phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skog & Vilt Viltfrågorna i Södra

Viltfrågorna i Södra

Viltfrågorna i Södra, älg bakom träd
Viltfrågorna engagerar många medlemmar och är viktiga för skogsgårdens lönsamhet. Möjlighet till ståndortsanpassat (anpassat efter växtplatsen), hållbart och lönsamt skogsbruk, tillsammans med en kvalitativ viltstam i balans med fodertillgången är målet för Södra.

Södra arbetar aktivt genom medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå inom viltförvaltningen och medverkar i opinionsbildning kring viltfrågor.

Samverkan viktig

För att åstadkomma den viktiga balansen mellan skog och vilt måste vi jobba tillsammans med att utveckla viltförvaltningen - markägare, jägare och övriga samhället. Engagemang, kunskap, utbildning och samverkan är grundbultar för en fungerande viltförvaltning.

Södra har sedan början av 2000-talet målmedvetet arbetat med viltfrågan genom medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå inom viltförvaltningen och medverkar även i opinionsbildning kring viltfrågor.

Södra samverkar kring viltfrågan med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), övriga skogsägarföreningar och skogsbolag bland annat i Skogsbrukets nationella viltgrupp. Södra samverkar även med jägarorganisationer och övriga intressenter i viltförvaltningen. 

Flera satsningar inom skog och vilt

Södra arbetar aktivt med att skapa bättre balans mellan skog och vilt, bland annat genom satsningar på:

 • Projekt Kraftsamling Tall som jobbar för att öka andelen tallföryngringar och skapa balans mellan fodertillgång och vilt.
 • Ökad produktion av tallplantor och anläggning av nya fröplantager.
 • Viltdemogårdar & hägn
 • Medverkan i pågående och avslutade forskningsprojekt som Sydälg och BETT, och i projekten Mera tall och Viltstammar i balans.
 • Markägarrepresentanter i älgförvaltningsgrupperna runt om i Götaland.
 • Förtroendevalda viltombud som arbetar inom respektive skogsbruksområde med viltfrågan tillsammans med Södras specialister, både lokalt och regionalt.

Så här är Södra organiserat i viltfrågan

Viltförvaltningsenheten

Södra har sedan våren 2023 en viltförvaltningsenhet som ska stödja medlemmar och anställda med kunskap i viltförvaltningsfrågor i allmänhet och sambanden mellan skog och vilt ur skogsgårdens perspektiv i synnerhet.

 • Chef viltförvaltningsenheten - Johan Frisk,
 • Viltförvaltningsledare region väst- Stefan Persson,
 • Viltförvaltningsledare region syd - Lars-Göran Lönn,
 • Viltförvaltningsledare region öst - Stefan Rehnholm,

Vill du läsa mer hittar du artikeln "Ny organisation för viltförvaltning inom Södra" i Södrakontakt nummer 4 2022 och "Presentation av Södras nya viltorganisation" i Södrakontakt nummer 1 2023.

Viltombud

Södras har lokala förtroendevalda viltombud inom varje skogsbruksområde som informerar medlemmar och allmänhet om skog och vilt. 

I viltombudens uppgifter ingår bland annat att:

 • vara väl förtrogen med svensk viltförvaltning och Södras viltpolicy
 • företräda Södra och medlemmarna lokalt i frågor som rör skog och vilt
 • ha kunskap om inventeringsmetoder och ekonomiska konsekvenser för skogsgården
 • svara för information om Södras syn på viltförvaltningen vid medlemsaktiviteter
 • ha löpande kontakt med viltansvarig tjänsteperson på respektive verksamhetsområde

Viltansvarig tjänsteperson

På vart och ett av Södras verksamhetsområden finns en viltansvarig tjänsteperson som ansvar för viltfrågorna lokalt, vilket bland annat innebär arbete med informationsfrågor och att ha ett nära samarbete med viltombuden, till exempel med information på skogsdagar.

Varje år samlas Södras viltombud och viltansvariga tjänstepersoner för att lära sig mer om skog och vilt samt ta del av ny kunskap och de senaste forskningsrönen inom området.   

Exkursioner

Södra tar varje år initiativ till flera skogsdagar, skogskvällar och exkursioner på temat skog och vilt och företräder skogsbruket i olika sammanhang.

Riktlinjer och mallar

Södras policy i viltfrågor beslutas av föreningsstyrelsen. Policyn innehåller vägledning och inriktning för Södras arbete i viltfrågorna, samt målformuleringar som är gemensamma för LRF, övriga skogsägareföreningar och de stora skogsbolagen.

Södras viltpolicy

Södras gällande policy i viltfrågor - Skog och vilt - antogs av föreningsstyrelsen 2014. Av policyn framgår bland annat att:

 • Södra står bakom svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt.
 • Den enskilde skogsägaren ansvarar för viltförvaltningen på sin fastighet.
 • Ägande och brukande av skogen är vägledande för Södras ställningstaganden i frågor som rör skog och vilt.
 • Viltskador på växande skog ska minimeras och begränsas, i första hand genom jakt.
 • Betestrycket får aldrig vara så stort att det styr valet av barrträdslag vid föryngring.
 • I en adaptiv förvaltning beaktas den samlade effekten av bete från allt klövvilt som älg, kronhjort, dovhjort och rådjur.
 • Hägn och viltavskräckningsmedel accepteras inte som generella åtgärder för att klara föryngringar med barrträd.
 • Södra tar aktiv del på alla nivåer i den svenska viltförvaltningen, arbetar för frivillig samverkan i olika former och utbildar medlemmar och markägarrepresentanter.
 • Ökad lövinblandning eftersträvas, vilket bidrar till biologisk mångfald och mer allsidig fodertillgång.
 • Särskilt begärliga trädslag som rönn, asp, sälg, ek och tall sparas regelmässigt vid skogsskötsel.
 • Skadeinventeringar (Äbin) ska genomföras regelbundet och vid omfattande viltskador ska möjligheten till skyddsjakt användas.

Mer information hittar du i broschyren Skog och vilt.

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.