phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Rekordresultat – men stor osäkerhet kring utvecklingen framåt

Rekordresultat – men stor osäkerhet kring utvecklingen framåt

Pellets från Södra Wood Långasjö

Södra redovisar ett rekordresultat för det tredje kvartalet 2022. Resultatet lyfts av en stark marknad för Södras produkter inom massa och energi. Samtidigt väntas turbulensen i omvärlden ha påverkan på föreningens resultat kommande kvartal.

Södra Cell labbet i Mörrum

Under tredje kvartalet 2022 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 8 102 MSEK (6 999), en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet var 2 480 MSEK (2 148), det högsta rörelseresultatet under ett kvartal hittills för Södra.

Det sammanlagda rörelseresultatet för 2022 års första nio månader uppgick till 6 779 MSEK (4 021). Avkastningen på sysselsatt kapital var 41 procent (26) och soliditeten var vid periodens utgång 63 procent.

Resultatet för det tredje kvartalet är en effekt av ett gynnsamt marknadsläge med en hög efterfrågan och mycket god prisbild för Södras produkter inom massa och energi. Södras industrier har producerat höga volymer med stabil kvalitet, samtidigt som leveransvolymerna av massa har ökat jämfört med föregående år.

– Jag är glad och stolt över att vi levererar ett resultat som detta i en väldigt osäker tid. Resultatet har uppnåtts tack vare ett långsiktigt arbete, där goda insatser från medarbetare och medlemmar byggt Södra starkt nog att stå stadigt trots kraftiga svängningar i omvärlden. Resultatet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla familjeskogsbruket i Götaland och att hantera de utmaningar som väntar, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Flera utmaningar under kvartalet

Det tredje kvartalet har inneburit flera utmaningar. Marknaden för sågade trävaror har vänt snabbt nedåt och priserna har sjunkit med närmare 20 procent från toppen under andra kvartalet, enligt Södras siffror. Med anledning av den minskade efterfrågan beslutade Södra att minska produktionen i sågverken med upp till 100 000 kubikmeter under resten av 2022.

– Vi är ödmjuka inför utvecklingen i omvärlden och utmaningarna som ligger framför oss. Södra påverkas på flera sätt i dagens osäkra läge. Inte minst av den fallande konjunkturen, vilken har skapat lägre efterfrågan för sågade trävaror under kvartalet. Vi arbetar mycket aktivt med det vi kan påverka och har exempelvis minskat produktionen i våra sågverk för att anpassa verksamheten efter marknadssituationen, säger Lotta Lyrå.

– Södra har en mycket stabil finansiell ställning och med den ökade osäkerheten i omvärlden kommer vi fokusera på att behålla vår förmåga att vara robusta och flexibla. Det hjälper föreningen att hantera både nedgångar på marknaden och snabba svängningar i medlemmarnas eller kundernas behov.

Stärkt effektivitet och energisituation i fokus

En del i detta arbete är projektet Effektivitet i världsklass. Det ska stärka föreningens underliggande lönsamhet och hittills har effektivitetsvinster motsvarande 167 MSEK gjorts, sett till ett helår. Målet är att nå förbättringar om en miljard på helåret vid år 2025.

En annan del i arbetet är Södras energistrategi. Södras elproduktion övergår behovet och under det tredje kvartalet såldes 146 GWh på elnätet och stöttade elförsörjningen i Götaland. Att Södra är nettoproducent är resultatet av långsiktiga beslut och investeringar i industristrukturen, vilket ger motståndskraft i tider med en ansträngd energisituation. Detta arbete utvecklas genom vidare satsningar på energieffektivisering och att skapa ytterligare värde av skogsråvaran med investeringar i biodrivmedel från skogsrester.

Under årets tredje kvartal har Södra höjt priserna på massaved och bränsleved ytterligare och har hittills under 2022 sammanlagt gjort fyra virkesprishöjningar. Grundpriset för prima barrmassaved är nu 465 kronor per fastkubikmeter och grundpriset för prima björk- och aspmassaved är 505 kronor.

– Mycket kraft går åt till de kortsiktiga utmaningarna, men parallellt med detta blickar vi framåt och gör löpande strategiska avvägningar för att bygga Södra starkare på lång sikt. Vår långsiktiga strategi ligger fast och framåt väntar initiativ för att stärka skogsgårdens värden ytterligare genom nya affärsmöjligheter tillsammans med utvecklade metoder för att sköta och bruka skogen med hänsyn till klimat och miljö, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Affärsområdenas resultat tredje kvartalet 2022

  • Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 60 MSEK (4). Resultatförbättringen under perioden var främst en effekt av ökade marginaler från den egna skogen i Baltikum.
  • Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 225 MSEK (1 121). Detta avspeglar den försämrade prisbilden för sågade trävaror i kombination med lägre utleveranser av sågade trävaror.
  • Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 2 393 MSEK (1 252). Resultatförbättringen förklaras av en förstärkt prisnivå och ökade utleveranser av marknadsmassa.
  • Affärsområdet Södra Innovations rörelseresultat för perioden uppgick till −4 MSEK (52). Förändringen är en effekt av att innehavet i Silva Green Fuel under motsvarande period föregående år omklassificerades till att redovisas som resultat från andelar i handelsbolag som belastar finansnettot. 

Resultatet för tredje kvartalet 2021 lyfts av en stark marknad för Södras produkter inom energi och massa.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.