phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ny koncernstrategi: Lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

Ny koncernstrategi: Lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld

x

Södras koncernstrategiska inriktning fram till 2025 är att skapa en lönsam och hållbar tillväxt i en föränderlig värld. Vi kommer fortsatt utveckla befintliga produkter, men ökar också fokus på vidareförädling, innovation, resurseffektivitet, ökat kund- och marknadsfokus samt på att maximera nyttan av digitalisering. All framtida tillväxt bör ske lönsamt och hållbart med klimatsmarta lösningar längs hela värdekedjan, från skog till kund.

I början av 2020 tog styrelsen beslut om Södras nya koncernstrategiska inriktning – Koncernstrategi 2025+. Ett viktigt underlag för strategin var de närmare 200 ägardialoger som 2 350 medlemmar deltog i under 2019. Strategin sträcker sig i huvudsak till 2025, men ambitionen är att den ska gälla till 2030.

Det övergripande målet för den nya koncernstrategin är att Södra ska vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

– Södra är mitt uppe i ett spännande skede med blicken riktad framåt. Framför oss väntar fortsatta investeringar och expansion av vår kärnverksamhet, marknadsmassa och sågade trävaror, men även vidareförädling av produkter och restströmmar, säger Peter Karlsson, tf vd och koncernchef.

Lönsam tillväxt

Tillväxt är en förutsättning för att skapa värden långsiktigt och Södra måste växa för att utvecklas och vara konkurrenskraftiga, men det får inte ske på bekostnad av lönsamheten. Södras ägare har ett virkesförråd som ökar bland annat tack vare det ansvarsfulla svenska skogsbruket med återplantering, god skötsel och långsiktigt brukande. Det betyder att Södra har tillgång till en stor mängd råvara som behöver avsättning. Samtidigt erbjuder Södra redan i dag produkter som har en ökande efterfrågan på den globala marknaden. En viktig del i ökad lönsamhet är ökad effektivitet och bättre utnyttjande av gemensamma resurser.

Stabil och flexibel

Förmågan att vara fortsatt lönsam i en föränderlig omvärld kräver att organisationen både är stabil och flexibel. Stabilitet behövs för att kunna möta omvärldspåverkan. Flexibilitet krävs för att ytterligare kunna anpassa sig och hantera negativa omvärldsförändringar och att offensivt dra nytta av positiva trender. Södra är redan ett stabilt företag, men under strategiperioden kommer ytterligare stabilitet och flexibilitet att eftersträvas.

HÅLLBAR OCH RESURSEFFEKTIV

Hållbarhet, såväl ekonomisk som social och miljö-/klimatmässig, genomsyrar strategin och ska vara en integrerad del av affärsbeslut för att realisera värde tvärs verksamheten. Som ett led i detta ska än större fokus läggas på resurseffektivitet och på att maximera värdeskapande utifrån befintlig råvara. Detta genom att fullt ut utnyttja biströmmar såväl i skogsbruket som i sågverk och massabruk (till exempel vidareförädling) och genom att utnyttja och bidra till cirkulära värdekedjor. Södra kommer att intensifiera arbetet för att uppnå ökat resursutnyttjande.

KUND- OCH MARKNADSFOKUS

En del av Södras tillväxtstrategi handlar om ett starkare kund- och marknadsfokus, hantera olika omvärldstrender, både utmaningar och möjligheter, fortsätta leda hållbarhetsarbetet som en integrerad del av verksamheten och öka digitaliseringsgraden i organisationen. Under strategiperioden är ambitionen att öka förståelsen för konsumentbehov och de steg som ligger närmare slutkunden i värdekedjan. Vi kommer även sträva efter fördjupade samarbeten och partnerskap.

MAXIMERA NYTTAN AV DIGITALISERING

Digitalisering är en möjliggörare för lönsam tillväxt och bygger flexibilitet i en föränderlig värld. Södra kommer under strategiperioden arbeta aktivt med digitalisering som ett verktyg för att ytterligare öka koncernens produktivitet och snabbare stärka vår konkurrenskraft ytterligare.

NYA PRODUKTER OCH INNOVATION

Södras produktportfölj består till allra största delen av volymprodukter som massa och sågade trävaror. Innovationer inom befintliga produktområden samt ökad förädlingsgrad är viktigt för att kunna utveckla erbjudandet till kunderna. Samtidigt prioriteras innovation för att utveckla användningen av skogsägarnas råvara. Ökat engagemang kommer ligga på effektiv kommersialisering av nya produkter med tydlig kommersiell potential. Med innovativa produkter och lösningar är Södras ambition att ta en större position i bioekonomin.

FRÅN ORD TILL HANDLING

Arbetet med att konkretisera koncernstrategin pågår nu. Inom affärsområdena tas färdplaner fram och resultatet av åtta Södraövergripande förändringsprojekt håller på att utkristalliseras. Tillsammans ska dessa skapa en gemensam väg framåt och ord ska bli till handling.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.