phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ansvarsfull skötsel – men med utrymme för förbättringar

Ansvarsfull skötsel – men med utrymme för förbättringar

x

En stor andel av de Södramedlemmar som är certifierade enligt PEFC (PEFC/ 05-22-11) och FSC® (FSC-C014930) sköter sina skogar på ett ansvarsfullt sätt utan anmärkningar. På ett antal fastigheter förekommer dock brister i naturhänsynen främst kopplade till artkännedom, naturvärdesträd och död ved. Det visar de senaste interna och externa revisioner hos certifierade medlemmar.

Södra har gruppcertifikat för skogsbrukscertifieringen enligt PEFC och FSC®. Det är inom dessa gruppcertifikat som medlemmarna kan ha sin skog certifierad. Certifieringen innebär att skogsägaren åtar sig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med kraven i respektive skogsbruksstandard. Att certifiera sitt skogsbruk är ett ställningstagande och en signal till marknaden och samhället för ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk där hänsyn tas till miljö, ekonomi och sociala frågor.

x

Skogsbrukscertifieringarnas trovärdighet upprätthålls genom årliga revisioner, både interna och externa. Då säkerställs att reglerna efterlevs och ständiga förbättringar uppmuntras. Såväl Södras egen personal och interna rutiner som certifierade medlemmar ingår i revisionen. Efter slumpmässiga utlottningar av olika stora skogsinnehav för att få ett representativt urval, besöks sedan årligen ett antal certifierade medlemmar och fastigheter av en intern eller extern revisor. Den interna skogsrevisionen pågår under större delen av året och totalt besöks cirka 180 medlemmar per år. Den externa revisionen av medlemmarna genomförs under våren, normalt under en månads tid, och då besöks ett 70-tal medlemmar.

Efter genomförd revision sammanställs resultatet och de noteringar som gjorts ska då hanteras.

– En stor andel av de certifierade medlemmarna sköter sin skog bra och enligt certifieringskraven. Den interna skogsrevisionen visar att för fem år sedan hade 25 procent av de reviderade fastigheterna inte några avvikelser alls, idag är den andelen uppe i närmare 50 procent. Och då ska vi komma ihåg att kraven i certifieringsstandarderna samtidigt har blivit högre, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra. 

– Men både den interna och den externa revisionen visar att det finns vissa områden som både vi inom Södra och våra medlemmar behöver jobba på för att förbättra. Det handlar främst om brister kopplat till artkännedom och generell naturhänsyn där naturvärdesträd och död ved sticker ut lite extra.

– Även områden som noterats tidigare år fortsätter att dyka upp. Exempel på noteringar är aktuella avtal och skogsbruksplaner samt dokumentation av utförda åtgärder. Detta är krav som den certifierade skogsägaren är skyldig att upprätthålla och det är nu viktigt att vi tillsammans ser till att komma till rätta med dessa återkommande noteringar, konstaterar Magnus Stamblock

Artkännedom

Artkännedom blir allt viktigare för skogsägare. I lagar som exempelvis Artskyddsförordningen finns regler och riktlinjer för hur man ska agera för att skydda arterna i skogen. Även certifieringsstandarderna har ökat kraven kopplade till skyddsvärda och rödlistade arter och då framförallt kännedomen kring arterna inför en åtgärd i skogen. 

– Revisionerna visar att både vi inom Södra och en hel del självverksamma medlemmar brister i att ta reda på om det finns några skyddsvärda arter inför en skoglig åtgärd. Vi har informerat både internt och till våra medlemmar, men ser nu att vi behöver fokusera än mer på denna fråga framöver, säger Magnus Stamblock.

Naturvärdesträd

Ett annat område som får en del avvikelser i revisionerna handlar om den generella naturhänsyn som ska tas i produktionsskogen. Här handlar det främst om naturvärdesträd och nyskapande av död ved. I certifieringsstandarderna finns det krav på att spara och värna naturvärdesträd vid olika skogliga åtgärder. 

– När det gäller naturvärdesträd ser vi att det inte sparas tillräckligt av dem vid slutavverkningar och att de inte gynnas som de borde i samband med gallringar. Det är viktigt att tänka på hela skogens omloppstid när åtgärder utförs, exempelvis att redan vid röjningen spara träd som senare kan bli naturvärdesträd. 

Död ved

Ett krav som funnits med ända sedan skogsbrukscertifieringens införande är det om nyskapande av död ved. Det handlar då främst om att ställa så kallade högstubbar i samband med gallring och slutavverkning. Enligt både PEFC och FSC® ska tre högstubbar, eller ringbarkade träd vid manuell avverkning, per hektar lämnas för naturvården.

– Det nyskapas enligt revisionerna för lite död ved i form av högstubbar efter gallring och slutavverkning, och även detta är ett område där vi behöver ta ett krafttag, säger Magnus Stamblock.

Nya FSC®-standarden

Framförallt i den externa revisionen framkommer det också att det finns en del brister kopplade till den nya FSC®-skogsbruksstandarden som började gälla hösten 2020. 

– Vi har vid flera tillfällen och i olika kanaler och sammanhang informerat om vad förändringarna i standarden innebär för de skogsägare som är certifierade. Att det trots detta förekommer brister kopplade till dessa förändringar visar hur viktig det är för oss att fortsätta med denna kommunikation. 

– Samtidigt vill jag poängtera att man som certifierad skogsägare är skyldig att hålla sig informerad om de aktuella regler och krav som gäller i certifieringsstandarderna och som man genom avtal har förbundit sig att följa, säger Magnus Stamblock.

Giltiga certifieringsavtal är en annan fråga som är kopplad till revisionerna och många avtal är idag inte uppdaterade på ett sätt som standarderna kräver. För att underlätta för de medlemmar som är certifierade att hålla sina avtal aktuella införs nu ett nytt digitalt system som kräver att man som certifierad medlem behöver signera om sitt avtal med Södra. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.