorna blivit drygt 2 meter höga. Notera särskilt minskningen pga odlingsproblem i plantskolorna 2015-16 och sedan den enormt kraftiga ökningen från 2017 och framåt.

Äbin diagram resultat 2023

Läs mer om ÄBIN-resultatet på Skogsstyrelsen.se

 

Om metoden

Älgbetesinventeringen (Äbin) är ett mycket viktigt underlag på alla nivåer i viltförvaltningen. Äbin är en kvalitetssäkrad inventeringsmetod som utvecklats av Skogsstyrelsen och SLU. Inventeringen bekostas av skogsägarna och utförs av särskilt utbildade och oberoende inventeringsaktörer. Skogsstyrelsen ansvarar för metodik och sammanställer och publicerar resultaten.

Hela Sverige inventeras årligen sedan 2014 och resultaten används i älgförvaltningen tillsammans med resultat från andra rekommenderade inventeringsmetoder.

Äbin-året

Fakta om Äbin

  • Skogsstyrelsen ansvarar för metodik, utbildning, kvalitetssäkring och publicering av resultat.
  • Utförs av utbildade, oberoende inventerare
  • Finansieras av skogsägarna 
  • Resultat används i planer i viltförvaltningen

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.