phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Medlem i Södra Så fungerar Södra Var med och påverka

Var med och påverka

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022
Det finns många olika sätt att vara med och påverka Södra. Du kan delta i olika aktiviteter, engagera dig som förtroendevald eller föra fram dina synpunkter genom motioner och skrivelser. Här får du mer information om hur du kan engagera dig i föreningen.

En demokratisk organisation

Södra ägs och styrs av medlemmarna genom den demokratiska organisationen, där alla medlemmar har samma möjlighet att påverka. Varje medlem har en röst, oavsett insatskapitalets eller skogsfastighetens storlek. För att kanalisera inflytande och engagemang finns de demokratiska processerna och organisationen, vars grund är aktiva medlemmar. Denna form av ägarstyrning skiljer kooperationen från ett aktiebolag. 

Skogsbruksområden och årsmöten

Medlemmarna i Södra är organiserade i 36 skogsbruksområden och medlemmarnas möjlighet till direkt påverkan är störst inom skogsbruksområdet. Medlemmarnas talan förs i övrigt via förtroendevalda representanter. Varje skogsbruksområde utser vid sitt årsmöte ett förtroenderåd och en valberedning. Årsmötena utser även fullmäktige till den årliga föreningsstämman. 

Förtroenderåd

Varje skogsbruksområde väljer vid årsmötet ett förtroenderåd som ansvarar för den kooperativa verksamheten i skogsbruksområdet. I detta ingår bland annat medlemsaktiviteter, utbildningar och lokal näringspolitik. Förtroenderådet utser också särskilda ombud som driver angelägna frågor, exempelvis naturvårdsombud, säkerhetsombud och viltombud. Ledamöterna i förtroenderådet har en viktig roll i dialogen med medlemmarna och i utvecklingen av Södra.

Förvaltningsråd

Förtroenderådens 36 ordförande bildar förvaltningsrådet som är rådgivande till styrelsen och föreningsstämman i bland annat strategiska frågor. Förvaltningsrådet ska även verka för att Södras strategiska riktning och beslut är väl förankrade hos medlemmarna. I arbetet möter förvaltningsrådet Södras styrelse och ledning för fördjupande information och öppen dialog.

Föreningsstämma

Föreningsstämman är Södras högsta beslutande organ. Stämman består av de 200 fullmäktige som väljs på årsmötena och som har var sin röst. Förvaltningsrådets ledamöter ingår alltid i fullmäktige. Stämman fastställer bokslut och vinstdisposition, utser ledamöter i styrelsen, revisorer och stämmovalberedning.

Föreningsstämmans valberedning 

Föreningsstämmans valberedning ger förslag på styrelseledamöter, revisorer och föreningens ombud till LRF:s riksförbundsstämma. Dessutom föreslår valberedningen ekonomisk ersättning till styrelse, förvaltningsråd, fullmäktige, förtroendevalda och revisorer. Valberedningens arbete pågår under hela året och innebär bland annat att inhämta kunskap om föreningens utveckling och framtid och om hur styrelsearbetet fungerar samt att analysera behov av förändringar.

Skogsbruksområdenas valberedningar

Skogsbruksområdenas valberedningar är en viktig del i Södras demokratiska organisation och i ägarstyrningen. Årsmötets val av ledamöter i skogsbruksområdets förtroenderåd och av fullmäktige till stämman ska beredas genom en strukturerad process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut. De lokala valberedningarnas huvuduppgift är att bereda dessa val. 

 

Carina Olson ledamot i Södras styrelse Södras föreningsstämma 31 maj 2023 i Lund

Gör en motion eller skrivelse

Du som är medlem kan skicka in motioner för behandling av årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag till beslut eller en fråga som medlemmen kan begära att årsmötet, föreningsstämman eller styrelsen tar ställning till. Motioner bör beröra strategiska ämnen i syfte att förbättra föreningen Södra.

Du kan också göra en skrivelse direkt till styrelsen eller förtroenderådet.

Mer information om motioner och skrivelser

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

Ställ upp som förtroendevald

Södra bygger på aktiva medlemmar och förtroendevalda. Att vara förtroendevald i Södra ger dig möjlighet att både utveckla Södra och dig själv.

Läs mer om vad uppdraget innebär

Södraskolan

Delta i aktiviteter

Det finns många olika aktiviteter för dig som medlem - från skogsdagar och utbildningar till årsmöten och ägardialog. Att delta i diskussioner och lärande tillsammans med andra skogsägare och medlemmar är också ett viktigt sätt att engagera sig.

Se alla aktiviteter

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.