phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Nyheter Se över dina NS-bestånd

Se över dina NS-bestånd

En viktig del av den biologiska mångfalden i skogslandskapet är knuten till miljöer som på något sätt tidigare har använts av människan, genom betning, slåtter eller lövtäkt. När brukandet av marken upphör växer området igen och vi behöver utföra naturvårdande skötsel för att de arter som trivs i den ofta lövdominerade, öppna och solbelysta miljön ska klara sig.

En ek där en gren kapats för att åldra trädet i förtid.
Att kapa av en grov gren är ett enkelt sätt att veteranisera ett träd. Snittytan blir en naturlig inkörsport för rötsvampar, som på sikt kommer att skapa ett innanmurket och ihåligt träd. Håligheten inne i trädet nyttjas av många insekter under äggläggning och larvstadium.

Har du en skogsbruksplan är dessa områden ofta betecknade med NS, som betyder Naturvård med skötsel. Det innebär att de naturvärden som finns där behöver skötas för att bevaras och utvecklas, och genom att utföra naturvårdande åtgärder kan du göra en stor insats för den biologiska mångfalden samtidigt som du bevarar en gammal och vacker kulturpräglad miljö. Är du certifierad är det dessutom ett krav att de värden som finns i dessa miljöer skall bevaras. 

Ta hjälp av skogsbruksplanen, där finns det bra beskrivningar av vad som är målsättningen med beståndet och hur det kan skötas. Åtgärder som kan vara aktuella i ett bestånd kan vara borthuggning av gran, frihuggning av träd, skapande av död ved eller veteranisering av träd.  

Så passa på att besöka NS-bestånden på din fastighet under höstens skogstur och bjud gärna med din inspektor för att diskutera om det är aktuellt med en åtgärd.  

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.