phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skogsbilvägar Kom ihåg miljön när du åtgärdar din väg

Kom ihåg miljön när du åtgärdar din väg

Skogsbilväg i Klenemåla
Skogsbilvägar kan ha en stor påverkan på omgivande miljö, och därför är det viktigt att rätt miljöhänsyn tas. Tänk på följande när du anlägger eller restaurerar din väg:

Naturhänsyn

Hänsyn ska tas till naturmiljön och skador ska undvikas eller begränsas. När du anlägger skogsbilväg är det viktigt att den får en genomtänkt placering i terrängen så att miljöpåverkan ur både energisynpunkt och ur naturvårdssynpunkt minskar.

En väl fungerande skogsbilväg minskar längden av basväg för skogsmaskinerna i skogen, vilket minskar energiförbrukningen och risken för markskador.

  • Låt områden med höga naturvärden vara orörda vid vägarbete

Exempel på sådana områden är hagmark, tallmosse, gransumpskog och öppen våtmark (se bilder nedan).

  • Akta träd och buskar med höga naturvärden

Spara om möjligt intilliggande träd och buskar med höga naturvärden, akta stammar och rötter vid grävning samt körning med tunga maskiner.

I undantagsfall går det att göra högstubbe eller fälla naturvärdesträd, som då ska lämnas kvar.

  • Spara död ved

Döda träd har särskilt höga naturvärden, många ovanliga arter är beroende av död ved som livsmiljö eller för att hitta mat. Träd som varit döda i mer än ett år ska alltid sparas.

Undvik att köra på den döda veden, i undantagsfall kan veden försiktigt flyttas. Om döda stående träd bedöms vara en säkerhetsrisk kan de kapas till högstubbar eller fällas och ska då lämnas kvar.

  • Hänsyn till jordbruksmark/före detta jordbruksmark

Lägg inte massor på och akta jordbruksmark/före detta jordbruksmark, där det ofta finns ovanliga blommor på marken.

  • Hänsyn till vatten

Sjöar och vattendrag är särskilt värdefulla miljöer i skogslandskapet. Vid arbete med diken samt i närheten av sjöar och vattendrag är det viktigt att undvika slamtransport, inte skapa vandringshinder och att inte påverka bottnen på vattendrag.

Slam som når naturliga vattendrag och sjöar kan förstöra insekts- och fisklivet långt ner i nedströms liggande vatten. Med slammet följer också näring och tungmetaller.

Vattendrag är korridorer i landskapet som utnyttjas av insekter, fiskar, fågel och vilt för flytt- och vandringsvägar.

Vandringshindrande vägpassager ställer till det för de flesta vattenlevande djur som behöver öppna vattenvägar för att kunna sprida och fortplanta sig.

  • Minimera påverkan på våtmarker och sumpskogar

Då blöta områden har en viktig funktion som vattenmagasin, rening av vatten och för den biologiska mångfalden ska de varken dräneras eller dämmas upp.

Exempel på hur påverkan på intilliggande sumpskog kan minimeras ser du på de tre nedersta bilderna på den här sidan.

Kulturhänsyn

Forn- och kulturlämningar är mycket viktiga att känna till för den som utför arbete med skogsbilväg. Till exempel har fornlämningar ett starkt lagskydd och man måste söka tillstånd hos länsstyrelsen för ingreppet. Detta gäller såväl registrerade som oregistrerade fornlämningar.

Utan tillstånd får man inte rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada fornlämningarna och deras omgivande skyddsområden. Är det en övrig kulturhistorisk lämning som berörs så får man inte gräva närmare lämningen än 2-5 meter.

Social hänsyn

Akta stigar och leder, samt upplevelseplatser så som utsiktspunkter och rastplatser. Till exempel kan du göra vägen och vägområdet estetiskt tilltalande genom att ta bort träd och sly som tryckts omkull vid vägarbetet.

Mark med höga naturvärden. Hagmark.
Hagmark
Mark med höga naturvärden. Tallmosse.
Tallmosse
Mark med höga naturvärden. Gransumpskog.
Gransumpskog
Hänsyn till vatten. Valvbåge över bäck.
Valvbåge över bäck gör det möjligt för djuren i bäcken att passera.
x
Trumma som utgör vandringshinder för djuren i bäcken.
Hänsyn till blöt mark med naturvärden. Trumman under en väg har vuxit igen, vägen är nu översvämmad med vatten och behöver göras iordning.
Översvämmad väg i stort behov av underhåll på grund av igenvuxen vägtrumma.
Hänsyn till blöt mark med naturvärden. På ena sidan av vägen ligger en sumpskog som har naturvärden som är beroende av att marken även i fortsättningen är blöt.
Intill vägen finns en sumpskog med naturvärden beroende av att marken är blöt.
x
När vägen åtgärdas byts trumman ut eller rensas. En vall görs i kanten så att sumpskogen inte dräneras.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.