phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Så fungerar Södra Var med och påverka Förtroendevald i Södra

Engagera dig i Södra

Några av alla medlemmar i Södra
Södra är en demokratisk organisation som är beroende av att medlemmar engagerar sig i verksamheten. På den här sidan kan du läsa mer om vad det innebär att vara förtroendevald.

Skogsbruksområdets verksamhet utvecklas och drivs av Södras förtroendevalda i samarbete med Södras medarbetare. Det som förenar oss är ett stort engagemang för de kooperativa idéerna och vetskapen om att familjeskogsbruket tillför något viktigt för Sverige, landsbygden och skogsnäringen i stort. Vår gemensamma utveckling bygger på respekt för var och ens åsikter, kunskaper och erfarenheter samt en vilja att dela med sig av dessa erfarenheter och kunskaper till varandra. 

Att vara förtroendevald är just att vara vald i förtroende och med det följer både ansvar och möjligheter. Ansvar och möjlighet att både utveckla Södra och att själv utvecklas.

För att bli förtroendevald ska du ha valts vid ditt årsmöte, av medlemmar inom ditt skogsbruksområde, att representera dem och arbeta för att främja medlemmarnas intressen.

 

 

Skogsbruksområde

Södras område består av tre regioner som är uppdelade i 19 verksamhetsområden och 36 skogsbruksområden. Södras operativa verksamhet sker inom verksamhetområdena och Södras demokratiska organisation verkar inom respektive skogsbruksområde. Ett bra samarbete mellan Södras operativa och kooperativa organisation är avgörande för Södras långsiktiga framgång.

Din skogsfastighets geografiska placering avgör vilket skogsbruksområde du tillhör.

Karta över verksamhetsområden och skogsbruksområden.
Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Flera olika roller

Det finns fler olika roller att engagera sig i inom den demokratiska organisationen. Förtroendevalda finns i valberedningar, förtroenderåd och som ombud inom olika områden. De lokala valberedningarna har en central roll i att hitta lämpliga personer att föreslå vid årsmötet. Förtroenderådet ansvarar för skogsbruksområdets kooperativa verksamhet. Dessutom finns ett antal ombud för olika ämnesområden.

 

Ordförande och vice ordförande

Skogsbruksområdets ordföranden leder förtroenderådets arbete. De som väljs till ordförande bör vara bra på att delegera, leda och motivera sitt förtroenderåd. Ordföranden bör även ha lätt för att samarbeta och ha ett stort engagemang för Södra och fungerar som Södras lokala talesperson.

Ordföranden är ordinarie ledamot i förvaltningsrådet och vice ordföranden är dennes suppleant. Ordföranden är även fullmäktige på föreningsstämman.

Ombud

Normalt är ombuden ledamöter i förtroenderådet, men för att bibehålla kontinuitet vid exempelvis representation i vattenråd eller i säkerhetsarbetet så kan även medlemmar utanför förtroenderådet väljas som ombud. 

Det finns flera olika ombudsroller att engagera sig i och möjlighet att rikta in sig på det som intresserar en mest.

  • Naturvårdsombud
  • Vattenombud
  • Viltombud
  • Säkerhetsombud 
  • Utbildningsombud

 

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

Utveckling och lärande

Föreningens fortlevnad bygger på engagemang och utveckling. Förtroendevalda bidrar till Södras utveckling genom att påverka föreningens framtid och genom att vara lyhörda för medlemmarnas vilja. För att kunna utföra förtroendeuppdraget behövs goda förutsättningar i form av kunskap och utveckling. Som förtroendevald får du ta del av relevant information, utbildning och andra möjligheter till egen utveckling.

Inom Södra genomförs ett utvecklingsprogram för förtroendevalda med återkommande träffar för erfarenhetsutbyte, kunskap och lärande.

 

Kooperativ etisk kod

Föreningsstämman 2022 fattade beslut om en kooperativ etisk kod ska tas fram genom en bred förankringsprocess. Den kooperativa etiska koden är tänkt som stöd för förtroendevalda i Södra och ska hjälpa oss att omsätta våra värderingar till handling.

Arbetet pågår och koden kommer att fastställas i början av 2024. 

 

 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.