phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsbrynet – en surrande, blommande oas

Skogsbrynet – en surrande, blommande oas

I det lövrika skogsbrynet trivs ett stort antal arter.

Överallt där den öppna jordbruksmarken möter skogen finns en mer eller mindre tydlig gräns, ett bryn. Skogsbryn hyser ofta en stor variation av buskar, lövträd och ibland även gläntor. I glesare partier där solljuset når ner till marken kan blommor frodas. Variationsrika och lövdominerade skogsbryn ger viktiga livsmiljöer för många växter och djur. Här kan bin, humlor, fjärilar, fåglar, gnagare, klövvilt och andra hitta både mat, boplatser och skydd.

Vid föryngringsavverkning ska allt löv sparas i den framtida brynmiljön, men gran huggs bort. Genom att senare lämna zonen utan föryngring och att röja och gallra fram löv skapas stora framtida värden.
Vid föryngringsavverkning ska allt löv sparas i den framtida brynmiljön, men gran huggs bort. Genom att senare lämna zonen utan föryngring och att röja och gallra fram löv skapas stora framtida värden.

Stort antal nyttor

Förutom att vara viktiga för den biologiska mångfalden bidrar skogsbrynen till ett stort antal andra nyttor.

Pollinering och växtskydd: Blommande örter, buskar och träd i solbelysta bryn ger en bra livsmiljö för många insekter. Insekterna hjälper till med att pollinera grödan på åkern och fruktträden i trädgårdarna samt bidrar till det biologiska växtskyddet.

Skydd för intilliggande skog: Bryn ger ett välkommet vindskydd för skogen innanför. Nyplanterade plantor intill brynet får också skydd mot skadlig frost.

Viltvård och jakt: För viltet är skogsbrynen viktiga som skydd och som värdefullt foder i form av löv, kvistar, bär och frukt.

Vackrare landskap: Inte minst medverkar brynen till ett vackert och varierat landskap med höga upplevelsevärden.

Ta rätt hänsyn

Genom att ta rätt hänsyn till skogsbrynen kan vi alltså få både en stor biologisk mångfald och andra nyttor.

Hänsynen kan ibland vara att lämna zonen som den är, men ibland kan aktiv skötsel behövas – tänk naturvårdande skötsel i ett mindre format. Genom att tänka på hänsynen vid alla skogliga åtgärder kan vi säkerställa att den hänsyn vi lämnar fortsätter generera nytta under hela omloppstiden.

Det är alltid viktigt att gynna olika lövträd och buskar i anslutning till öppen mark. Ett mål vid skötsel av brynmiljöer är att få till en HÄNSYNsluttning i krontaket, låga träd och buskar längs ut och högre träd längre bak. Då når solen längre in i skogen och skuggning av jordbruksmarken blir mindre.

Hänsyn vid olika åtgärder

Föryngringsavverkning: Spara de lövträd och buskar som finns. Tänk på att det bara är positivt om det blir ojämna avstånd mellan träden. Ställ gärna högstubbar och lämna rishögar i brynmiljön. Många insekter trivs i solbelyst ved och rishögar som ligger i brynmiljön blir inte i vägen vid föryngringsarbete. Finns ett fint utvecklat skogsbryn lämnas det orört, men växer det granar i brynmiljön bör dessa avverkas.

Föryngring: Saknas skogsbryn ska en zon lämnas utan markberedning och plantering så att lövträdsrika zoner nyskapas. Bredden på zonen får gärna variera, men en rekommendation är att spara mellan 5 och 10 meter utan föryngringsåtgärder. Om det redan finns ett bryn ska första plantan sitta tre meter från brynet, räknat från grenspetsarna.

Röjning och gallring: Främja lövträd och buskar i zonen närmas åkern. Gynna variationen genom att låta några partier bli tätare och några öppnare. Friställ gärna några blommande träd och buskar, eller äldre lövträd. Det är inte ovanligt att hitta äldre halmade träd i bryn. De ska alltid sparas, gärna friställas, och om det är möjligt nyhamlas.

 

Vi trivs i brynmiljön

Nyhet

Publicerad:

Generell hänsyn

Genom att spara en kantzon, gynna skogsbrynet vid gallring, lämna en trädgrupp på föryngringsytan, nyskapa död ved eller röja fram en igenvuxen torpgrund så att den inte skadas, skapas bättre förutsättningar för både djur, växter, insekter, svampar, lavar och kulturmiljöer att trivas i den brukade skogen. Allt detta är delar av det som till vardags kallas för generell hänsyn i skogsbruket. Generell hänsyn ska ingå i alla skogliga åtgärder och det är tillsammans med de frivilliga avsättningarna en grundbult i skogsbrukets naturvårdsarbete.

Generell hänsyn anpassas till de förutsättningar som finns vid varje skogsbruksåtgärd och område. På så vis – tvärtemot vad begreppet kan antyda – blir hänsynen specifik.

I en artikelserie går vi igenom olika delar i den generella hänsynen.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.