Södra och viltförvaltningen

Förvaltningen av klövviltstammarna är en av skogsägarrörelsens viktigaste näringspolitiska frågor. Målet är att få till en balans mellan tillgången på foder i skogen och klövviltstammarnas storlek. Södras ambition är att utveckla viltförvaltningen och bidra till en öppen dialog mellan markägarna, jägarna och samhället.

Engagemang, utbildning och samverkan är grundbultar för en fungerande viltförvaltning. Södras ställningstaganden utgår från skogsgårdens lönsamhet och lyfter särskilt fram kostnaderna för betesskadorna, liksom problemet med att gran planteras på marker bättre lämpade för tall.

Södras viltpolicy

Södras gällande policy i viltfrågor, Skog och vilt, antogs av föreningsstyrelsen 2014. Av policyn framgår bland annat att:

 • Södra står bakom svenskt skogsbruks mål för skog och klövvilt.
 • Den enskilde skogsägaren ansvarar för viltförvaltningen på sin fastighet.
 • Ägande och brukande av skogen är vägledande för Södras ställningstaganden i frågor som rör skog och vilt.
 • Viltskador på växande skog ska minimeras och begränsas, i första hand genom jakt.
 • Betestrycket får aldrig vara så stort att det styr valet av barrträdslag vid föryngring.
 • I en adaptiv förvaltning beaktas den samlade effekten av bete från allt klövvilt som älg, kronhjort, dovhjort och rådjur.
 • Hägn och viltavskräckningsmedel accepteras inte som generella åtgärder för att klara föryngringar med barrträd.
 • Södra tar aktiv del på alla nivåer i den svenska viltförvaltningen, arbetar för frivillig samverkan i olika former och utbildar medlemmar och markägarrepresentanter.
 • Ökad lövinblandning eftersträvas, vilket bidrar till biologisk mångfald och mer allsidig fodertillgång.
 • Särskilt begärliga trädslag som rönn, asp, sälg, ek och tall sparas regelmässigt vid skogsskötsel.
 • Skadeinventeringar (Äbin) ska genomföras regelbundet och vid omfattande viltskador ska möjligheten till skyddsjakt användas.

 

Viltbetesfrågan var en av punkterna på Södras stämmoexkursion i maj 2017.

Det här jobbar Södra med i viltfrågan

Södra har sedan början av 2000-talet målmedvetet lyft frågan om vikten av balans mellan fodertillgång och klövviltstammar för att minska betesskadorna. Utgångspunkten är skogsgårdens lönsamhet, vilken påverkas negativt av både direkta kostnader för betesskador och att gran planteras på marker som är bättre lämpade för tall. Södra arbetar aktivt genom medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå inom viltförvaltningen och medverkar i opinionsbildning kring viltfrågor.

Samverkan

Södra samverkar kring viltfrågan med LRF, övriga skogsägarföreningar och skogsbolag bland annat genom deltagande i Skogsbrukets nationella viltgrupp, vars uppgifter bland annat är att ta fram gemensamma målformuleringar, remissyttranden och beslutsunderlag. Södra är även representerad i en nationell samverkansgrupp mellan skogsbruket och Svenska jägareförbundet. Gruppen bildades 2016 till följd av att en avsiktsförklaring träffades, bland annat om ett gemensamt förhållningssätt till älgförvaltningen.

Våren 2016 arrangerade Södra i Tingsryd-Linneryd och Jägarförbundet i Kronoberg en välbesökt viltkväll. Syftet var främst att visa på den dialog och samverkan kring viltfrågan som växer fram mellan markägare och jägare. Talade gjorde bland annat Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra.

Flera satsningar

Södra har under senare år aktivt bidragit till bättre balans mellan skog och vilt, till exempel genom satsning på tallföryngring, ökad produktion av tallplantor och anläggning av nya fröplantager. Södra har även anlagt flera viltdemogårdar, medverkat i forskningsprojekt såsom projekt "Sydälg" och "BETT", liksom i projekten "Mera tall" och "Viltstammar i balans". Ökade satsningar sker på utbildning och information riktad mot bland annat representanter i älgförvaltningsgrupper och Viltförvaltningsdelegationer, Södras egna viltombud samt genom skogsdagar och skogskvällar kring de aktuella frågorna.

Kraftsamling Tall

Målen med Södras projekt Kraftsamling Tall är att Älgförvaltningsområden (ÄFO) i Götaland senast 2021 ska klara målet om maximalt 5 procents färska viltskador på tall och att andelen föryngringar med tall på tallmark då ska visa på en tydlig ökning.
ompletterande mål är en tydlig förbättring av konkurrensstatus för RASE (rönn, asp, sälg och ek) samt en ökning av älgkalvvikter.

Södras övergripande mål med viltförvaltningen i Götaland

 • Det ska vara möjligt att föryngra med lämpligt trädslag på skogsmarken, exempelvis tall på tallmark
 • Sju av tio föryngrade tallar ska vara oskadade av vilt då medelhöjden passerar 5meter
 • Det ska vara möjligt för RASE-arterna att utvecklas till träd

Det är tillsammans som vi har möjlighet att lyckas. Förtroendevalda medlemmar, skogliga tjänstemän, markägare och jägare. Alla måste få en insikt, en förståelse för problemets omfattning. Först då får vi engagemanget, och med engagemang kan vi nå målet. Här är bra kommunikation helt avgörande.

För att lyckas måste vi sedan parallellt fokusera på två viktiga uppgifter: att föryngra tall på mark där tall ska växa och få till en balans mellan klövviltstammen och fodertillgången.

Ståndortsanpassning

För höga klövviltstammar bromsar ett ståndortsanpassat skogsbruk och vi har redan allt för mycket gran på tallmark. Med stor sannolikhet kommer vi på sikt få se ännu mer barkborreangrepp i granar med låg vitalitet som planterats på mark där det borde ha varit tall istället.

Försäljningen av tallplantor har ökat sedan några år tillbaka och Södra satsar ytterligare genom att öka produktionen av tallplantor från 4 miljoner till 8 miljoner tallplantor år 2022.

Viltdemohägn

Södra gör en ytterligare satsning, inom Projektet Kraftsamling Tall, där 36 nya viltdemohägn har satts upp. Dessa kommer presenteras och göras tillgängliga senare i år. Viltdemohägn är ett mycket bra pedagogiskt hjälpmedel för att verkligen se skillnaden när en ungskog får växa helt utan viltets påverkan. Både vad gäller skogsplantornas tillväxt, förekomsten av RASE, viltfoder och biologisk mångfald.

Gemensam målformulering

Det svenska skogsbruket har gemensamt tagit fram målformuleringar för skog och klövvilt. Södra står bakom dessa och har kompletterat med mål för sydsvenska förhållanden. Målformuleringarna är vägledande och utgör grunden för länsplaner, älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner.

Gemensamma huvudmål

 • Det ska vara möjligt att föryngra skogsmark med lämpligt trädslag.
 • Minst sju av tio tallstammar ska vid fem meters höjd vara oskadade av klövvilt.
 • Rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt.

Förutom huvudmålen finns också mätbara mål som finns beskrivna i Skog och vilt, som är Södras policy för viltfrågor.

SÖDRAS KOMPLETTERANDE MÅL

I södra Sverige finns fler viltarter, större populationer och fler trädslag än i övriga landet. Därför har Södra kompletterat målen för sydsvenska förhållanden:

 1. Granbetning, barkflängning och barkgnag accepteras inte utöver enstaka stammar på beståndsnivå.
 2. Hägn accepteras inte som generell åtgärd för att klara föryngringar. Undantag kan göras för särskilt betesbegärliga trädslag såsom hybridasp och ek.
 3. Vildsvinsrelaterade skador med stora konsekvenser för skogsbruket, bland annat på vägar, diken och hägn, ska minimeras.

Förvaltning av flera arter

Balansen mellan skog och vilt kan avläsas via skadenivåer, beskrivning av övrigt skogstillstånd enligt Äbin samt kvalitetsbedömningar av älgstammen enligt älgobs och kalvvikter. Det samlade betestrycket är avgörande och inom stora delar av Södras område måste samtliga klövviltarter inkluderas. Södra förordar därför en adaptiv viltförvaltning som beaktar ekologiska samband och den samlade effekten av bete från allt klövvilt som älg, kronhjort, dovhjort och rådjur.

Utbredningen av kronhjortspopulationer ökar inom Södras område, liksom de kronhjortsrelaterade skadorna i skogen. Södra följer noga utvecklingen av detta och har även genom ett par examensarbeten undersökt skadeläget i delar av Södras område. Flera skogsdagar och exkursioner med kronhjortstema har genomförts för att öka kunskapen och medvetenheten om de negativa konsekvenserna för drabbade skogsägare.

Även dovhjortsstammen, och skador kopplade till den, ökar dramatiskt inom dekar av Södrs område.

Många roller i viltförvaltningen

Södra har markägarrepresentanter med i älgförvaltningsgrupperna runt om i Götaland. Förtroendevalda viltombud arbetar inom respektive skogsbruksområde med viltfrågan tillsammans med Södras specialister, både lokalt och regionalt.

VI REPRESENTERAR MARKÄGARNA I VILTFRÅGAN

Södras viltombud informerar medlemmar och allmänhet om skog och vilt samt medverkar till en god dialog med jägarnas organisationer i frågor som berör viltförvaltningen. Varje år samlas Södras viltombud och viltansvariga tjäntesmän för att lära sig ännu mer om vilt och skog i balans och ta del av de senaste forskningsrapporterna. 

 

I viltombudens uppgifter ingår bland annat att:

 • Vara väl förtrogen med svensk viltförvaltning och Södras viltpolicy
 • Företräda Södra och medlemmarna lokalt i frågor som rör skog och vilt 
 • Ha kunskap om inventeringsmetoder och ekonomiska konsekvenser för skogsgården
 • Svara för information om Södras syn på viltförvaltningen vid medlemsaktiviteter
 • Ha löpande kontakt med viltansvarig tjänsteman på respektive verksamhetsområde

Internt och externt tar Södra varje år initiativ till skogsdagar, skogskvällar och exkursioner på temat skog och vilt. Södra företräder skogsbruket vid externa utbildningar och seminarier samt allehanda möten med organisationer och myndigheter.

Viltdemogårdar och projekt

Södra har anlagt fem viltdemogårdar på medlemsfastigheter. Där informeras om viltbetets effekter på föryngringar, biologisk mångfald, skogsekonomi och foderskapande åtgärder. Där finns också så kallade demonstrationshägn, vars syfte är att vara mötesplatser för jägare, skogsägare, myndigheter och allmänhet. De visar betestryckets påverkan i största allmänhet, men även småviltets särskilda betydelse. Under 2017 och 2018 kommer samtliga verksamhetsområden, och på sikt även skogsbruksområden, uppföra ett demonstrationshägn.

Södra har varit med och initierat projekt som Mera Tall och Viltstammar i balans. Goda erfarenheter från projekten sprids nu vidare över främst södra Sverige. Bland annat har praktiska verktyg tagits fram för att hjälpa markägare och markägarrepresentanter i viltförvaltningen.

Handbok Mera Tall

Forskning

Södra medverkar även genom bidrag till olika forskningsprojekt till att förbättra faktaunderlag och kunskapsläge i svensk viltförvaltning. De senaste åren har Södra på olika sätt, inte minst ekonomiskt, satsat resurser i SLU-projekten "Sydälg", "Mer än bara älg" och "Älgarnas foder och hälsa" samt Skogforsk-projektet "BETT". Målet är ökad kunskap om vilt, foder och ekologiska samband kopplat till detta, samt konsekvenser av viltskador.

BETT - Betets effekter för tallens tillväxt och skador

Så här mycket kostar betesskadorna

Under vintern 2016/17 har Södra gjort en beräkning av effekter av älgens bete på tallmark. Den utfördes med hjälp av resultat från älgbetesinventeringen (Äbin) 2015/16. Med utgångspunkt från Södras medlemsfastigheter beräknades effekter på skogsbrukets virkesproduktion och ekonomi. En modell utvecklad av Skogforsk användes för att beräkna effekterna.

Den genomsnittliga tillväxtförlusten om älgbetet fortsätter på 2015/16 års nivå, beräknades till 0,69 m3f per hektar och år. Detta motsvarar för hela Södras medlemsmark (2,3 miljoner hektar) cirka 1,6 miljoner m3f per år, eller 14 % av nuvarande avverkningsnivå. Uppräknat till hela Götaland blir förlusten 3,4 miljoner m3f per år. Den genomsnittliga ekonomiska förlusten beräknades till 200 kronor per hektar och år. För enbart tallmark var siffran 470 kronor per hektar och år. Omräknat till hela Södras medlemsmark blir summan av förlusterna 450 miljoner kronor per år. Uppräknat till hela Götaland blir förlusten 980 miljoner kronor per år. Samtliga län uppvisar svåra skador, men med betydande variation.

Rapport om ekonomiska konsekvenser av viltbete

Ny älgförvaltning

Södra står tillsammans med LRF, övriga skogsägarföreningar och skogsbolagen bakom den nya älgförvaltningen som trädde i kraft 2012. Markägarnas inflytande har ökat och gjort en lokalt anpassad älgförvaltning möjlig.

MARKÄGARNAS INFLYTANDE HAR ÖKAT

Den nya älgförvaltningen inkluderar en ny ansvarsnivå i form av älgförvaltningsområden (ÄFO). Inom varje ÄFO tillsätts en älgförvaltningsgrupp (ÄFG) som består av tre representanter för markägarna och tre för jägarna. Representanterna utses av länsstyrelsen efter förslag från markägarnas och jägarnas organisationer. En markägarrepresentant väljs till ordförande och har utslagsröst vid omröstningar.

Markägarnas inflytande har stärkts och det har gjort en lokalt anpassad älgförvaltning möjlig. Samtidigt ställer det större krav på kunskap och engagemang hos de utsedda representanterna. Södra anordnar därför sedan 2010 utbildningsdagar i samverkan med bland annat LRF och bidrar också med fakta och service.

ÄLGBETESINVENTERINGEN

Älgbetesinventeringen (Äbin) är ett mycket viktigt underlag för markägarnas representanter på alla nivåer i viltförvaltningen. Inventeringen bekostas av skogsbruket medan metodiken ägs och förvaltas av Skogsstyrelsen.

 • Älgbetesinventeringen, Äbin: Södra var initiativtagare, huvudfinansiär och projektledare till den första stora älgbetesinventeringen som genomfördes i södra Sverige 2014, med projektnamnet "Sydäbin". Inventeringen var den första som gav tillgång till faktabaserade siffror på betesskador.
 • Samlad finansiering av Äbin: Södra bidrog till att skogsbrukets branschråd 2014 beslutade finansiera Äbin i stor skala i hela landet. Skogsägarna som säljer skog till alla större skogliga aktörer utom köpsågverken bidrar till att finansiera inventeringen.
 • Utvecklad metodik och resultatrapporter: Genom aktivt deltagande i skogsbrukets nationella viltgrupp bidrar Södra till att utveckla metodik och resultatrapporter i Äbin som bättre motsvarar skogsbrukets målformuleringar och möjlighet att följa upp skogliga mål.
 • Påverkan på Skogsstyrelsen och länsstyrelser: Södra bidrar till ökat fokus på helhetssyn i älgförvaltningen så att skogliga aspekter beaktas, särskilt skadesituationen enligt Äbin.

Webbskolan Skog och Klövvilt

En webbutbildning kallad "Webbskolan Skog och klövvilt" har sedan våren 2017 erbjudits Södras viltombud, viltansvariga tjänstemän och övriga förtroendevalda. Nu kan även alla intresserade Södramedlemmar ta del av utbildningen som har tagits fram av SCA, Holmen, Stora Enso och Sveaskog i samarbete med ledande forskare och specialister inom viltförvaltning och skogsskötsel.

Mer information om och länk till webbutbildningen hittar du här (bakom inloggning)

Visa allt innehåll för ämne:

Skogsägare

Relaterat innehåll

Dokument och rapporter

Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades
Namn arrow_drop_up arrow_drop_down Typ arrow_drop_up arrow_drop_down Storlek arrow_drop_up arrow_drop_down Ändrad arrow_drop_up arrow_drop_down
{{vm.getIcon(item.fileType)}} {{(vm.type !== 'sp' || vm.sharepointPreferFilename === true || item.externalTitle == '') ? item.fileName : item.externalTitle}} {{item.fileType.toUpperCase()}} {{item.formattedFileSize}} {{item.modified | momentDate:'YYYY-MM-DD HH:mm' | time}}
Inga dokument hittades

Södras viltgrupp

Viltgruppen samordnar Södras arbete med viltfrågor och består av representanter från medlemsorganisationen och Södra Skog.

Göran Örlander

Göran Örlander

Skogsstrateg

Telefon: 070-590 94 83
Johan Frisk

Johan Frisk

Skogsförvaltare

Telefon: 070-682 28 31
Katarina Johnsson

Katarina Johnsson

ordförande Bohus-Dal

Telefon: 073-428 07 98
Magnus Johansson

Magnus Johansson

ordförande Vimmerby

Telefon: 070-642 36 52
Lars-Ove Johansson

Lars-Ove Johansson

ordförande Ljungby

Telefon: 070-518 38 61
Tomas Andersson

Tomas Andersson

ordförande Åtvidaberg Västra

Telefon: 070-653 40 70
Stig Lundström

Stig Lundström

ordförande Snapphanebygden

Telefon: 070-697 17 90
Carl-Johan Nordström

Carl-Johan Nordström

Skogsägare

Telefon: 070-888 88 07
Gösta Lundin

Gösta Lundin

Samordnare demonstrationshägn

Telefon: 070-256 23 81