phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Gallring med Södra – från ungskog till uppföljning

Gallring med Södra – från ungskog till uppföljning

x

I en serie artiklar har vi berättat varför du behöver gallra din skog, vikten av att sköta ungskogen för att gallringen ska bli lönsam, och hur gallring med Södra går till. Här sammanfattar vi nu alla stegen i gallring med Södra – från ungskog till uppföljning.

Gallring innebär att oönskade stammar i skogsbeståndet plockas bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till grova och värdefulla träd. Med gallringen förstärker du alltså de värden i skogen som är värdefulla för dig. Gallring på rätt sätt skapar en livskraftig och värdefull skog med vitala träd. 

Grunden för en värdefull skog 

Grunden för en lönsam gallring lägger du redan i ungskogen. Allt börjar med en lyckad föryngring. Genom att använda förädlade plantor som ger ökad tillväxt (läs mer om förädlade plantor på sidorna 20-21), och genom att markbereda och plantera rätt, skapar du goda förutsättningar lönsamma gallringar i framtiden. 

Även hur du genomför röjningarna påverkar hur lönsamma dina gallringar blir. Med två röjningar, vid 1-2 meters höjd och vid 2-4 meters höjd, skapar du möjlighet för de kvarvarande träden att utvecklas väl med en bra diametertillväxt. 

Dags att planera 

Det är dags att gallra när trädkronorna börjar växa in i varandra och den gröna delen av trädkronan understiger två tredjedelar av trädlängden för gran och halva trädlängden för tall och löv. Att göra första gallringen i rätt tid, när träden är 12-14 meter höga, skapar förutsättning för träden att bli mer stormfasta och vitala. Det skapar också möjlighet för en lyckad senare gallring, som du bör göra senast vid 20-22 meters höjd. 

Om du har en aktuell skogsbruksplan eller ett åtgärdsförslag ser du där när det är dags att gallra. 

När du har tagit beslut om att gallra tar du kontakt med din skogsinspektor och ni går ut i skogen för att göra en bedömning på plats, eller går på annat sätt igenom vad som ska göras. Ni tar bland annat upp om det finns områden som du inte vill påverka, om det behöver förröjas och vem som gör det (läs mer om förröjning på sidorna 36-37), var virkesupplaget ska ligga och om det krävs åtgärder på din skogsbilväg (läs mer om skogsbilvägar på sidorna 26-27). När ni är överens skrivs ett avverkningskontrakt som du signerar. Skogsinspektorn skapar ett traktdirektiv, som är en detaljerad beskrivning av åtgärden, och produktionsledaren gör en ruttplanering och tilldelar en entreprenör uppdraget.

Uppdraget genomförs

Entreprenören planerar sedan uppdraget med hjälp av traktdirektivet. Markens bärighet undersöks, området snitslas upp och stickvägsplanering görs. När förarbetet är klart kontaktar maskinföraren skogsägaren innan skördaren tar vid och avverkningen börjar. När skördaren är klar är det dags för skotaren att köra ut virket till den plats som är bestämd i samråd med dig som skogsägare. 

Hur lång tid det tar att utföra gallringen beror på hur stor avverkningstrakten är och hur lång sträcka som virket behöver skotas. Det tar i genomsnitt en dag att avverka ett hektar och ungefär lika lång tid att sedan skota virket. 

När skotningen är klar är det dags för åkeriet att köra virket till industrin, där det kontrolleras och klassas av oberoende virkesmätare. Gallringsuppdraget slutjusteras därefter och du som skogsägare får betalt för din virkesleverans. Åtgärden följs upp och analyseras

Uppföljningar genomförs

För att kontrollera att kvalitetskraven som Södra har på sin gallringstjänst följs, görs kontinuerliga och noggranna uppföljningar av gallringarna på olika nivåer. Efter varje genomfört gallringsuppdrag gör maskinföraren en så kallad egenuppföljning av sitt arbete och rapporterar in resultatet till Södra. 

Södra å sin sida genomför varje år utvärderingar av alla entreprenörers och maskinlags gallringsarbete. Resultatet återkopplas till respektive entreprenör, men ger även en samlad bild över kvaliteten i Södras gallringar och vilka förbättringsområden som finns. För att gallring med Södra ska bli ännu bättre i framtiden.

Läs mer om gallring och Södras gallringstjänst

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.