phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Douglasgranen – ett bra komplement i ett förändrat klimat

Douglasgranen – ett bra komplement i ett förändrat klimat

Tack vare goda kvalitetsegenskaper och bra tillväxt kan douglasgranen i framtiden bli ett bra komplement till vår vanliga gran. Trädslaget har bra motståndskraft mot ökande temperaturer och torka och skulle därmed kunna klara sig bra i ett förändrat klimat.Forskning genomförd av Södra och Skogforsk visar dock att det krävs härdiga provenienser för att douglasgranen ska klara det sydsvenska klimatet med bland annat frost.

Douglasgranen (Pseudotsuga menziesii) är en icke inhemsk art och ett av de främmande trädslag som anses kunna vara bra att odla i ett förändrat klimat. Trädslaget är motståndskraftigt mot både torka och ökande temperaturer. Det växer bra samtidigt som det är både hållfast och formstabilt.

– Genom att anvä nda douglasgran i större utsträckning skulle effekterna av klimatförändringarna på den sydsvenska skogen kunna mildras. Tack vare de goda virkesegenskaperna kan douglasgranen också möta behovet av ökad produktion av biomassa. Med andra ord: douglasgranen skulle kunna vara ett bra komplement till vår vanliga gran (Picea abies) i större omfattning än vad som är fallet i dag, säger Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

LÄMPLIGA PROVENIENSER

En av de faktorer som hittills har hämmat en ökad etablering av douglasgran är kunskap om och tillgång till lämpliga provenienser, det vill säga granfrönas härkomst.

– Valet av lämpliga provenienser har alltsedan douglasgranens introduktion i Europa varit en viktig fråga. Provenienser med ursprung från den kanadensiska kusten har i flera europeiska försök visat en högre  tillväxtpotential än provenienser från det kanadensiska inlandet. I delar av Sverige har dock provenienser från inlandet visat sig fungera bättre både med hänsyn till överlevnad och tidig tillväxt, säger Göran Örlander.

Med utgångspunkt i befintliga svenska proveniensförsök införskaffade Södra och Skogforsk 2007 fröpartier från British Columbia i Kanada, bestående av sju provenienser av douglasgran. Fyra av dessa var kustnära, och de  övriga tre härstammar från inlandet.

ODLINGSTESTER

Plantor från dessa frön odlades upp, och under 2009 och 2010 anlades odlingstester där provenienserna ingick. I odlingstesterna ingår 12 lokaler och på dessa har inventeringar genomförts efter en, tre och sex växtsäsonger. På fem av dessa lokaler gjordes en radvis inblandning av hybridlärk (Larix × marschlinsii Coaz) och på två lokaler planterades förutom douglasgran även vanlig gran. Ett proveniensförsök anlades 2010 i Tönnersjöhedens  försökspark där de sju provenienserna ingår och detta försök har inventerats på samma sätt som odlingstesterna.

Resultaten av Södras och Skogforsks proveniensförsök med douglasgran visar att det är hög risk för avgångar i stora delar av Götaland om man inte använder tillräckligt härdiga provenienser för vårt klimat. Risk för betesskador av vilt är också en viktig faktor att hålla koll på.

– De härdigare inlandsprovenienserna kan därför vara att föredra, med undantag för gynnsamma klimatzoner i sydligaste Sverige och vissa kustnära områden. Nackdelen som redan syns i försöken är en lägre tillväxt och möjligen större känslighet för svampskador.

När många plantor i Götaland fick skador av vinterfrosttorka i april 2013, drabbades kustprovenienserna av douglasgran hårdare än de från inlandet.

– Orsaken kan vara att kustproveniensernas senare invintring kan medföra skador på hösten. De var då redan försvagade eller kanske till och med döda våren därpå. Vi fortsätter med SLU:s hjälp att följa försöken, men redan nu har vi fått värdefull kunskap om Douglasgranen och valet av provenienser, säger Göran Örlander.

Södra har skördat första svenska fröna från douglasgran

De första svenskodlade fröna från douglasgran är nu skördade på Södras granfröplantage i Gåtebo på Öland. Dessa ska nu sås in på plantskola och våren 2021 väntas de första plantorna vara klara för leverans ut till skogsägarna.

– Tidigare har vi ofta använt frön som vi importerat från Kanada till vår produktion av douglasplantor. Nu pågår alltså en inhemsk produktion av douglasgran, om än i mindre skala, och de plantor vi nu ska odla fram är därmed bättre anpassade för sydsvenska förhållanden, säger Göran Örlander.

– Det är dock fortfarande ett riskprojekt för skogsägaren att satsa på föryngring med douglasgran. Vi har ännu inte kunskap för en storskalig introduktion av trädslaget, poängterar Göran Örlander.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.