phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Grunden för en lönsam gallring lägger du redan i ungskogen

Grunden för en lönsam gallring lägger du redan i ungskogen

En väl utförd gallring ger dig både direkta inkomster och ökar värdet på den skog som ska växa vidare. Om gallringen blir lönsam beror dock till stor del på hur du har skött plantering och röjning.

Så här kan ett välskött granbestånd, som skötts med röjningar i rätt tid, se ut när det är dags för gallring.
Så här kan ett välskött granbestånd, som skötts med röjningar i rätt tid, se ut när det är dags för gallring.

Vi har i en reportageserie här i Södrakontakt berättat om hur en gallring med Södra går till. Vi har besökt en medlem som tillsammans med sin skogsinspektor planerade inför åtgärden, följt entreprenören och maskinföraren i deras gallringsarbete, och beskrivit hur Södra följer upp och analyserar genomförda gallringar. I den här artikeln lyfter vi upp varför du behöver gallra och, framför allt, visar på vikten av att du sköter din ungskog för att gallringen ska bli lönsam.

Förstärka värden

Med gallringen kan du förstärka de värden i skogen som är betydelsefulla för dig. Gallring innebär att oönskade stammar i beståndet plockas bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till värdefulla träd. 

Det är dags att gallra när trädkronorna i din skog börjar växa in i varandra och den gröna delen av trädkronan understiger två tredjedelar av trädlängden för gran och halva trädlängden för tall och löv. Normalt innebär det att gallring sker första gången när träden är mellan 12 och 14 meter höga. Gallring på rätt sätt och i rätt tid skapar en livskraftig och värdefull skog där risken för stormskador minskar.

Lyckad föryngring

Grunden för en lönsam gallring lägger du redan i ungskogsskötseln, alltså långt innan det faktiskt är dags att utföra åtgärden. Allt börjar med en lyckad föryngring. Flera studier visar att en snabb etablering av plantorna påverkar beståndets utveckling under hela omloppstiden. Södra erbjuder förädlat plantmaterial som ger en ökad tillväxt, och med en väl genomförd markberedning har vi skapat förutsättningarna för framtidens gallring och slutavverkning. Behandling mot viltskador är ofta en lönsam åtgärd och speciellt om du planterat tall. Följ resultatet noga de första åren och komplettera med nya plantor om det behövs. 

Röjning i rätt tid

Även när och hur du genomför röjningarna påverkar i stor utsträckning hur lönsamma dina gallringar sedan blir. Första röjningen bör du utföra när plantorna är 1-2 meter höga. Då röjer du så att du har drygt 2 000 stammar per hektar kvar. Röjer du själv kan du kontrollera att det blir rätt antal stammar genom att räkna hur många som finns i en cirkelprovyta. 

I en stor andel av bestånden behöver du även röja en andra gång och då brukar lämplig tidpunkt vara när de planterade träden är 2-4 meter höga. Med dessa två röjningar har du skapat möjlighet för de kvarvarande träden att utvecklas väl med en bra diametertillväxt. 

Gallring i rätt tid

Trädens diametertillväxt är starkt kopplad till antalet stammar per hektar. Däremot är höjdtillväxten inte så beroende av hur tätt träden står, om det inte är väldigt stor höjdskillnad mellan träden. Det som händer när du inte sköter röjningarna i tid är att träden blir ungefär lika höga som i en välröjd skog, men betydligt klenare. I ett välröjt bestånd kan höjden på träden vara styrande för tidpunkten för första gallringen medan du i oröjda eller dåligt röjda bestånd ofta lockas att skjuta på första gallringen på grund av att stammarna är klena och därmed dyra att gallra bort. Att göra första gallringen i rätt tid skapar möjlighet för en lyckad senare gallring utan stora risker för skador på grund av storm. Risken ökar nämligen markant med ökad trädhöjd.

En lämplig höjd för din första gallring är 12-14 meter. I det bestånd som skötts bra med två röjningar utförda i rätt tid, har du då betydligt färre men grövre träd än i det bestånd som inte har röjts i tid. För att risken för framtida skador på grund av storm och snö inte ska bli allt för stor behöver du dock gallra vid denna höjd även i det dåligt röjda beståndet, men det ekonomiska utfallet kommer att se annorlunda ut.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.