phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Så fungerar viltförvaltningen

Så fungerar viltförvaltningen

viltförvaltning i Södra
Älgjakten är reglerad och älgförvaltningen organiserad i en hierarkisk struktur från nationell nivå ner till enskilda jaktområden. Förvaltningen av övrigt vilt ingår i de flesta län ännu inte i samma system, men måste ändå tas hänsyn till.

Nationellt ansvarig myndighet för vilt och jakt är Naturvårdsverket. Regionalt ansvarig myndighet är Länsstyrelsen. Viltförvaltningen är förutom detta organiserad lite olika beroende på viltart. Vissa arter såsom rådjur och dovhjort jagas via allmän jakt, det vill säga endast reglerad i jakttid under året, andra arter, som älg, jagas via reglerad jakt, det vill säga styrd i både antal och vilka djur som får fällas samt tillåten jakttid under året.

Älgförvaltningssystemet

Älgförvaltningsområden & älgskötselområden

Sverige är indelat i älgförvaltningsområden (ÄFO) med i huvudsak egna älgpopulationer som ska förvaltas lokalt inom området. Älgjakten inom varje ÄFO är till största del organiserad inom älgskötselområden och licensområden. Områden som inte är tillräckligt stora för att registreras som licensområden, det vill säga oregistrerade områden, får jaga älgkalv under en kortare tid som länsstyrelsen beslutar.

Älgförvaltningen ska vara lokalt förankrad och ekosystembaserad. Målet är en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Älgjakten ska vara produktionsanpassad, vilket innebär att älgstammens storlek ska genom lämplig avskjutning anpassas till betestillgången, de areella näringarna och trafiksäkerheten. En anpassning måste också ske till förekomsten av rovdjur för vilka älgen är bytesdjur.

Mer information

om älgskötselområden samt kopplingen till markägare och skogsgårdens förutsättningar hittar du här:

Läs mer

Länsstyrelsen beslutar

Länsstyrelsen är den beslutande myndigheten. Till länsstyrelsen hör också viltförvaltningsdelegationen (VFD), ett organ inom länsstyrelsen, som beslutar om övergripande riktlinjer för skötseln av älgstammen i länet. I viltförvaltningsdelegationen ingår förutom politiska företrädare även representanter för intressen och näringar.

Så fungerar viltförvaltningen

Markägarnas inflytande ökar

Södra står tillsammans med LRF, övriga skogsägarföreningar och skogsbolagen bakom den nya älgförvaltningen som trädde i kraft 2012. Markägarnas inflytande har i det nya systemet stärkts och det har gjort en mer lokalt anpassad älgförvaltning möjlig. Samtidigt ställer det större krav på kunskap och engagemang hos de utsedda representanterna. Södra anordnar därför sedan 2010 utbildningsdagar i samverkan med bland annat LRF och bidrar också med fakta och service.

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.