phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hög nivå på Södras naturhänsyn – även över tid

Hög nivå på Södras naturhänsyn – även över tid

Naturhänsynen i Södras slutavverkningar och gallringar har haft en positiv utveckling under det senaste årtiondet och ligger nu stadigt på en god nivå. Det visar de gröna boksluten. – Det tyder på att vi genom att arbeta genomtänkt och systematiskt över tid kan upprätthålla och till och med utveckla en mycket bra naturhänsyn i samband med de skogliga åtgärderna, säger Klara Joelsson, ekolog i Södra.

om bilden

Utbildning kring skogens miljövärden är en nyckelfaktor i ett lyckat hänsynsarbete.

På varje slutavverknings- respektive gallringstrakt som ingår i det gröna bokslutet mäts ett antal parametrar som sammantagna ger trakten ett betyg – godkänt eller inte godkänt. När det gäller andelen godkända slutavverkningstrakter i Södra så har de legat stabilt över 90 procent mellan 2015 och 2019.

En av de parametrar som mäts på de utvalda trakterna är förröjning av underväxten. Denna åtgärd ska inte göras i exempelvis hänsynsbiotoper och kantzoner.

– Vi har satsat mycket på att informera kring förröjning, och successivt har det lett till allt bättre resultat, säger Klara Joelsson.

Att spara och gynna kantzoner mot bäckar, sjöar och öppna jordbruksmarker vid slutavverkning är enligt Klara mycket viktigt och andelen godkända trakter avseende denna parameter har legat över 90 procent sedan 2011.

Hanteringen av död ved är även det en nyckelfaktor i Södras hänsynsarbete. Klara berättar:

Södras naturvårdsarbete utgår från fem punkter

  • PLANERING, både i form av planläggning av skogsfastigheterna och i form av planering inför åtgärd
  • HÄNSYN OCH SKYDD, vilken hänsyn behövs på trakten, vilken hänsyn ska tas på fastigheten i form av frivilliga avsättningar och var kan det vara aktuellt med formella skydd och hur bör olika värden vägas mot varandra.
  • SKOGSCERTIFIERING, marknadsdrivet verktyg där Södra och certifierade skogsägare har åtagit sig att leva upp till vissa kriterier
  • UPPFÖLJNINGAR för att vi ska se hur väl vi lever upp till de mål Södra har fastställt (här är det gröna bokslutet en viktig del)
  • UTBILDNING OCH INFORMATION till medarbetare, entreprenörer, skogsägare och omvärld

– En fjärdedel av alla våra skogslevande arter är på något sätt knutna till den döda veden. Därför är det så viktigt att vi både är rädda om den döda ved som redan finns i skogen, och att vi dessutom skapar ny död ved i form av högstubbar i samband med slutavverkning.

– Andelen godkända trakter avseende död ved har legat högt under hela det senaste årtiondet, men andelen har stadigt ökat, berättar Klara Joelsson.

PÅVERKAN PÅ MARK OCH VATTEN

Mark- och vattenpåverkan är en annan viktig aspekt i hänsynsarbetet, och något som Södra arbetar hårt med. Här handlar det om mängden körskador och hur allvarliga dessa skador är.

– Även här ser vi en positiv utveckling över tid.

Sedan några år tillbaka arbetar Södra med särskilda åtgärder för att förebygga skador på mark och vatten i samband med såväl slutavverkning som gallring och lämnar en markskoningsgaranti när dessa tjänster utförs åt skogsägarna. Detta har lett till minskade körskador på skogsmarken, berättar Klara Joelsson.

– Tyvärr verkar den positiva effekten av införandet av markskoningsgarantin vara avklingande eller rent av minskande. I år godkändes 91 procent av avverkningarna med avseende på körskador – jämfört med 98 respektive 97 procent de föregående två åren. Här är tydligt ett område vi måste fortsätta jobba aktivt med.

Även andelen godkända gallringstrakter är hög i Södra, och utvecklingen har följt samma positiva trend som för slutavverkningarna. Det visar de senaste årens gröna bokslut. Det finns dock ett par skillnader.

– Andelen godkända gallringstrakter avseende förröjning av underväxt har minskat något de sista två åren. När det gäller död ved i form av högstubbar i gallring ser trenden den senaste tioårsperioden i och för sig positiv ut. Andelen godkända trakter har ökat med närmare 40 procentenheter och ligger nu på över 80 procent, men vi arbetar fortsatt på för att nå en ännu högre andel godkända gallringstraketer avseende denna parameter. Det är ju ett certifieringskrav att lämna högstubbar, säger Klara Joelsson.

– Under nästa decennium kommer vi att fortsätta jobba aktivt med hänsynsarbetet. Det finns alltid områden där vi kan bli ännu bättre, och se till att bibehålla en god kvalitet där i de aspekterna vi redan är starka. Ett bra hänsynstagande är ett ständigt pågående arbete, säger Klara Joelsson.

Den generella hänsynen som lämnas vid slutavverkning är något som bedöms vid ett grönt bokslut. Här är ett exempel på hur en föryngringsyta kan se ut efter avverkning. Trädgrupper och trädridåer bryter av den öppna ytan. Död ved har sparats och skapats. Ett utvecklingsträd har lämnats och kommer vara en del i den framtida hänsynen. Odlingsröset är markerat med kulturstubbar så det tydligt syns vid kommande åtgärder.


fakta grönt bokslut

Södra gör varje år så kallade gröna bokslut. Interna revisorer kontrollerar hur drygt 150 slutavverkningar respektive gallringar i produktionsbestånd och ca 60 föryngringsytor (målklass PG, produktion generell hänsyn) lever upp till certifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn, samt hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn. Därutöver revideras 40 bestånd med målklass Naturvård Skötsel (NS) där skötselåtgärder genomförts. Syftet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet vid åtgärder i PG-bestånd samt vid skötseln av NS-bestånd. Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.