phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Projekt Kraftsamling Tall

Projekt Kraftsamling Tall

tallskog kraftsamling tall
I projektet Kraftsamling Tall jobbar vi för att minska viltbetesskadorna och öka andelen tall i föryngringarna.

Södras föreningsstämma beslutade 2018 att Södra ska verka för att minska viltbetsskadorna och att tallandelen ska öka i föryngringarna. Arbetet har organiserats i projektet Kraftsamling Tall som arbetar med informations- och kunskapsspridning. Projektet ska redovisa sina resultat på föreningsstämman 2022. Under våren 2022 kommer projektet fortsätta arbeta mot de uppsatta målen men också summera och utvärdera arbetet som gjorts under de senaste tre åren. 

Viktiga mål

Målen för projekt Kraftsamling Tall är att senast 2021 ska

  • minst hälften av älgförvaltningsområdena (ÄFO) i Götaland ha maximalt fem procents årsskada på tall 
  • andelen föryngringar med tall på tallmark visa på en tydlig ökning
  • ska en tydlig förbättring av konkurrensstatus för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ha skett
  • ska en ökning av älgkalvvikter ha skett.

Förtroendevalda medlemmar, skogliga tjänstemän, markägare och jägare - alla måste få insikt i och förståelse för problemets omfattning. Först då får vi engagemang, och med engagemang kan vi nå målen i projektet.

x
Toppskada på tall orsakad av vilt.

Max fem procent årsskada på tall

Äbin, älgbetesinventeringen mäter skador gjorda senaste året i bestånd mellan 1 och 4 meters höjd. Skogsbruket har gemensamt satt en acceptabel nivå om max 5 procent årsskada. Detta innebär att 7 av 10 stammar kommer vara oskadade vid 5 meters höjd. 

 

x
Diagrammet visar hur stor andel av Södras totala plantförsäljning som utgörs av tall.

Mer tall på tallmark

För höga klövviltstammar som leder till stora betesskador motverkar ett ståndortsanpassat skogsbruk (anpassat efter växtplatsen), eftersom skogsägarna då ofta ersätter tall med gran. I ett förändrat klimat med torrare och varmare perioder riskerar granskog på fel mark att må dåligt och dö av orsaker som torka, insektsangrepp, röta och storm. Detta medför bland annat stora ekonomiska förluster för skogsägarna varje år och det är en viktig fråga som projektet Kraftsamling Tall driver.

 

x
Rönnen - ett av RASE-trädslagen - är ett viktigt foder för viltet.

Bättre konkurrensstatus för RASE

För att värna biologisk mångfald och foder för det vilda djurlivet ska trädslag som naturligt förekommer i landskapet ha möjlighet att på lämpliga ståndorter etablera sig och växa upp till vuxna träd. Rönn, asp, sälg och ek, RASE, är fyra olika lövträd som tillhör de mest omtyckta av hjortdjuren. De är därför ofta hårt betade i ungskogen. Ett hårt bete bidrar till att de hamnar på efterkälken när övriga beståndet växer. Möjligheten för RASE-träden att bli vuxna försvåras därmed.

För att framtida skogar ska innehålla dessa ur biologisk synvinkel viktiga trädslag behöver såväl viltförvaltning som skogsskötsel ta hänsyn till och bereda plats för dem.

 

Älgkalv älg
Ökade vikter på älgkalvar är ett av målen för projektet.

Ökade älgkalvvikter

Idag ser vi alltför låga slaktvikter på älgkalvarna. Älgkalvvikterna speglar hur bilden av fodersituationen ser ut. Näringsrikt bra foder ökar slaktvikterna vilket vi skapar genom ett ståndortsanpassat skogsbruk och en anpassning av klövviltstammarna till den naturliga fodertillgången. Älg och vilt av god kvalitet är ett viktigt inslag i de svenska skogarna. 

 

x

Balans mellan skog och vilt

Målet är en viltstam i balans med fodertillgången. Idag ser vi en obalans där alltför stora viltstammar konkurrerar om fodret.

 

Organisation Kraftsamling Tall 2022
Kraftsamling Talls projektorganisation 2022.

Så här arbetar vi i projektet

Att kunna bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk med en acceptabel skadenivå är en viktig fråga för Södras medlemmar och ägare. Därför arbetar projektet Kraftsamling Tall brett i olika led med denna fråga. 

Viltombud

Södra har lokala förtroendevalda viltombud inom varje skogsbruksområde som informerar medlemmar och allmänhet om skog och vilt. 

Viltansvarig tjänsteperson

På vart och ett av Södras verksamhetsområden finns en viltansvarig tjänsteperson som ansvar för viltfrågorna lokalt.

Nyhetsbrev kraftsamling Tall

Söker...

Följ arbetet i våra nyhetsbrev

Namn Typ Storlek Ändrad
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || !item.externalTitle) ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.sortDate | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
{{numberOfSelectedItems}}

Kontaktpersoner

Projektledare 
Lennart Strömberg
Telefon: 072-583 41 59
E-post:

Ansvarig för Region Syd
Per-Arne Karlström
Telefon: 010-47 160 06
E-post: 

Ansvarig för Region Väst
Stefan Persson
Telefon: 010-47 16 484
E-post: 

Ansvarig för Region Öst
Michael Andersson
Telefon: 070-653 48 41
E-post: 

Ansvarig från Medlemsavdelningen
Carl Johan Olsson
Telefon: 0470-893 06
E-post:

Projekt Kraftsamling Tall summeras

Efter projektets tre år står det klart att den viktiga målsättningen om acceptabla betesskador på tall inte har uppnåtts. Men under projekttiden har föryngringen av tall på Södras medlemsmarker ökat.

Aktiviteter 2022

Under året planeras för en rad aktiviteter inom projekt Kraftsamling Tall.

Vad är Äbin?

Läs mer om Äbin, Älgbetesinventeringen, på Skogsstyrelsens hemsida.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.