phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Nya jakttider beslutade

Jakttorn
Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider som börjar gälla 2021-07-01. Beslutet innebär ur Södras perspektiv några positiva förändringar, men tyvärr uteblev en del önskade och mycket behövliga förändringar.

Processen fram till beslut

Beslutet har föregåtts av översyn och utredningar i omgångar de senaste åren. Den första, som startade 2017, lades efter ett tag i malpåse. Naturvårdsverket fick så 2019 i uppdrag av regeringen att utreda nuvarande jakttider och vid behov föreslå förändringar. Beslutet grundade sig i en ändring av 2 § jaktförordningen som innebär att översyn av jakttiderna ska ske minst vart sjätte år. Ett första förslag över nya jakttider skickades ut på remiss i december 2019 varvid ett stort antal organisationer och aktörer med koppling till viltförvaltning gavs möjlighet att yttra sig. Södra yttrade sig dels enskilt, dels genom Skogsindustrierna, samt gav stöd åt LRF:s yttrande. 

Läs Södras första yttrande här

Naturvårdsverket lämnade i juni 2020 in ett slutligt förslag över nya jakttider till regeringen, som då istället för att besluta om detta, omgående sände ut det på en ny remissrunda. Södra yttrade sig återigen såväl enskilt som genom Skogsindustrierna och stöttade även denna gång LRF:s yttrande.

Läs Södras andra yttrande här

Läs bilaga till andra yttrandet här

Södras yttranden och ställningstaganden

Södras ställningstaganden och viktigaste synpunkter har utgått från Södras viltpolicy, stämmobeslut och skogsbrukets gemensamma målformuleringar. Det bekymmersamma läget i viltförvaltningen i Götaland med avseende på skogstillståndet, bland annat möjlighet till ståndortsanpassat skogsbruk och biologisk mångfald, samt viltskade- och fodersituationen har varit tydligt vägledande. I detta sammanhang har särskilt skogsägarnas ökande satsning på tallföryngringar beaktats. Södras yttranden har utarbetats inom projekt Kraftsamling tall, där både styrgrupp och projektgrupp bidragit med synpunkter. 

Betestrycket och viltskadorna måste minskas snabbt för att uppnå bättre balans mellan foder och vilt. Når vi detta kommer vi förutom ett bättre skogstillstånd även att få livskraftiga och kvalitativt bra viltstammar. Under lång tid har betestrycket i skogen varit högt och i takt med ökande stammar av övrigt klövvilt utöver älg och rådjur har viltskadorna eskalerat. Det viktigaste verktyget är då bästa möjliga förutsättningar för effektiv och ändamålsenlig jakt, bland annat genom generösa jakttider för allt klövvilt som ger maximal jaktmöjlighet inom biologiska och jaktetiska ramar.

Södras viktigaste framförda synpunkter kring specifika jakttidsförslag kan sammanfattas så här:

 • Utökad allmän jakttid på kronhjort som även inkluderar hind
 • Utökad jakttid för dovhjort som även inkluderar hind i september
 • Utökad jakttid för rådjur
 • Fast start- och slutdatum för älgjakt 1 okt – 28 (29) feb
 • Älgjakt tillåts under skymningstimmen
 • Slopande av den formella fredningen av förande vildsvinssugga
 • Utökad och förtydligad skyddsjakt på årskalv av dov- och kronhjort

Nya jakttiderna i sammanfattning - kommentarer från Södra

Regeringens beslut om nya jakttider börjar gälla 2021-07-01.

Läs om de nya jakttiderna på regeringens hemsida  

De nya jakttiderna omfattar även en del nyheter avseende skyddsjakt av årskalv av dovhjort, kronhjort och älg (läs mer nedan). Bestämmelserna är inte helt enkla och tydliga och LRF har därför tagit fram lite mer information och ger sin tolkning av dem på sin hemsida.

Läs mer om regler för skyddsjakt på LRF:s hemsida

 

Viktigaste förändringarna utifrån Södras perspektiv (klövvilt) kan sammanfattas så här:

Älg

 • Fast start- och slutdatum: 8 okt – 31 jan
 • Jakt tillåts i skymningstimmen (t o m en timma efter solens nedgång)

Södra och övriga markägarintresset ville se lång jakttid för att möjliggöra högre måluppfyllnad i älgförvaltnings- och älgskötselplaner och föreslog därför 1 okt – 28(29) feb. Det hade dessutom förenklat och harmoniserat starten med hundjakten på rådjur och hjort.

Vildsvin

 • Vuxna vildsvin, utom sugga som åtföljs av randiga eller bruna små kultingar: 1 apr – 31 jan. 

Jakttiden har förskjutits två veckor jämfört med tidigare och definitionen av ”smågrisar” ändrats. Förande vildsvinssugga förblir i och med beslutet fredad året runt. Södra och övriga markägarintresset föreslog att den formella fredningen av förande vildsvinssugga skulle slopas.

Dovhjort

 • Årskalv: 1 sep – 30 sep (tidigare endast hornbärande hjort), endast smyg- och vaktjakt. 
 • Hind och kalv: 21 okt – 15 nov, samt vid smyg- och vaktjakt 1 mar – 31 mar. Gäller hela landet.
 • Skyddsjakt på årskalv för att skydda gröda: 1 jul – 15 apr för hela landet (tidigare ej Skåne och Gotland)

Jakttiderna har utökats i flera avseenden, vilket är mycket positivt och välkommet. Bland annat har förbudet för hind och kalv under brunstuppehållet för hornbärande hjort slopats och jakttiden har förlängts med mars månad. Markägarintressets föreslag var att även tillåta hind under smyg- och vaktjakten i september, vilket tyvärr inte gick igenom. 

Kronhjort – utanför kronhjortsskötselområde (KSO)

 • Årskalv tillåten i hela landet utom Skåne län 16 aug – 31 jan, under perioden 16 aug – 30 sep endast smyg- eller vaktjakt. 

Den allmänna jakttiden för årskalv utanför kronhjortsskötselområde har utökats avsevärt, vilket är positivt. En viktig del av markägarintressets förslag var dock att även tillåta hind under samma tid, vilket hade skapat helt andra och mycket välbehövliga möjligheter för skogsägare att påverka kronhjortsskadorna. Södra kommer därför fortsätta att i enlighet med viltpolicyn verka för utökad allmän jakt på kronhind.

 • Skyddsjakt (gäller även inom KSO):
  • Årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas om det behövs för att förebygga skada 1 jul – 15 apr (gäller nu hela landet)
  • Årskalv av kronhjort får jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträd 1 jul – 15 apr. 

Här har en stor förbättring och ett förtydligande skett, bestämmelserna gäller nu hela landet och framför allt oavsett kön och ålder på kronhjort som orsakar skadan.

Kronhjort – inom kronhjortsskötselområde (KSO)

 • Hjort (handjur): 8 okt – 31 jan 
 • Hind och kalv: 16 aug – 28 (29) feb, under perioden den 16 aug – 30 sep och 1 – 28 (29) feb endast smyg- eller vaktjakt

Jakttiden inom kronhjortsskötselområde har för hjort harmoniserats med den beslutade jakttiden för älg och för hind med kalv utökats med februari månad, vilket är positivt.

Kronhjort – Skåne län

 • Utanför KSO: 8 okt – 31 jan
 • Inom KSO: Länsstyrelsen beslutar jakttiden till en eller flera perioder under 8 okt – 31 jan

Rådjur

 • Kid: 1 sep – 30 sep, gäller nu hela landet
 • Bock: 1 maj – 15 jun, gäller nu hela landet (endast smyg- eller vaktjakt)

Jakttiden har utökats för kid och bock, vilket är positivt. Södra och övriga markägarintresset hade dock föreslagit att jakttiden som helhet även skulle förlängts med februari månad, i enlighet med Naturvårdsverkets förslag, vilket kunde skapat välbehövlig extra tid att reglera hela rådjursstammen. Så blev nu tyvärr inte fallet.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.