phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ägardialogen: Stort engagemang hos stolta ägare

Ägardialogen: Stort engagemang hos stolta ägare

Uppemot 2 350 medlemmar har gett sin syn på Södras framtid. I närmare 200 ägardialoger under oktober och november samlades de för att ge inspel till det pågående strategiarbetet. – Dialogerna har präglats av ett stort engagemang för hur Södra ska utvecklas och många medlemmar har lyft fram ägarnyttan och stoltheten över att vara ägare. Det är imponerande att se vilken kraft det finns i ägarleden, säger Gustav Tibblin, medlemschef i Södra.

Höstens ägardialoger leddes av förtroendevalda medlemmar som förra vintern deltog i ägardialogernas första steg och som sedan utbildats till mötesledare. Huvuddelen av höstens 194 ägardialoger var fysiska möten, men några medlemmar valde digitala möten eller att lämna sina synpunkter via sodra.com.

Medlemmarna bjöds in till och fick välja fritt mellan de fyra mötestemana Råvara och industri, Näringspolitik, Södramodellen och Medlemsengagemang. Populärast var Råvara och industri samt Södramodellen som lockade 35 respektive 34 procent av deltagarna. Inspelen på frågeställningarna har nu sammanställts och analyserats av Södras projektgrupp och av konsult- och analysföretaget Kairos Future. Ta del av en kort sammanfattning i faktarutan längst ner på sidan.

FYRA PERSPEKTIV

I utvärderingen av ägardialogen är det tydligt att deltagarna tycker att ägarnyttan är en viktig grund för Södra och att man är stolt över att vara ägare till Södra (se stammen på trädet i illustrationen nedan).

I analysen av de genomförda dialogerna framträder också fyra olika perspektiv som går tvärs genom de fyra temana (se grenarna på trädet i illustrationen nedan):

ENIGHET KRING UTVECKLING. Medlemmarna är i hög grad eniga om inom vilka områden Södra behöver driva utvecklingen. Det finns en tydlig tro på och vilja att skogen ska bidra som lösning på många stora samhällsproblem. Det kan exempelvis handla om klimatfrågan eller om att finna ersättningar för plast. Det finns också en stark önskan om och förväntan på att Södra ska agera i denna fråga och kommunicera till och upplysa allmänheten om skogens roll i en framtida bioekonomi.

För en dialog med och information till lokala politiker om skogens betydelse för samhället.

/citar från ägardialogen

MARKERADE BARRIÄRER. Det finns ett antal barriärer eller områden där deltagarna visar tveksamhet. Dessa barriärer kan passeras om kopplingen till ägarnyttan är tillräckligt tydlig. Frågan om en eventuell geografisk expansion är ett sådant område. Många deltagare i ägardialogerna om Råvara och industri är tveksamma till och ser många risker med utökat medlemsområde och/eller utökad industrigeografi och önskar att Södra stannar i nuvarande geografiska område.

SKILDA STÅNDPUNKTER. I några frågor har medlemmarna tydliga uppfattningar, men i olika läger som är ungefär lika stora. Den ena aspekten handlar om hur långt Södra ska gå i värdekedjan, där några hävdar att det är viktigt att fortsätta ungefär där Södra står idag genom volym- och produktivitetsutveckling medan andra trycker på betydelsen av att gå längre fram i värdekedjan.

En annan aspekt där det råder delade meningar, och som delvis hänger ihop med de markerade barriärerna (se ovan), är frågan om Södra ska fortsätta växa och i så fall hur. Många är inne på att Södra måste fortsätta växa i takt med kunder och ny teknik, medan andra tycker att Södra inte ska bli för stort och inte växa snabbare än vad medlemmarnas avsättningsbehov kräver.

Små förändringar i taget – Södramodellen är väl genomarbetad.

/Citat från ägardialogen

Ytterligare en fråga där det råder olika uppfattningar är handeln med insatser. Flera anser att det idag finns för stora möjligheter med denna handel och att insatser ska skapas genom leveranser av virke och inte genom köp. Samtidigt finns det flera som pekar på att kunskapen om vilka möjligheter som finns när det gäller handel med insatskapital bör höjas.

KÄNSLOVÄCKARE. Ett antal frågor har engagerat och väckt lite extra känslor hos deltagarna. De mest negativa känsloväckarna handlar om äganderätt och intrång och där förekommer starka uttryck för känslan för rätten till att äga och bruka sin mark. Flera rapporterar kraftiga missnöjen kring politikers och miljöföreträdares agerande och åsikter och ger uttryck för att skogsbrukare i många sammanhang blir missförstådda.

Många möten rapporterar om att flera medlemmar upplever att självverksamma skogsägare missgynnas samt att man önskar en ökad mångfald i frågor om trädslagsval, skötselmetoder och teknik.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar.

/Citat från ägardialogen

ENORM KRAFT I ÄGARLEDEN

Enligt Gustav Tibblin har ägardialogerna visat att det finns en enorm kraft i ägarleden som Södra måste ta vara på.

– Det är glädjande att se att det finns ett så stort engagemang och så mycket kunskap hos alla de medlemmar som har deltagit i ägardialogen. En levande ägardialog som den vi nu har fått uppleva är ett unikt sätt att både ge och få inspel i strategiskt viktiga frågor. Det ska vi alla, både ägare och ledning, dra nytta av.

– Samtidigt är det en utmaning att bibehålla och utveckla en god ägardialog. Vi behöver därför se vad vi kan förbättra så att ännu fler ägare ska känna att de vill delta i ägardialogen i framtiden, säger Gustav Tibblin.

Forska och utveckla nya produkter i samarbete med andra företag.

/Citat från ägardialogen

ARBETET FRAMÅT

Södras styrelse tog kring årsskiftet del av resultatet av ägardialogen som har utgjort en del i det strategiarbete som just har avslutats. En presentation av resultatet av ägardialogerna kommer också att göras vid samtliga årsmöten i början av mars. Under våren kommer förvaltningsrådet och förtroenderåden att arbeta vidare med materialet och diskutera förslag på åtgärder.

Sammanfattning av de fyra temana

Deltagarnas inspel på frågeställningarna i de olika temana kan sammanfattas så här:

RÅVARA OCH INDUSTRI

Vilka vägval ska Södra göra utifrån skogsgårdens perspektiv?

 • Tydligt fokus på skogen som lösning på många samhällsproblem efterfrågas
 • Götaland ska vara basen för såväl medlemmar som industri anser en stor andel
 • Södra ska fortsätta växa i takt med kunder och teknik, menar flera, medan lika många anser att Södra inte bör växa mer än vad de medlemmarnas avsättningsbehov kräver
 • Södra ska gå längre i värdekedjan än vad som är fallet idag tycker många, medan andra menar att Södra ska fortsätta som idag

NÄRINGSPOLITIK

Vilka näringspolitiska frågor ska prioriteras och hur ska Södra arbeta?

 • Äganderätten och brukanderätten är de viktigaste näringspolitiska frågorna menar de flesta
 • Allmänhetens syn på skog och skogsbruk är viktig och här har Södra en betydelsefull roll att fylla anser många

SÖDRAMODELLEN

Hur kan Södramodellen utvecklas och hur kan den bli tydligare?

 • När deltagarna fått insikt i hur Södramodellen fungerar ansåg en majoritet att den är bra och stabil
 • Södramodellen är en viktig beståndsdel i nyttan med att vara ägare i Södra, och den är man mycket stolt över
 • Det finns behov av att tydliggöra Södramodellen för alla medlemmar

MEDLEMSENGAGEMANG

Hur vill medlemmarna engagera sig i framtiden?

 • Det finns en stor vilja bland medlemmarna att engagera sig, visar deltagarna
 • Kunskap genom utbildning och information skapar båda sammanhållning och engagemang som i sin tur leder till aktivitet både i skogen och i föreningen
 • Möjligheter till erfarenhetsutbyte samt lokal anpassning av och mångfald i utbildning och information behövs för att engagemanget ska bibehållas eller öka

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.