phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Överenskommelse om Värnanäs revs upp - Länsstyrelsen går emot markägaren

Överenskommelse om Värnanäs revs upp - Länsstyrelsen går emot markägaren

Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och markägarna var efter åratal av diskussioner överens om hur Värnanäs naturvärden skulle skyddas. Allt verkade vara frid och fröjd. Då ändrade sig plötsligt Naturvårdsverket och förkastade överenskommelsen. Nu vill länsstyrelsen återskapa betesmark på 334 hektar unik ädellövskog i ett naturreservat, mot markägarna Lennart och Agneta Österstens vilja.

– Så får det inte gå till. För­slaget går emot markägarnas rätt att bruka sin egendom. Myndigheterna måste föra en dialog och visa respekt för markägarna. Det är dags för ett omtag, säger Mats Blomberg, närings­politisk samordnare på Södra.

– Det här förslaget till natur­reservat står inte i proportion till miljönyttan jämfört med det förslag som förhandlats fram tidigare.

Präglas av ädellövskogen

Det finns höga natur- och kultur­värden på Värnanäs och skogs­produktionen har stora inslag av naturvårdshänsyn. Markägaren har renoverat byggnader, gjort frivilliga avsättningar och skyddat gamla och grova ädellövträd genom frihugg­ning.

– Markägaren avsätter redan i dag 40 procent av den produktiva skogsmarken till ren naturvård och naturhänsyn, säger Mats Blomberg.

De grova ädellövträden sätter sin prägel på allt på Värnanäs.

– I september 1994 bestämde vi oss för att all skog väster om E22 skulle bli ädellöv på två generationer. Då var det ädellöv på 70 hektar, på resten av arealen var det en bland­ning av gran och ädellöv. I dag är granen borta och vi har ädellöv på halva arealen, 290 hektar. Det är den som länsstyrelsen nu vill hugga ner och göra betesmark av, säger Lennart Östersten.

Naturreservatet omger gårdscentrum. Kritiken mot förslaget riktas också mot att många mindre områden (streckade på kartan) utspridda runt gårdscentrat kommer att ingå i reser­vatet. Det försvårar skötseln och vissa områden riskerar att förvandlas sumpmark.

Många års diskussioner

Diskussionerna om ett naturreservat på Värnanäs har pågått i många år. För drygt tio år sedan ville länssty­relsen göra reservat av 1 000 hektar men det stoppades av dåvarande landshövdingen Erik Krönmark. Diskussionerna fortsatte om en areal på 400 hektar innan länsstyrelsen och markägaren 2015 kom överens om hur naturvärdena på Värnanäs skulle skyddas.

Lennart Österstens förslag var att staten skulle köpa träden man ville skydda och arrendera marken under dem. Landshövdingen Stefan Carlsson, länsstyrelsen och Lennart Östersten presenterade förslaget för Naturvårdsverkets avdelningsdirektör Bo Lundin.

Förslaget omfattade totalt 8 000 träd, av vilka 2 800 var gamla och grova. Vart och ett av de gamla träden skulle ha två reproduktionsträd i olika storlekar så att det fanns ersät­tare om de gamla träden dog.

– Och vi skulle kunna sköta skogen som tidigare där 40 procent avsätts till naturvård och naturhän­syn, säger Lennart Östersten.

Sammanträdet slutade med att ett avtal skulle skrivas ut för att undertecknas, vilket dock aldrig blev gjort. Däremot finns ett protokoll hos den advokatbyrå där mötet hölls. Och länsstyrelsen anlitade en konsult som utredde hur skyddet av träden skulle säkerställas.

– Skördaren hindrades från att avverka de utprickade träden och provkörning av 25 hektar fungerade perfekt, säger Lennart Östersten.

– För oss är ädellövskogen viktigast och vi hugger rent runt gamla ekar och har ökat ädellövarealen. Vi vill inte att ädellövskogen ska huggas för att återskapa betesmark, säger Lennart Östersten.

Ändrade sig

Sedan hände något. När landshövding Stefan Karlsson fick gå revs överenskommelsen upp och all avverkning av löv stoppades. I höstas hade Naturvårdsverket ändrat sig och ansåg att överenskommelsen inte var tillräck­lig för att skydda naturvärdena.

Nu har länsstyrelsen dammat av sitt ursprungliga förslag, att åter­skapa betesmarker som de såg ut på 1700-talet. Men någon dialog med markägarna har man inte haft.

– Mats Blomberg ordnade ett sammanträffande på länsstyrelsen men det var inte tal om diskussioner utan vi fick bara veta att ett förslag kommer att skickas ut på remiss till jul, säger Lennart Östersten.

– Så får inte myndigheter bete sig. Det är enskilda människors ägande och brukande av jord och skog som garanterar att natur- och kulturvär­den bevaras. Förslaget riskerar att spoliera både markägarens livsverk och bevarandevärden, säger Mats Blomberg.

Farhågor om betesdrift

Förslaget att återskapa betesmark kräver betesdjur och skötsel av dessa. Både Södra och LRF uttrycker farhågor med tanke på betesdrift och statens möjligheter att svara för skötsel och djurhållning.

– Och var finns konsekvensana­lysen för markägarens möjligheter att bedriva jord- och skogsbruk på övriga delar, undrar Mats Blomberg.

– Länsstyrelsen säger att området på Värnanäs måste skyddas för att det är unikt i Europa. Men det är ju unikt just för att det sköts, säger Malin Engdahl, regionchef LRF Sydost.

Så här långt går de flesta remis­svaren emot länsstyrelsens planer. Markägarna Lennart och Agneta Östersten har ett massivt stöd i ryggen.

– Allt stöd från Södra, LRF, Jordägareförbundet och alla andra känns fantastiskt. Min fru och jag har aldrig fått så mycket beröm för vårt arbete på Värnanäs som senaste halvåret. Det värmer och ger kraft, säger Lennart Östersten.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.