phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Samhället står bakom oss – nu måste vi öka takten”

”Samhället står bakom oss – nu måste vi öka takten”

– Vi har samhället bakom oss i vårt viktiga arbete för att komma tillrätta med viltskadorna och möjliggöra ett hållbart, ståndortsanpassat skogsbruk. Det visar inte minst samverkansrapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” som pekar på betydelsen av en aktiv klövviltförvaltning för ett aktivt skogsbruk och därmed en ökad tillväxt. Nu måste vi öka takten ytterligare för att nå våra gemensamma mål inom rimlig tid, säger Johan Frisk, viltansvarig i Södra.

Fom bilden

– Betestrycket på de unga tallarna måste minska om vi ska klara dessa föryngringar på ett godtagbart sätt. Nu har vi samhället bakom oss i denna viktiga fråga, säger Johan Frisk, viltansvarig i Södra.

För att komma tillrätta med problemen med allt för höga viltbetesskador på tall tog Södras stämma 2018 ett beslut om att minst hälften av älgförvaltningsområdena i Götaland senast 2021 ska klara målet om maximalt fem procents årsskada på tall och att andelen föryngringar med tall på tallmark då ska visa på en tydlig ökning. Det är med andra ord bråttom om målet ska kunna uppfyllas.

Skogsstyrelsens redovisning av 2019 års älgbetesinventering (Äbin) visar att drygt 16 procent av tallarna i Götalands ungskogar skadats allvarligt av viltbete bara senaste året. Det är tre gånger så högt som målsättningen för maximalt acceptabla årliga skador orsakade av vilt.

– Resultatet visar tydligt att nuvarande nivå av betesskador är alldeles för hög. Samtidigt visar inventeringen och inte minst statistiken över plantförsäljning att skogsägarnas ståndortsanpassning i föryngringarna förbättrats. Andelen tall som planteras på tallmark ökar, vilket är mycket positivt. Nu måste vi minska betestrycket för att klara dessa föryngringar på ett godtagbart sätt, säger Johan Frisk.

Under 2018 slog både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket fast målsättningar i nivå med Södras när det gäller arbetet med att minska viltbetesskadorna på tall. I Skogsstyrelsens rapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter” från december 2019 beskrivs en rad åtgärder för att på ett hållbart sätt öka skogens tillväxt och produktion. En av tre punkter som särskilt lyfts fram är att skogsskadorna, däribland klövviltskadorna, måste minska. 

– Det är alltså tydligt att samhället i form av ansvariga myndigheter står bakom oss i vår målsättning med att komma tillrätta med det allt för höga totala betestrycket. Det handlar om avgörande åtgärder för att vi ska kunna öka tillväxten i skogen. Men det handlar också om att kunna odla skog ståndortsanpassat och hållbart så att risker för skador orsakade av exempelvis storm och torka minimeras och inte minst så att vi får en ljusare skogsmiljö med mer bärris och bättre förutsättningar för trädbildning av exempelvis RASE-arterna (rönn, asp, sälg och ek), säger Johan Frisk.

Det här år på gång inom Kraftsamling Tall

– Det har gjorts stora framsteg på flera håll när det gäller att öka tallföryngringarna. Dessvärre visar inte älgbetesinventeringen på minskade skador. För att dessa tallföryngringar ska få utvecklas på ett bra sätt och inte tappa tillväxt och värde för skogsägarna krävs en avsevärt minskad viltstam. Denna minskning måste ske nu! Vi har inte råd att vänta, säger Tomas Andersson, projektledare för Kraftsamling Tall.

För att nå målsättningen om maximalt fem procents årsskada på tall och en ökad andel tall i föryngringarna pågår sedan 2019 projektet Kraftsamling Tall inom Södra. Inom projektet arbetar man intensivt med information, rådgivning och kunskapsspridning och just nu är följande frågor aktuella.

ÖVERSYN AV FÖRVALTNINGS- OCH SKÖTSELPLANER

Älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner är viktiga för att nå målsättningarna i älgförvaltningen, exempelvis avseende viltstammarnas storlek, viltrelaterade skador i skog och trafikolyckor orsakade av vilt. Varje år, på våren efter seavslutad jakt, måste planerna ses över och vid behov revideras. Det är då av största vikt att man verkligen utformar planerna så att de leder mot önskade effektmål, bland annat max fem procent årsskada på tall.

– Vi ser en del positiva trender men de är tyvärr alltför få och leder till alltför små förändringar. Det kommer att krävas krafttag för att minska viltskadorna och nå de mål Södras föreningsstämma beslutat om. Målen ska vara uppfyllda senast 2021, säger Tomas Andersson.

Det är också viktigt att man följer upp och utvärderar jakten utifrån de planer som gäller. Nådde man målen? Om inte, hur tänker man göra för att göra det nästa år, och dessutom ta höjd för de älgar som inte sköts i år?

DELTA I SAMRÅDEN

Att genomföra samråd med markägare är en viktig uppgift för alla Älgskötselområden.

– Som markägare har du en viktig roll vid dessa samrådsmöten. Det är här du har möjlighet att säga hur du tycker viltstammarna ska förvaltas, vad som är acceptabel skadenivå i skogen för dig och hur du vill kunna sköta din skog. Genom att uttrycka din åsikt har du möjlighet att påverka riktningen i Älgskötselplanen. Ta med dig en kompis och besök samrådsmötet, lyssna på vad som sägs och tyck till! Ditt engagemang är viktigt – både för skogen och för viltet! Jakt och vilt är i allra högsta grad en skogsskötselfråga och berör även dig som inte jagar, säger Tomas Andersson.

TALLFÖRYNGRINGARNA ÖKAR

Ett av Kraftsamling Talls mål är att tydligt öka tallandelen i föryngringarna. Statistik visar att Södras medlemmar har tagit till sig budskapet om vikten av att sätta mer tall. Antalet levererade tallplantor har ökat rejält de senaste åren, från 3,5 miljoner 2016 till 6,15 miljoner 2019. Prognosen för 2020 är 6,5 miljoner levererade tallplantor och för 2021 8,5 miljoner. Till detta kommer också de självföryngrade och sådda arealerna. På Region Öst ligger arealen tallföryngring på upp emot 40 procent vilket är en mycket positiv utveckling.

Inom vissa län, Kalmar och Östergötland, har man nu börjat titta på flerartsförvaltning.

– Det ser vi mycket positivt på då problemen ser olika ut i olika geografier. Det är viktigt att man ser till det samlade betestrycket och inte bara älg. Vi ser gärna att fler län tar vid och jobbar med flerartsförvaltning, säger Tomas Petersson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.