phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Partiernas syn på skogen

Partiernas syn på skogen

Hur ser de olika riksdagspartierna på skogen och skogsbruket? Här hittar du en sammanfattning.

x

Socialdemokraterna

Partigrupp i EU-parlamentet: Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D)

Socialdemokraterna anser att Sverige både kan ta ansvar för att uppfylla EU:s klimatambitioner och samtidigt skapa goda förutsättningar för det svenska skogsbruket att utvecklas. De anser att Sverige och Finland fortsatt har ett stort ansvar för Europas koldioxidinlagring och det hållbara svenska  skogsbruket är enligt dem inte hotat av de senaste bestämmelserna om användning av skogsmark på EU-nivå. På EU-nivå är Socialdemokraterna i sak för ökade mål för kolsänkor. Partiet vill främja och stärka både klimatnytta och ekologisk hållbarhet på EU- nivå.

x

Moderaterna

Partigrupp i EU-parlamentet: European People´s Party (EPP)

Moderaterna verkar för att EU:s klimatstrategi ska gå hand i hand med ett aktivt skogsbruk i  Sverige. De vill därför se att Sverige tar tillbaka självbestämmandet över skogen. Som parti anser de att om mer makt över den svenska skogen flyttas till EU begränsas det svenska skogsbruket.

Moderaterna tycker att den gröna omställningen är viktig men vill samtidigt slå vakt om  konkurrenskraften. Som ett led i detta har de bland annat drivit på för långsammare infasningstakt  av klimattullarna än vad utskottet förespråkade. Samtidigt menar Moderaterna att EU ska vara en pådrivande part för en ambitiös strategi för klimatet och miljön. Under omröstningarna i parlamentet har Moderaterna allt som oftast följt EPP:s omröstningsråd som bland annat har inneburit att de röstat emot lagstiftningar som reglerar skogen, men även för att inte längre definiera restprodukter som förnybara.

x

Sverigedemokraterna

Partigrupp i EU-parlamentet: European Conservatives and Reformists (ECR)

Sverigedemokraterna vill hålla EU:s beslutsfattare borta från den svenska skogen och understryker att EU-politiken inte är anpassad efter svenska förhållanden. De vill åter ha ett nationellt självbestämmande och tillhör en av de EU-skeptiska partigrupperna, ECR. Sverigedemokraterna  har således under mandatperioden röstat emot majoriteten av förslag som lagts fram, däribland över hälften av alla nya klimatförslag.

Sverigedemokraterna motsätter sig inte samarbete på EU-nivå, speciellt inte om det gäller  gränsöverskridande frågor, men att det inte ska förväxlas med ett överstatligt ansvar. Partiet har även varit förespråkare för en utfasning av palmolja på den europeiska marknaden och vill motverka en EU-gemensam koldioxidskatt.

x

Miljöpartiet

Partigrupp i EU-parlamentet: Greens – European Free Alliance (G/EFA)

Miljöpartiet driver på för att EU ska skärpa skogslagstiftning och ställa högre krav på ett hållbart skogsbruk. Miljöpartiet vill se en ökad kolinbindning i skog och mark och stärkt biologisk mångfald. De vill även säkerställa att svenska skogsägare som vill skydda sin skog ska kompenseras.

x

Centerpartiet

Partigrupp i EU-parlamentet: Renew Europe (RE)

Centerpartiet vill att EU ska skala upp arbetet med miljö, klimat och energiomställning för att säkerställa klimatneutralitet till 2050. Samtidigt har de varit tydliga med att EU inte bör ges total kontroll över medlemsländers naturresurser. Centerpartiet tycker att det är viktigt med ett aktivt skogsbruk som är hållbart och långsiktigt samt att äganderätten för enskilda skogsägare är stark. Värdefull skog kan behöva skyddas, men enligt partiet innebär det samtidigt att ägande- och brukanderätten ofta begränsas. De vill se att ägare och brukare ersätts för de inskränkningar som görs.

x

Kristdemokraterna

Partigrupp i EU-parlamentet: European People´s Party (EPP)

Kristdemokraterna anser att medlemsländerna ska ha beslutanderätt över skogspolitiken och ser risker med utökad europeisk detaljstyrning. Deras politik utgår från att både EU:s och Riksdagens insatser ofta är missriktade och bara sätter käppar i hjulet för det svenska skogsbruket. Samtidigt ser Kristdemokraterna att det är viktigt att europeisk industri och skogspolitik premierar hållbarhet. I parlamentet har de dock haft lägre ambition i flertalet lagstiftningar som berör klimat och miljö kopplat till skogen. Under mandatperioden har de röstat emot flertalet lagstiftningar som berör skogen (avskogningsförordningen, LULUCF och naturrestaureringsförordningen).

x

Vänsterpartiet

Partigrupp i EU-parlamentet: The Left (GUE/NGL)

Vänsterpartiet vill att Sverige ska bestämma över vår egen jord- och skogspolitik, men de har dock röstat för merparten av EU-lagstiftningar som reglerar skogen. De ser också att Sverige har ett stort ansvar att stärka skogens roll att naturligt minska och lagra utsläpp genom att göra det lönsamt. Partiet driver också på återvätning av utdikade våtmarker och vill se stöd till forskning som utvecklar bruksmetoder.

x

Liberalerna

Partigrupp i EU-parlamentet: Renew Europe (RE)

Liberalerna anser sig vara det mest EU-positiva partiet i Sverige vilket även syns i deras inställning till skogsfrågan och de är en av få partier som inte motsätter sig att större delar av regleringar av skogsbruket flyttas till EU. De vill bland annat se internationella satsningar för att skydda den biologiska mångfalden i syfte att värna det svenska skogsbruket, samt är starka förespråkare för att forskning behövs kring alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. Inför förra EU-valet drev Liberalerna frågan att biologisk mångfald måste prioriteras före näringslivets intressen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.