phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Utvecklingssteg som stärker skogsgården

Utvecklingssteg som stärker skogsgården

Även om konjunkturen har avmattningstendenser är den globala tillväxten relativt stark, vilket gynnar en konjunkturkänslig bransch som skogsnäringen. Räntorna har vänt nedåt vilket normalt gynnar börsklimatet, men samtidigt är räntorna och inflationsutvecklingen beroende av oljeprisets utveckling, som stigit sedan hösten 2018.

Till detta kommer osäkerhetsfaktorer som Brexit och vad som blir den slutgiltiga lösningen. Även det pågående handelskriget mellan USA och Kina inrymmer för närvarande mycket stor osäkerhet och många frågetecken, vilket skapat ett negativt börsklimat och marknadsoro. Ett uteblivet handelsavtal är negativt för konjunkturen, börsklimatet och rent allmänt ett bakslag för frihandeln. Södra är som exportföretag starkt beroende av frihandel.

Även om det i skrivande stund, i mitten av maj, finns frågetecken och osäkerhet i marknaden så rullar de stora ekonomierna på i en god takt och på medellång sikt ser affärsklimatet relativt bra ut.

Södra hade ett första kvartal som blev det bästa någonsin. Med fina nyckeltal och en stabil produktion som utvecklas och trimmas hela tiden. Fortfarande är färdigvarupriserna på en hög nivå, vilket är en indikator på en relativt god efterfrågan.

Efterfrågan har dock varit något mer avvaktande i jämförelse med föregående år. Den svaga kronan gynnar oss som all exportindustri. Vad som är den rätta värderingen på kronan, är nästintill en meningslös diskussion eftersom det är beroende på en rad olika faktorer. Den svenska valutan är för övrigt en väldigt liten valuta som är starkt beroende av hur euron och dollarn utvecklas. Det valutamarknaden värderar den svenska kronan till är alltid det rätta priset.

Viktigast av allt är dock att den underliggande lönsamheten förbättras hela tiden. Med de omfattande investeringar, stora omstruktureringar och renodlingar som har gjorts under senare år har konkurrenskraften förbättrats betydligt, vilket återspeglas i de senaste årens resultatutveckling. Det är det vi menar med att den underliggande lönsamheten är på en ny nivå. En miljard i förbättringar i jämförelse med 2014. Då tar vi hänsyn till mer ”normaliserade” priser, efterfrågan och valutor.

Inget år är för övrigt något annat likt, brukar man säga. 2018 innehöll många utmaningar för Södra vad gäller väderlek och den extremt torra sommaren med bränder och brist på vatten och nederbörd. Till detta kom sedan de stora angreppen av granbarkborren som gör stor skada och bidrar till stora ekonomiska förluster. Som företag har vi hanterat allt detta på bästa sätt utifrån vad som var möjligt att göra. Södra har till och med tagit ett ansvar som i många stycken borde vara samhällets, men när problemen står för dörren är det bara att agera, vilket vi gjort tillsammans med alla privata skogsägares hjälp. Här ligger en av styrkan med Södra-modellen. Att vi i olika besvärliga lägen har förmågan att mobilisera våra skogsägare i Södra för att rädda stora skogsvärden. Till detta kommer att vi sedan 2014 har haft en vinstdelning som uppgått till 4,8 miljarder. Samtidigt har vi också haft möjlighet att investera för framtiden. Med ett växande, hållbart och lönsamt Södra fungerar Södra-modellen väl. Utan en stark balansräkning har vi inte heller motståndskraft i sämre tider. Allt annat lika finns förutsättningarna för att 2019 borde kunna bli ett år då vi uppnår våra finansiella mål. Men som alltid måste man gardera sig för att konjunkturen står och väger och att geopolitiska händelser snabbt kan försämra det ekonomiska läget. Sverige är ett fint land att verka inom men är samtidigt mer exportberoende än många andra länder. Viktigt att komma ihåg.

Södra ska nu ta nya utvecklingssteg genom beslutet att investera i en stor för produktion av 100 000 kubikmeter korslimmat trä. Vi integrerar framåt i värdekedjan inom vår trämekanik och skapar därmed ett mer sammanhållet marknadserbjudande med ett byggsystem för ökat träbyggande. Allt ligger helt rätt i tiden utifrån vad marknaden efterfrågar. Det behövs fler bostäder rent generellt utifrån befolkningsutvecklingen. Det behövs mer träbyggande också för att ta tillvara träprodukters positiva miljöeffekter för klimatet. Vi får också en produktion av bostäder som är effektivare och snabbare och därmed en bättre arbetsmiljö för husbyggande. Det ligger i tiden och marknaden efterfrågar träprodukters alla positiva egenskaper då vi ska förändra våra samhällsmodeller för att skapa en mer hållbar och ekonomisk stark bioekonomi. Självklart ska det ge en god avkastning på investeringen, vilket det gör. Produktionsstart beräknas bli 2021/2022. Verksamheten förläggs till biokombinatet i Värö, där vi kommer ha alla fördelar som ett kombinat ger denna typ av produktion.

Vi satsar även på ökad automation och robotisering inom vår småhusproduktion. En ökad volymproduktion som skapar ökad effektivitet och lönsamhet. Vi kommer också att erbjuda nya och prisvärda bostäder som möter den nya efterfrågan som nya krav och regler för bostadsfinansiering för små- och grupphus. Här beräknas produktionsstarten ske första halvåret 2020. Verksamheten koncentreras till en produktionsplats, Landsbro, där vi skapar en oerhört effektiv och modern anläggning med en god arbetsmiljö.

Den senaste tidens investeringar inom Södras verksamhet är ett nytt utvecklingssteg inom trämekaniken som kommer att stärka skogsgårdens ekonomi genom nya områden och förbättrad förädlingsmarginal.

Men vi har även andra spännande satsningar inom biodrivmedelsområdet. Grön metanol som är helt fossilfri. Ett stort utvecklingsprojekt i Norge med Statkraft.

Inte heller inom vår massaproduktion, där vi är en världsledande producent av pappersmassa, finns det brist på framtidssatsningar.

Arbetet med en ny koncernstrategi har startat och som alltid gäller det att både satsa från och bevara vår robusthet. Det gäller också att skapa flexibilitet i en omvärld som förändras hela tiden i en allt snabbare takt där globalisering, digitalisering och urbanisering är megatrender som lär fortsätta oberoende av vad man kan tycka och fundera över. FN:s globala hållbarhetsmål som alla progressiva länder skrivit under på kommer att förändra, utmana och skapa nya affärsmöjligheter. Södra har höga ambitioner när det gäller hållbar lönsam tillväxt. Det är bra för våra affärer, det är bra för miljön, klimatet och den biologiska mångfalden.

Vi lever i en intressant tid!

Med vänlig hälsning, Lars Idermark, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.