phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsbruket lever väl upp till certifieringskraven

Skogsbruket lever väl upp till certifieringskraven

Praktiska skötselåtgärder som utförs i skogen uppfyller certifieringskraven mycket väl. Det visar resultatet av den externa revisionen av Södras grupp- och skogsbrukscertifikat enligt FSC® och PEFC™ som genomfördes under våren. Men brister förekommer, bland annat när det gäller dokumentation av åtgärd och anlitande av entreprenör utanför Södra.

Södra har flera olika certifikat, bland annat certifikat för Miljöledningssystemet ISO 14001, spårbarhetscertifikat för FSC- respektive PEFC-märkta produkter samt ett grupp- och skogsbrukscertifikat för FSC respektive PEFC, det senare varigenom medlemmarna har sina skogsfastigheter certifierade. Certifiering av skog under Södras så kallade paraply innebär att skogsägaren förbinder sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk utifrån en rad baskrav.

För att kontrollera att reglerna i certifieringarna följs och för att uppmuntra till ständiga förbättringar görs regelbundet revisioner av samtliga certifikat.

Varje år genomförs en regelbunden extern revision på delar av Södras certifieringsparaply medan det vart femte år krävs en mer omfattande revision för att förnya certifikatet. Revisorerna tittar då på hela certifikatet. I mars 2019 genomfördes just en sådan mer omfattande revision på 69 utlottade medlemsfastigheter certifierade enligt FSC och PEFC.

Resultatet av revisionen visar att de praktiska skötselåtgärder som genomförs i de certifierade medlemmarnas skogar mycket väl uppfyller certifieringskraven.

– Vi har fått mycket positiv feedback från revisorerna, framförallt när det gäller hur vi tar hänsyn till naturvården i vår skogsskötsel. Vi har ett bra öga för att välja ut och göra naturvårdande insatser vid de vanligaste skogliga åtgärderna såsom gallring och slutavverkning och sedan vi införde markskoningsgaranti i våra avverkningar har hänsynen till marken blivit riktigt bra, säger Magnus Stamblock, certifieringssamordnare på Södra.

BRISTER I DOKUMENTATION…

Vårens revision visar också på brister i efterlevandet av certifieringsstandarderna. Det är framförallt i uppfyllandet av baskraven om dokumentation och anlitande av entreprenörer utanför Södra som det finns brister.

– Flera skogsägare får avvikelser när det gäller det administrativa arbetet med att dokumentera genomförda åtgärder i skogen. Syftet med att certifiera sitt skogsbruk är att kunna visa för omvärlden att du sköter sin skog på ett hållbart sätt. Genom att notera vilken åtgärd som är gjord, av vem, var och när kan du sedan gå tillbaka och se vad som är genomfört och på så sätt få kontinuitet i din skötsel, säger Magnus Stamblock.

Ett sätt att dokumentera utförda åtgärder är att föra in dem i den gröna skogsbruksplanen, som du måste ha för att vara certifierad. Är det Södra som har genomfört åtgärden och du har en plan framtagen av Södra, då ombesörjer Södra dokumentationen i planen.

Södra har även tagit fram en särskild blankett ”Dokumentation av utförda åtgärder” som du med fördel kan använda för din dokumentation. I denna blankett har vi tänkt igenom allt som behöver vara med och den är enkel att använda. Du hittar blanketten på sodra.com under Certifiera din skog på Min Skogsgård.

– I appen Skogsägare finns en funktion där du kan ta en bild på din skog och skriva en kommentar. Den kan du också använda för att dokumentera dina åtgärder, säger Magnus Stamblock.

I appen Skogsägare finns möjlighet att lägga till punkter där man kan spara foton och text. Du kan sedan skriva kommentarer till de foton du sparat i appen. Bilden och texten kan användas som dokumentation för utförda åtgärder.

…OCH VID ANLITANDE AV ENTREPRENÖR UTANFÖR SÖDRA

När du på egen hand anlitar en entreprenör för att utföra skogliga arbeten på din fastighet är det du som har ansvar för avtalet med entreprenören, att dokumentera åtgärderna som utförs, samt att även entreprenören du anlitar är certifierad. Även här finns hjälpmedel framtagna för att underlätta för dig som certifierad skogsägare.

– Ett tips är att du då använder dig av blanketten ”Avtal avseende entreprenadtjänst” som även den finns på sodra.com under Certifiera din skog på Min Skogsgård. Där finns alla viktiga kriterier med, så som att entreprenören ska utföra arbetet enligt gällande lagar och PEFC:s och FSC:s certifieringskrav, ha utbildning i natur- och kulturmiljövård samt tillämpa kollektivavtal för anställda. Den här blanketten/avtalet är en trygghet för dig som skogsägare då det tydligare framgår vem som ansvarar för vad vid skogliga åtgärder.

LÖVDOMINANS OCH NATURVÄRDESBEDÖMNINGAR

Kravet om minst 5 procents lövdominans på sin certifierade fastighet är ett annat område där det enligt revisionen förekommer brister. Uppfyller du inte detta krav ska du åtminstone ha tagit fram en uttalad plan över bestånd som du på sikt kan utveckla till lövdominans.

– Har du en skogsbruksplan upprättad av Södra så finns där en färdig rapport där du ser vilka bestånd som är lövdominerade eller ska bli det. Är det någon annan än Södra som upprättat skogsbruksplanen måste du själv se till att det finns en sådan sammanställning , säger Stamblock.

Revisionen visar också att det finns brister i de naturvärdesbedömningar som större skogsägare ska göra inför större åtgärder. När Södra upprättar en grön skogsbruksplan över din fastighet görs bedömningar av vilka naturvärden som finns i de olika bestånden, så kallade naturvärdesbedömningar. Dessa ligger sedan till grund för de målklassningar som bestånden får; PG, K, NS eller NO. Är din fastighet under 1 000 hektar kan du luta dig mot denna målklassning, men är din fastighet större än 1 000 hektar säger certifieringsreglerna att du behöver göra en naturvärdesbedömning inför varje större åtgärd i skogen, främst gallring och slutavverkning.

– Det här behöver bli bättre både där Södra utför åtgärder hos större skogsägare och där större skogsägare själva utför åtgärderna. Ibland handlar det om att naturvärdesbedömningen inte utförts och ibland om att man inte dokumenterat att det gjorts.

BÄTTRE INFORMATION KRÄVS

Enligt Magnus Stamblock är det inte bara de certifierade skogsägarna som brister genom att inte ha utfört åtgärder som certifieringen kräver.

– Vi i Södra behöver bli bättre på att informera skogsägarna i tillräcklig omfattning för att de ska kunna ta till sig nödvändig kunskap om kraven i certifieringen. Här behöver vi jobba på flera fronter, här i Södrakontakt och på webben, men även i andra kanaler, konstaterar Magnus Stamblock.

Mer information och enkla verktyg

På Södras hemsida www.sodra.com, under Certifiera din skog på Min Skogsgård (inloggning krävs), hittar du mer information om certifieringsstandarden och vilka krav du som certifierad skogsägare behöver uppfylla. Här hittar du de särskilda regler som gäller för stora fastigheter samt bra och enkla verktyg i form av bland annat blanketter för dokumentation och för anlitande av entreprenör.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.