phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Bra skogsbilvägar en viktig framtidsfråga

Bra skogsbilvägar en viktig framtidsfråga

Den branschgemensamma satsningen på skogsbilvägnätet går helt i linje med Södras ambitioner om effektivare transporter, säkrat virkesflöde till industrin och chaufförernas arbetsmiljö. – En ökad variation i såväl fordonsflottan som väderleken kommer framöver att sälla stora krav på bra skogsbilvägar och rätt information om vägarna, konstaterar Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

om bilden

Bilden visar rekommenderade mått för vändficka för lastbil med släp.

Korrekt väginformation krävs för att Södra ska kunna planera och styra avverkning och transport av virke på ett optimalt sätt. I takt med att det allmänna vägnätet successivt öppnar upp för tyngre fordon kommer vi att få en större variation av lastbilsekipage.

– En mer variationsrik fordonsflotta kommer att förbättra möjligheten att styra virkesflödena på ett optimalt sätt. Samtidigt kommer det att ställa större krav på rätt information om skogsbilvägarna, konstaterar Olof Hansson.

Med klimatförändringarna har det blivit allt mer vanligt med större vädervariationer och mycket nederbörd. Detta påverkar skogsbilvägarna och transportflödet.

– Vår industri är ju i ett behov av konstant flöde av råvara och transporterna måste fungera året runt – oavsett väder. Genom skogsbilvägar som lever upp till de branschgemensamma kraven kan vi klara utmaningarna framöver, säger Olof Hansson.

Bilden visar vägbredd, hinderfrihet samt frihöjd över vägbanan.

STOR FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL

Problemet med bristfällig information om skogsbilvägarna är tydlig i Södras område. Den enkätundersökning bland avtalsåkerierna som Södra regelbundet genomför bekräftar att det finns en hel del brister i skogsbilvägnätet. I den senaste enkäten, som omfattar en mängd frågor kring åkeriernas samarbete med Södra, är det just frågorna om väginformation och utformning av vägarna som har störst förbättringspotential.

– Oftast handlar det om behov av mindre åtgärder för att höja vägens standard, exempelvis grusning, vägkantsröjning eller att öka storleken på vändplanen, berättar Joel Persson, entreprenörs- och transportutvecklare i Södra.

– En viktig faktor i sammanhanget är även den chaufförsbrist som präglar hela transportsektorn. Den gör att vi tillsammans måste jobba med alla frågor vi kan för att förbättra och öka attraktiviteten i yrket. Framkomligheten och standarden på våra skogsbilvägar är en sådan fråga.

Bilden visar rekommenderade mått för vändplan för lastbil med släp.

BRA ÅTKOMST

Sommaren 2018 lät Södra genomföra en webbenkät om Södras skogliga serviceutbud där över 400 Södramedlemmar deltog. I den framkom att de främsta faktorerna som motiverar medlemmarna att underhålla sina skogsbilvägar är att de ger bra åtkomst för skötsel av fastigheten och skogen samt att det höjer värdet på fastigheten.

– Enkäten visar också att det hos medlemmarna finns ett intresse för rådgivning om skötsel och underhåll av skogsbilvägar, säger Joel Persson.

INGA NYA REGLER

Vägklassning är inget nytt. Regelverket och sättet att klassa vägar har funnits sedan lång tid tillbaka. Ansvaret för att få dina skogsbilvägar klassade ligger på dig som skogsägare. Väldigt få skogsägare har dock anmält sina vägar för klassning, vilket resulterat i att majoriteten av skogsbilvägarna i Götaland idag saknar korrekt information.

Bilden visar rekommenderade mått för vändslinga för lastbil med släp.

– Även om det nu genomförs en ny total inventering och klassning av skogsbilvägnätet är det fortsatt du som skogsägare som har ansvaret för att anmäla antingen nybyggd väg för klassning eller standardhöjd väg för omklassning. Du behöver dock inte betala för vare sig inventeringen eller klassningen av dina vägar, säger Joel Persson.

NÄR KOMMER MINA VÄGAR ATT INVENTERAS?

Inventeringen av skogsbilvägar i Götaland inleds under våren 2019. Den utförs av Biometria, före detta VMF Syd, och kommer att pågå parallellt i olika områden i Götaland under den kommande femårsperioden.

– Det är även Biometria som planerar väginventeringen. Efterhand som vi i Södra får information från Biometria kommer vi att informera dig som medlem om när i tiden inventeringen kommer att ske i ditt område, berättar Joel Persson.

Läs mer om den kommande inventeringten av skogsbilvägar

Det här kan du göra för att underlätta klassningsarbetet

Håll utkik efter information om när ditt område kommer att inventeras. Håll dina skogsbilvägar tillgängliga under den tiden, till exempel olåst vägbom.
• Se gärna redan nu över dina skogsbilvägar. Behövs några åtgärder för att upprätthålla klassning? Kontrollera frihöjden över vägbana, om det är fritt från buskar och fasta hinder i vägkanten, kurvornas bredd samt vändplanens storlek.
• Innan du anmäler omklassning av din väg – kontrollera noga så att din väg uppfyller alla de krav som krävs för en högre klass.
• Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta din lokala skogsinspektor.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.