phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Vilt och viltfoder

Vilt och viltfoder

Vilt är ett naturligt inslag i Götalands skogar, det är dessutom en värdefull del av skogsgårdens alla nyttor. Skogen och viltstammarna ska förvaltas så att skogens alla nyttigheter kan tas tillvara utifrån de naturliga förutsättningar som finns.

Hänsyn bör tas till viltet och människors upplevelser av jakt och natur samtidigt som viltförvaltningen måste utgå från ägandet och brukandet av jord och skog. Skogen producerar då ekonomiska, ekologiska och sociala nyttigheter för såväl skogsägaren som hela samhället i övrigt. Detta skapar balans mellan skog och vilt.

 

Viltet  - en värdefull del av skogsgården 

Viltet är en gemensam resurs som rör sig över ägogränser och berör många intressen i samhället. Viltet behöver förvaltas med en helhetssyn för att nå gemensamma mål och alla inblandade har ett ansvar för att bidra till en fungerande samverkan. Viltet är dessutom en värdefull del av skogsgårdens alla nyttor och bidrar till ekosystemtjänster i form av viltkött, upplevelser och social gemenskap. 

Läs mer om viltet som resurs

Vilt rådjur

Viltfoder

Tillgången till viltfoder kan vara en begränsande faktor för storlek och kvalitet på klövviltstammarna. Det är ett aktivt och hållbart skogsbruk som genererar den stora foderbasen, framför allt för klövvilt. Uppskattningsvis hälften av det tillgängliga fodret återfinns i plant- och ungskog, resterande del i äldre skog och övrig mark. Fodret består sommartid mest av blad och olika örter, vintertid mer av kvistar, skott, ris och barr. Särskilt betesbegärliga är RASE-arterna (rönn, asp, sälg och ek), men även björk och andra lövträd ingår i födan. På vintern utgör tall stapelföda för älgen då det ger mycket mat till förhållandevis låg ansträngning. Forskning har visat att en variationsrik föda ger bästa förutsättningarna för välmående och vitala djur. 

Tallplantor självföryngring
Lyckad självföryngring av tall som ger goda förutsättningar till både skogsproduktion och viltfoder.

Aktiv förvaltning av skog och vilt är avgörande för att kunna producera optimalt med naturligt växande foder till dagens klövviltstammar. Det handlar både om att anpassa viltstammarnas storlek och att bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk som främjar viltfoderproduktionen under hela omloppstiden. Detta leder till minskande skador på växande skog och mer välmående vilt.  

Läs mer om viltfoder

 

Skogsskötsel och viltfoder

Aktivt ståndortsanpassat skogsbruk med rätt trädslag och varierad skogsskötsel möjliggör och främjar ett variationsrikt viltfoder under hela omloppstiden. Detta kan leda till minskade skador på växande skog och mer välmående vilt.  

Läs mer om skogsskötsel och viltfoder

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.