phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hänsynskrävande biotoper: Strand- och svämskogar med naturskogskaraktär

Strand- och svämskogar med naturskogskaraktär

Ofta känner du igen strand- och svämskogar på att de är naturligt föryngrade och består av frisk till blöt skog i anslutning till sjö och vattendrag. Vanligen har de endast påverkats lite av tidigare skogsbruksåtgärder. Biotopens utseende och funktion påverkas tydligt av naturliga förändringar i vattenståndet. Det finns flera naturvärden i denna typ av skog, bland annat rikligt med lövinslag, tydligt inslag av död lövved och de återkommande översvämningarna som har präglat skogens karaktär, att träden växer på upphöjda socklar och så vidare.

x

Så här sköter du denna hänsynskrävande biotop på din fastighet:

 • Lövrika strand- och svämskogar lämnas oftast helt orörda.
 • I objekt med få översvämningar och där exempelvis gran riskerar att ta över och konkurrera ut lövträden kan röjning och uthuggning av en del granar ske. Lämna senvuxna granar och granar där småfåglar kan söka skydd. 
  • Om strand- eller svämskogen ligger i ett bestånd som ska föryngringsavverkas och problemet med igenväxning inte är akut kan det dock finnas anledning att avvakta eller bara göra en mindre åtgärd, tills skogen på den avverkade ytan runtomkring vuxit upp som skydd. Miljön är känslig för uttorkning och blir dessutom en viktig tillflyktsort för de vilda djuren när det blir öppet runtomkring.
  • Passa därför på att göra eventuell naturvårdande skötsel av biotopen i samband med röjning eller gallring av intilliggande produktionsskog. Då är förutsättningarna bättre för att miljön förblir stabil efter att skogen föryngringsavverkats.
 • Körning med maskin får inte ske i eller intill biotopen. Risken för markskador och ändrade vattenförhållanden är alldeles för stor. Med maskin får man sträcka sig så långt man når från kanten, men utan att körskador uppstår. Alternativt ringbarkas eller fälls träd manuellt.
 • För att den höga luftfuktigheten ska finnas kvar även efter en föryngringsavverkning kan biotopen behöva en skyddszon – planera för den under skogens resterande omloppstid.
  • Om naturvärdena inte påverkas negativt kan skyddszonen brukas med hyggesfria metoder eller naturvårdande skötsel.
  • Om skogen närmast består av homogen planterad granskog, se till att göra skyddszonen mer varierad i samband med de olika åtgärderna. Vid föryngringsavverkning sparas de träd som är möjliga och lämpliga att spara.

Alla hänsynskrävande biotoper finns beskriva i Målbilder för god miljöhänsyn som finns på Skogsstyrelsens webb.

Till Målbilder för god miljöhänsyn

Nyhet

Publicerad:

Hänsynskrävande biotoper

Hänsynskrävande biotoper är områden som avviker från produktionsskogen. Det är områden med påtagliga naturvärden där hänsyn ska tas för att förhindra skador i och invid biotopen. Med skada menas skogsbruksåtgärder som förstör eller ger en påtagligt negativ förändring av biotopens särdrag, till exempel dess beståndsstruktur, markförhållande eller artsammansättning. Ibland behövs skötsel av området för att naturvärdena ska finnas kvar på sikt.

I denna artikelserie kommer vi att berätta mer om hänsynskrävande biotoper och hur man tar en godhänsyn till dem. Först ut är strand- och svämskogen.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.