phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Så går gallringen till

x
x

1. Underväxt

De små träden i beståndet som inte ger virke försvårar skördarens arbete. Det sker både genom att sikten försämras och att skördaraggregatets rörelser påverkas med risk för ökad skadenivå. Att med hjälp av skördaren plocka bort dessa småträd är däremot dyrt. Ett bättre alternativ är att i förväg ta bort dem med röjsåg.

Om man väljer att röja på egen hand är det viktigt att göra det i tid, allra helst ett par år innan gallring så stammarna hinner lägga sig ned. Det är träd som är högre än 1,3 meter, men har en diameter mindre än 6 centimeter på 1,3 meters höjd som ska tas bort. Det är däremot viktigt att lämna underväxten på blötare mark, där terrängen hindrar skördaren och i kantzon mot öppen mark. Där stör inte underväxten men är desto viktigare för fågelliv och insekter.

2. Urval

Vid val av stammar som ska tas bort följs ofta en prioriteringsordning. Träden i stickvägarna är ett tvingande uttag. Mellan vägarna tas först skadade träd bort, därefter träd som hämmar de bästa träden, d.v.s. de träd som man vill spara till föryngringsavverkning. Till sist tas träd med sämre virkeskvalitet bort ned till önskad uttagsnivå. I en första gallring finns ofta viss möjlighet kvar att välja sammansättning av trädslag.

3. Stamskador

Gallring med maskiner är ett precisionsjobb. I vissa situationer skadas kvarvarande stammar i barken, ofta genom att en stam glider längs en annan, att det är trångt för skördaraggregatet eller att skotarens lastutrymme går emot träd i stickvägen.

Södra garanterar att andelen träd med skada större än 15 kvadratcentimeter (som en liten tändsticksask) inte överstiger 5 %.

4. Rotrötebehandling

Rotröta är en svampinfektion som orsakar ekonomisk skada i skogsbruket. Rotröta sprider sig framförallt genom rotkontakt från smittade till friska träd. Nya stubbar är, under den varma årstiden, också en viktig inkörsport för svampens sporer.

Södra använder pergamentsvamp för skyddsbehandling av granstubbar. Behandlingen ger stubbytan en blå färg som försvinner några timmar efter avverkning. Skyddet är lika bra som att avverka vintertid.

Södra utför skyddsbehandling av alla granstubbar i alla bestånd då dagsmedeltemperaturen överstiger +5 grader.

5. Skördare

Skördaren apterar träden i olika sortiment. Aptering innebär uppdelning av stammen. De vanligaste sortimenten är massaved, klentimmer och timmer. Apteringen sker dels med hjälp av skördarens dator som gör beräkningar per stock, samt med hjälp av skördarförarens okulära bedömning av kvalitet.

6. Uttag

Vilket uttag man väljer att göra i en gallring beror på beståndets förutsättningar, dess historik, senare åtgärder och personliga önskemål. Som grund för beslut i aktuellt bestånd används oftast en gallringsmall. Mallen är baserad på samlad erfarenhet och avvägning mellan virkesproduktion och risk. I mallen får man hjälp att bedöma beståndets förväntade utveckling över tid baserat på val av gallringstidpunkt och uttagsnivå.

Vid den första gallringen kan intrycket vara att kvarvarande träd står glest. Beståndet blir dock snart tätare genom tillväxtökningen efter gallringen. Det relativt kraftiga uttag gallringsmallen rekommenderar i första gallring gynnar tålighet mot vind och snö, och ger en jämförelsevis kort omloppstid vilket sänker riskerna och förbättrar ekonomin.

Södras rekommenderade uttagsnivåer (i procent av grundytan): Första gallring för gran 25-40% och för tall 25-35% (de större uttagen rekommenderas när gallringen utförs i rätt tid i väl röjda bestånd). Senare gallringar för gran 20-30% och för tall 20-30%. Gallringsuttagen i senare gallringar är lägre på grund av att träden är högre och reaktionstiden längre vilket ökar risken för stormskador. I lövskog utförs fler gallringsingrepp med en större variation i uttagsstyrka än i barrskog.

Prata med din inspektor om du har särskilda önskemål om uttagsnivån.

7. Hänsyn och naturvård

Naturvården ser olika ut beroende på hur ditt gallringsbestånd ser ut från början. Höga stubbar skapas för att bli död ved, värdefulla naturvårdsträd lämnas kvar och anpassningar görs till områden med känslig mark. Genom dessa insatser gynnas bland andra insekter, fåglar och svampar. Viktigt är också att skydda forn- och kulturminnen samt vattendrag och andra känsliga miljöer.

Alla Södras entreprenörer är certifierade och har gått ett flertal utbildningar, bland annat om miljöhänsyn och skogens vatten.

8. Stickvägar

Vid en första gallring öppnas stickvägar upp enligt ett planerat mönster i beståndet för skördarens och skotarens åtkomst. Samma stickvägar används sedan under efterföljande gallring.

Vid den första gallringen kan intrycket vara att vägarna är stora. Det är viktigt att redan från början göra vägarna tillräckligt breda, eftersom en senare breddning ger nya och mindre stormfasta kantträd. Till senare gallring har trädens diametertillväxt gjort vägen smalare. I plan terräng görs vägarna lite drygt 4 meter breda, medan vägar på skrå samt i kurvor görs något bredare. Avståndet mellan vägarna är i regel 20-22 meter.

Södra garanterar att stickvägsarealen i beståndet upptar maximalt 22 % av arealen.

9. Ris

Ris från trädens toppar placeras i stickvägen för att skydda marken och kvarvarande träds rötter från maskinerna. Det finns mindre skördare som också kör mellan stickvägarna inne i beståndet. Då hamnar en del av riset utanför vägarna.

x
x

10. Basväg

Vägar öppnas eller gamla vägar nyttjas för att skotaren ska kunna transportera virket till avlägg. För att klara av belastningen planeras vägarna till bärig mark med hjälp av bra kartmaterial och terrängkännedom. Känsliga överfarter hanteras genom risning och bärande broar.

Med skogsmaskiner kan det ändå hända att det blir spår i terrängen. Mindre spår läker ihop efter en tid medan större spår kan lagas.

Södra garanterar att inga spår över en viss storlek lämnas i terrängen utan åtgärd. Lyckas vi inte undvika dem så täcker Södras markskoningsgaranti kostnaden för att lägga igen spåren.

11. Skotare

Skotaren transporterar virket från skogen och placerar det sortimentsvis på avlägget. Skotarföraren gör en andra bedömning av kvalitetsaspekter på stocken och kan justera sortimentstillhörigheten. Då virket är placerat i vältor på upplaget gör skotarföraren en justering av exempelvis rotben och kvarvarande kvist med motorsåg.

12. Avlägg

Vid avlägget lastar skotaren av virket från skogen och timmerbilen hämtar virket för vidare transport. Avlägget planeras för minsta möjliga slitage på skogsbilväg och för att följa gällande regler vid närhet till allmänna vägar. Ibland behöver man avverka en yta för att få plats med virket.

Grovt räknat krävs en längd på avlägget som motsvarar den förväntade virkesvolymen dividerat med 10. Lägg dessutom till fem meter per sortiment.

13. Skogsbilväg

Som skogsägare är man ansvarig för att skogsbilvägen är farbar året runt med tung lastbil och fullt lass, utom vid tjällossning och långa regnperioder. Körbanan ska vara minst 3 meter bred (helst 4 meter) med tillägg i kurvor. Eventuella vändplatser ska hålla tillräcklig vändradie. Vägbanan ska vara jämn och fri från kantstenar som kan skada däcken. Den ska vara fri från grenar, träd och andra hinder upp till 2 meter på var sida om vägbanan och 4,5 meters höjd över vägbanan. Ett gott underhåll förlänger livslängden på vägen.

Trygg gallring med Södra

  • Följ uppdraget steg för steg med tjänsten Pågående uppdrag.
  • Känn trygghet vid körning på skogsmark med Markskoningsgarantin. 
  • Södra hanterar risken för spridning av rotröta med skyddande behandling vid gallring. 
  • Södra garanterar att andelen träd med skada inte överstiger 5 %.
  • Södra garanterar att stickvägsarealen i beståndet upptar maximalt 22 % av arealen.
  • Södra uppdaterar din skogsbruksplan efter gallringen
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.