Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Naturvårdande skötsel

Gynna miljövärdena med naturvårdande skötsel

lövskog, vårgrönska, hassel, död trädstam på marken, sten med mossa
Har du områden på din fastighet som du har sparat för naturvårdens skull? Behöver de skötas för att behålla sina miljövärden? Södra hjälper dig att genomföra åtgärder för att gynna både växter och djur, kulturmiljöer och sociala värden.

För ett NS-bestånd är huvudmålet med skötseln att bevara och utveckla beståndets naturvärden. Alla åtgärder som genomförs i ett NS-bestånd ska syfta till att höja dessa naturvärden. Om du har en grön skogsbruksplan finns beståndets värden, målet med området och lämpliga åtgärder beskrivna där. Hur du som skogsägare vill att beståndet skall utvecklas spelar också in. 

Exempel på naturvårdande åtgärder 

Vilka åtgärder som ska utföras beror på vilka värden som behöver gynnas, men detta är några av de vanligaste exemplen: 

  • Spara och gynna alla naturvärdesträd 
  • Hugg fritt kring grova gamla träd 
  • Skapa mer död ved, genom att skapa och lämna 10 högstubbar, 10 grova toppar och 5 veteraniserade* träd per hektar 
  • Lämna all befintlig död ved 
  • Spara alla blommande och bärande buskar som finns i beståndet 
  • Spara även annan undervegetation som utgör ett bra skydd för fåglar 
  • Hugg luckor för att skapa öppna solbelysta gläntor 
  • Lämna kvar eller kör bort ris, beroende på vilka naturvärden som ska prioriteras 
  • Hugg fram kulturmiljöer och stigar 
  • Undvik körskador 

Varför behövs naturvårdande skötsel? 

Arter som behöver ljusa och öppna trädmiljöer kan ha svårt att överleva i såväl täta, skötta virkesskogar (PG – Produktion med generell hänsyn) som i skuggiga naturvårdsskogar (NO – Naturvård orört).   

Ljusöppna trädmiljöer som i äldre tiders brukande av jord och skog var vanliga, hotas ofta av igenväxning. Naturvårdande skötsel i exempelvis trädbärande kulturmarker och gamla tallskogar är därför en viktig åtgärd för att gynna ett stort antal arter. Tillexempel är många växter, fjärilar och bin beroende av ljusöppna miljöer och olika former av hävd, såsom bete och slåtter. 

Mångfald skapar mångfald. Genom att öka variationen av miljöer, träd och buskar kan en större mängd arter hitta livsmiljöer. Särskilt viktigt är att öka mängden död ved, eftersom nästan hälften av de hotade skogsarterna har en koppling till död ved. 

Att bevara och utveckla de biologiska värdena kan gå hand i hand med rekreation och kulturmiljövärden. 

En viktig del av ett ansvarsfullt skogsbruk 

Är du certifierad är det viktigt att vara aktiv i sitt skogsbruk och följa åtgärderna i den gröna skogsbruksplanen. Det gäller även att utföra de naturvårdande skötselåtgärder som föreslås. Dessutom visar genomförda NS-åtgärder att du som skogsägare värnar den biologiska mångfalden i skogen. Genom att inte bara frivilligt sätta av områden för naturvårdsändamål, utan även förvalta dem, skapas en acceptans för skogsbruk hos allmänheten. Tillsammans med miljöhänsynen i produktionsskogen utgör naturvårdsavsättningarna grunden till en rik biologisk mångfald.     

Södras arbete följer certifieringsstandard för PEFC och FSC®. Samtliga av oss anlitade maskinförare och övriga entreprenörer har genomgått kursen Natur- och kulturhänsyn genom Skogsbrukets yrkesnämnd. 

Vi vill göra ditt skogsägande enklare genom tjänster som gör skillnad.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

NS = Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel är aktuellt i de skogsområden där målsättningen är naturvård och där naturvärdena är skötselkrävande. Om du har en grön skogsbruksplan kallas dessa bestånd för NS – Naturvård skötsel. Naturvårdsåtgärder kan även genomföras i andra delar av din skog, exempelvis runt enskilda naturvärdesträd eller i hänsynsytor som lämnats för naturvård inom produktionsbestånden. 

Kontakta mig om naturvårdande skötsel

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.