phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt De flesta medlemmar nöjda med Södra – men det finns saker att jobba med visar undersökning

De flesta medlemmar nöjda med Södra – men det finns saker att jobba med visar undersökning

Medlemmsfamilj i skogen. Familjen Arvidsson utanför Falkenberg.

En majoritet av Södras medlemmar är nöjda med Södra som helhet, tycker att medlemskapet är värdefullt och känner stolthet över att vara medlemmar i Södra. Det visar den medlemsundersökning som genomfördes under hösten 2021. Men det finns också områden som har försämrats sedan den förra mätningen.

Henrik Andersson medlemschef
Henrik Andersson, Södras medlemschef.

Vi genomför kontinuerligt undersökningar för att få veta vad medlemmarna tycker om Södra ur olika aspekter. Att mäta nöjdhet med medlemskapet och Södras tjänster är viktiga delar i undersökningen liksom att mäta medlemmarnas uppfattningar om demokratin och synen på förutsättningar för skogsbruk.

– I en demokratisk organisation är öppenhet och transparens viktigt. Som medlem kan man engagera sig som förtroendevald eller genom att skicka in motioner och skrivelser och göra sin röst hörd. Men vi kanske inte fångar allt och då är en medlemsundersökning ett bra komplement för att få en tydligare bild av vad vi gör bra och vad som kan göras bättre, säger Södras medlemschef Henrik Andersson.

Majoriteten är nöjd med helheten

I den senaste medlemsundersökningen, som genomfördes under oktober och november 2021 av undersökningsföretaget Origo Group, bjöds 1 598 slumpmässigt utvalda medlemmar in att delta. Utskicken gjordes via e-post och 40 procent av de utvalda medlemmarna svarade.

Resultatet visar att en klar majoritet av medlemmarna är nöjda med Södra som helhet. Hälften av  medlemmarna kan klassas som ambassadörer, som gärna rekommenderar Södra till andra skogsägare. Dessa resultat är något lägre än vid medlemsundersökningen 2018, men i nivå med undersökningen 2015.

– Det är ett bra resultat som helhet, men den sjunkande trenden är oroande och den behöver vi analysera. Vi ser också att svarsfrekvensen gått ner vilket kan vara ett tecken på minskat engagemang för medlemsundersökningar och möjligheten att göra skillnad, menar Henrik  Andersson.

Värdefullt medlemskap

En hög andel, tre fjärdedelar, tycker att deras medlemskap i Södra är värdefullt och två tredjedelar känner stolthet över att vara medlemmar. Medelvärdet för dessa båda frågor har sjunkit något sedan 2018.

Undersökningen visar att mer än tre fjärdedelar av medlemmarna tycker att Södras vinstdelningsmodell fungerar bra och nästan lika stor andel känner sig trygga med den. Närmare tre fjärdedelar av de som svarat känner att de förstår Södras modell för vinstdelning och 8 av 10 anser att modellen med utdelning på virkesleveranserna och insatserna är bra.

Något fler än 7 av 10 instämmer i att Södra företräder dem som skogsägare på ett bra sätt. När det  gäller jämställdhet, utveckling inom svensk skogsnäring, framkant med digitala lösningar och väl fungerande demokrati så instämmer cirka två tredjedelar på samtliga delar.

Jämfört mot 2018 har medelvärde för frågor som rör Södras verksamhet som helhet sjunkit något.

Högt förtroende för skogsinspektorer

Resultatet av medlemsundersökningen ska nu analyseras och kommer att ingå i arbetet med att utveckla medlemserbjudandet.

– Jag vill särskilt lyfta fram det höga förtroendet för skogsinspektorerna – 9 av 10 medlemmar tycker att de får ett bra bemötande och 8 av 10 tycker att skogsinspektorerna är lätta att komma i kontakt med, säger Henrik Andersson.

Han lyfter också fram att många medlemmar känner sig trygga med avsättning av virke och hur man känner att Södra företräder dem och det finns ett högt förtroende för styrelse och ledning.

Utvecklingsområden

Det finns också en del områden som har försämrats sedan senaste mätningen. 3 av 10 medlemmar tycker att de inte kan påverka och föra fram synpunkter till Södras ledning och hela 36 procent har ingen åsikt.

– Jag tycker det är oroande att så stor andel inte har någon åsikt i frågan, säger Henrik. Men där behöver vi titta närmare på vad det beror på. Vi behöver också fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera de demokratiska processerna och kommunikationen så att fler känner att de kan påverka.

Virkespriser engagerar

När det gäller virkespriserna är det bara 5 av 10 medlemmar som instämmer helt i att de är  nöjda med Södras förmåga att betala ett konkurrenskraftigt pris. Denna fråga är också en av de som  försämrats mest sedan förra undersökningen.

– Frågan om virkespriser är högaktuell och så klart jätteviktig för skogsgårdens lönsamhet, men också för hur vi ska balansera virkesflödena i hela värdekedjan. Vi kommer att jobba för att uppnå en bra prissättning för Södras medlemmar och bli tydligare när det gäller den frågan, avslutar Henrik Andersson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.