Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Naturvårdande skötsel

Gynna miljövärdena med naturvårdande skötsel

lövskog, vårgrönska, hassel, död trädstam på marken, sten med mossa
Har du områden på din fastighet som du har sparat för naturvårdens skull? Behöver de skötas för att behålla sina miljövärden? Södra hjälper dig att genomföra åtgärder för att gynna både växter och djur, kulturmiljöer och sociala värden.

Vilken skötselåtgärd som är aktuell beror på dina ambitioner och hur du som skogsägare vill att skogen ska utvecklas framöver. Befintliga miljövärden avgör också vad som bör eller inte bör göras i beståndet. Tillsammans ger det en målbild för området, som beskriver hur det ska se ut på längre sikt, vilket i sin tur leder fram till vilken skötsel som är aktuell. 

Exempel på naturvårdande åtgärder 

  • Gynna lövträd och tall, hugg ut gran   
  • Frihuggning av grova gamla träd  
  • Gynna variationen av olika trädslag och buskar  
  • Skapa ny död ved så som högstubbar, liggande träd och genom att skada träd.  
  • Hugga fram kulturmiljöer och stigar  
  • Skapa öppna gläntor som gynnar blommor, fjärilar och bin  

För ett NS-bestånd är huvudmålet med skötseln att bevara och utveckla beståndets naturvärden. Om du har en grön skogsbruksplan finns beståndets värden, målet med området och lämpliga åtgärder beskrivna där. Din skogsinspektor hjälper dig också med detta i samband med att ni planerar den naturvårdande skötseln. Södra kan sedan göra jobbet åt dig!  

Varför behövs naturvårdande skötsel? 

Arter som behöver ljusöppna trädmiljöer kan ha svårt att överleva i såväl täta, skötta virkesskogar (PG – Produktion med generell hänsyn) som i skuggiga naturvårdsskogar (NO – Naturvård orört).  

Naturvårdande skötsel i exempelvis trädbärande kulturmarker och gamla tallskogar är därför en viktig åtgärd för att gynna ett stort antal arter som behöver skötselinsatser. Ljusöppna trädmiljöer som i äldre tiders brukande av jord- och skog var vanliga, hotas ofta av igenväxning. 

Några exempel på nyttan med naturvårdande skötsel: 

  • En mångfald av träd, buskar och andra strukturer gynnar många arter. 
  • Många växter och insekter är beroende av ljusöppna miljöer och olika former av hävd, så som bete och slåtter. Öppna solbelysta gläntor ger fjärilar, bin och blommor större chans att finnas kvar. 
  • Cirka hälften av de hotade skogsarterna har en koppling till död ved. Att spara och skapa död ved i olika former är därför en av de viktigaste naturvårdsåtgärderna som kan göras. 
  • Att bevara och utveckla de biologiska värdena kan gå hand i hand med rekreation och kulturmiljövärden. 

Södras arbete följer certifieringsstandard för PEFC och FSC®. Samtliga av oss anlitade maskinförare och övriga entreprenörer har genomgått kursen Natur- och kulturhänsyn genom Skogsbrukets yrkesnämnd. 

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperativ organisation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

NS = Naturvårdande skötsel

Naturvårdande skötsel är aktuellt i de skogsområden där målsättningen är naturvård och där naturvärdena är skötselkrävande. Om du har en grön skogsbruksplan kallas dessa bestånd för NS – Naturvård skötsel. Naturvårdsåtgärder kan även genomföras i andra delar av din skog, exempelvis runt enskilda naturvärdesträd eller i hänsynsytor som lämnats för naturvård inom produktionsbestånden. 

Kontakta mig om naturvårdande skötsel

Jag vill bli kontaktad via: *

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.