phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Ny skog Satsning på morgondagens föryngringsteknik

Satsning på morgondagens föryngringsteknik

Visionsbild BraSatt
BraSatt är Södras satsning på morgondagens föryngringsteknik. Tillsammans med kontrakterade samarbetspartners utvecklas ett system för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad.

Sedan flera år tillbaka genomför Södra uppföljningar av planteringsuppdrag. Dessa visar att i genomsnitt 25 procent av plantorna är döda tre år efter att planteringen är utförd. Det är många faktorer som inverkar på plantöverlevnaden, bland annat hur markberedningen utförs och var och hur plantan sätts i marken.

Bättre föryngringskvalitet

Om plantöverlevnaden förbättras når fler plantor produktionsmogen ålder och tillväxten i skogen ökar. 2018 beslutade Södras styrelse att göra en satsning för att förbättra kvaliteten på den skogliga föryngringen, en satsning som också är ett led i att nå målet om ökad skogstillväxt på medlemsfastigheterna med 20 procent från år 2015 till 2050.  

Redan 2006 började Södra använda Bracke P11 – ett grävmaskinsbaserat planteringsaggregat – på medlemsmarker och en mycket god plantöverlevnad påvisades. Av olika anledningar vann denna metod inte mark men visade tydligt att maskinell plantering av skogsplantor är fullt möjlig. 

Bakgrund till projektet

Södra bestämde sig för att utveckla en metod anpassad för södra Sverige och som gör det möjligt att markbereda och plantera i samma koncept. Det är bakgrunden till att projektet BraSatt startade.

Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling, berättar om varför Södra vill satsa på ny föryngsringsteknik.

- Vi vill sträva efter att göra en markberedning som utförs med precision. Då behöver vi bara påverka en liten del av marken, men där ska växtbetingelserna för plantan vara så optimala som möjligt. Planteringen ska ske i samma moment för att plantan automatiskt ska hamna på den bästa planteringspunkten. Då blir föryngringsarbetet både effektivt och skonsamt. Detta ska uppnås med hjälp av hög kompetens och kunskap om ny teknik inom många olika områden även helt utanför skogsbruket, säger han. 

Mål med projektet

BraSatt har som mål att utveckla en metod för markberedning och plantering som ger god plantöverlevnad och som är skonsam för både människa och mark. Siktet är inställt på att bygga en prototypmaskin som börjar testas i fält under planteringssäsongen 2023. Ambitionen är att skapa en god arbetsmiljö för operatören genom att utveckla en maskin som är så självgående som möjligt. Idag finns mycket teknik inom olika branscher som kan göra stor nytta i skogsbruket, inte minst i att processa stora datamängder. En viktig del i projektet är att titta på vad som krävs för att metoden ska bli attraktiv för både säljare, köpare och användare och låta det styra både utformning och teknikval.

Kick-off

Den 12 februari 2021 hölls en digital kick-off för BraSatt. Projektledare Anna Wallner tillsammans med projektgruppen från Södra slog an tonen för ett tätt samarbete mellan de kontrakterade parterna. Länk till nyhet om detta hittar du i högerspalten ovan.  

Proof-of-concept

BraSatt pågår fram till februari 2024 och målet är proof-of-concept. Det betyder att vi ska visa att den valda tekniken fungerar som tänkt, men ytterligare arbete kommer att återstå innan metoden blir en produkt mogen att introducera på marknaden. För att nå en väl testad prototypmaskin planeras fälttester av delsystem under planteringssäsongen 2022 för att sommaren 2023 kunna börja testa hela systemet. 

Projektets resultat

Under projektet har vi tagit fram ett koncept och i fält demat en ny metod för markberedning. Den autonoma planteringen har utvecklats på protoypen BraSatt 01. Tanken är den framtida maskinen ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna, markbereda och plantera bra. BraSatt har därför innefattat hela kedjan från planering till plantan är planterad i mark.

I projektet är även ett nytt sätt att markbereda framtaget som är optimalt för plantan, energieffektivt och lämnar dessutom en relativt jämn hyggesyta efter sig. Med den här metoden påverkas betydligt mindre del av ytan jämfört med dagens metod. En annan viktig del i utvecklingsarbetet har varit att se på interaktionen mellan människa och maskin och ta stor hänsyn till operatörens roll för att skapa en god arbetsmiljö. Operatörens nya roll blir att jobba tillsammans med maskinen, supportera när den ber om hjälp, planera arbetet på hyggesytan samt jobbar med plantvård.

Efter testningen i fält följer nu en tid av att knyta ihop säcken, dokumentera och analysera för att staka ut möjliga vägar framåt.

 

BraSatt & AutoPlant 

Det finns flera pågående initiativ i Sverige där syftet är att utveckla föryngringsteknik, det är PlantmaX, AutoPlant och BraSatt. Södra är förutom den egna satsningen BraSatt också engagerad i Vinnovaprojektet AutoPlant. AutoPlant projektleds av Skogfork och inkluderar utöver Södra, tillverkare Bracke Forest samt Skogstekniska Klustret, skogsbolagen Holmen, Sveaskog och SCA samt forskare från Skogforsk, LTU och KTH. Målsättningen är att utveckla delsystem till en autonom planteringsmaskin och i oktober 2022 när det blev dags för fälttester sammanfogades flera av delsystemen och visades utanför Bräcke.  

Hur kommer det sig att Södra är med i AutoPlant och dessutom gör en egen satsning? Magnus Petersson som är en av initiativtagarna till BraSatt berättar: 

- Att flera innovationsresor pågår just nu är positivt och välkommet. Det ökar chanserna för att maskinell plantering ska etableras som metod och det är viktigt att kraftsamla kring föryngringsfrågorna. Vi driver ofta branschgemensamma projekt där Skogforsk har en samlande roll och vi ser det som strategiskt viktigt att vara med i det sammanhanget. Vetskapen om att det är en mycket lång väg innan nya system har utvecklats gör att flera olika spår välkomnas. 

Anna Wallner är projektledare för Södras projekt BraSatt och har rollen som ledare för ett av arbetspaketen i AutoPlant, hon kommenterar: 

- Med ett bredare angreppssätt på de utmaningar som en autonom maskin för skoglig föryngring för med sig, tror jag framstegen blir större. Med en bredare innovationsbas ökar chanserna för högre höjd. Flera frågeställningar är lika i projekten men målbild och arbetssätt skiljer sig endel åt. I AutoPlant täcks stora delar av skogssverige in med aktörer verksamma från norr till söder, i BraSatt är det mer fokus på en metod som lämpar sig väl för Götaland och familjeskogsbruk. I AutoPlant jobbar duktiga forskare och maskintillverkare med utvecklingen och i BraSatt arbetar ett flertal konsulter från olika ingenjörsfirmor med erfarenhet från industriteknikutveckling.  

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.