phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vatten- och naturvårdsombud lärde mer om vattenhänsyn

Vatten- och naturvårdsombud lärde mer om vattenhänsyn

Tips inför lokala certifieringsaktiviteter, skogsskötselåtgärder intill vatten och blå målklasser i gröna skogsbruksplanerna. Det var några av punkterna på dagordningen när Södras vatten- och naturvårdsombud träffades under en tvådagarsutbildning i början av november.

Södras vatten- och naturvårdsombud samlas en gång per år för informationsutbyte och utbildning. Den 1-2 november var det dags för utbildning i vatten- och naturvårdsfrågor. Efter att Södras ordförande Lena Ek informerat om läget i Södra, ägnades första dagens förmiddag åt aktuella naturvårdsfrågor, bland annat skogsbru­kets målbilder för god miljöhänsyn.

På eftermiddagen genomfördes en exkursion om skogscertifiering. Vid en avverkningstrakt i närheten av Nässjö fick ombuden genomgång av certifiering av entreprenörer och vikten av att certifierade skogsägare använder certifierade en­treprenörer. De fick även information om kraven för NS-avverkning, grundkraven i skogscertifie­ringarna samt Södras skogsrevision.

Skogsdagar om certifiering

En av naturvårdsombudens uppgifter är att med­verka till att det ordnas medlemsaktiviteter kring naturvård och markavsättningsfrågor. Under 2017 är tanken att varje skogsbruksområde ska genomföra en skogsdag kring certifieringsfrågor och på exkursionen fick ombuden tips och råd om hur dessa lokala utbildningar kan läggas upp.

Henrik Holmberg, ekolog i Södra, var en av dem som höll i certifieringsövningen.

– Syftet var att visa på ett upplägg som vatten- och naturvårdsombuden själva kan använda på sina egna skogsdagar. Vi hade tagit fram ett skylt­material med tillhörande manus som bland annat tar upp varför Södra jobbar med skogscertifiering, vilka delar skogscertifieringen innehåller, att skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg i certifie­ringen och vikten av att anlita PEFC-certifierade entreprenörer. Vi informerade också om förslaget till ny FSC-skogsbruksstandard som kommer att börja gälla någon gång under 2019/2020.

Andra dagen på utbildningen ägnades framförallt åt aktuella frågor kring vattenhänsyn. Deltagarna besökte den uppgraderade skogs- och vattenslingan vid Emåns Ekomuseum i Bodafors.

Tillsammans med Stefan Johansson, konsult och utbildare i vattenfrågor, visade Södras certi­fieringssamordnare Per-Erik Larsson olika sköt­selåtgärder intill vatten och diskuterade dem, till exempel bredden på kantzoner och hur röjningar och avverkningar var utförda.

– Jag gav också en uppdatering av hur de blå målklasserna i gröna skogsbruksplanen har in­troducerats i det dagliga arbetet för planläggarna, säger Per-Erik Larsson.

Röster om utbildningen

Vad var mest givande under utbildningen? Södra­kontakt ställde frågan till ett par av de vatten- och naturvårdsombud som deltog utbildningen i Nässjö och Bodafors.

Lennart Thuresson

Lennart Thuresson, Tingsryd-Linneryd sbo:

– Det är positivt att vara med på så­dana här träffar. Att dela erfaren­heter med andra är lärorikt. Den här gången diskuterade vi bland an­nat certifieringsfrågan. Även om jag har varit engagerad i naturvårdsfrå­gorna ganska länge nu så lär jag mig alltid något nytt.

– Skogens målbilder är jag särskilt intresserad av. Det är fantastiskt nyttigt att få se olika sorters skogar i olika delar av Södra – det tar jag med mig hem till för­troenderådet.

Mari Berg Johansson, Södra Halland sbo:

– Jag fick med mig en bra verk­tygslåda som jag kan använda vid skogsdagar om certifiering. Jag sak­nar dock ett kortfattat material att använda i kontakten med allmän­heten.

Mari Berg Johansson

– I först hand ska ju våra inspektorer ha en grundlig utbildning i certifieringsfrågorna. Men även vi förtro­endevalda ska vara insatta i frågan och då ger såna här exkursioner mycket. Vi får chans att se andra skogar och tala med och utbyta idéer med varandra.

 

 

 

Södras vatten- och naturvårdsombud

Varje skogsbruksområde i Södra väljer vid årsmötet ett vattenombud och ett naturvårdsombud. Ibland kan detta vara samma person. Södras naturvårdsombud har en viktig roll i Södras miljö- och naturvårdsarbete.

I uppgifterna ingår bland annat att:

– Informera om det certifierade skogsbruket samt arbeta för att stimulera intresset för naturvård bland medlemmarna

– Vara kontaktperson gentemot kommuner, SNF lokalt samt övriga naturvårdsintressenter

– Representera Södra i möten, exkursioner och arbetsgrupper som rör naturvård

– Medverka till att det ordnas medlemsaktiviteter kring naturvård och markavsättningsfrågor

– Vara ett störd för medlemmar i samband med reservatsbildning och andra naturvårdsintrång.

Södras vattenombud ska

– Delta som Södras representant i vattenrådens* årsmöte och företräder skogsbrukets intressen i de lokala vattenråden

– Informera om skogsbrukets arbete med skog och vatten

– Svara för att ordna aktiviteter och skogsdagar inom skogsbruksområdet med skog- och vat­tentema.

*Vattenråd finns i avrinningsområden runt om i Södras område

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.