phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nya affärsvillkor för att stärka familjeskogsbrukens konkurrenskraft

Nya affärsvillkor för att stärka familjeskogsbrukens konkurrenskraft

Medlemsreportage Södramedlemmarna Kristofer och Maddeleine Andersson på släktgården Haga i Tranemo.
Skogsägare Kristofer Andersson och skogsinspektor Julius Berg.

Råvarumarknaden och skogsägarskapet förändras. För att fortsätta stärka konkurrenskraften på en marknad i förändring utvecklar vi nya affärsvillkor och arbetar för att skapa en modern, effektiv och hållbar organisation med människa och kultur i centrum.

Peter Karlsson affärsområdeschef Södra Skog
Peter Karlsson, affärsområdeschef på Södra Skog.

– Det strukturella råvaruunderskott vi nu ser på marknaden beror på flera faktorer. Den geopolitiska utvecklingen i kombination med en skogspolitik i förändring och ett ökat fokus på att mot-verka klimatförändringen och hejda förlusten av biologisk mångfald, har satt skogen i centrum för många frågor och bidrar till en förändring på råvarumarknaden som vi aldrig sett tidigare. Vi bedömer dessutom att skiftet är långsiktigt, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef på Södra Skog.  

I Europa ser vi en ökad konkurrens på fiberråvara drivet av den stoppade handeln med Ryssland och Belarus tillsammans med en ökad efterfrågan från energi och ett ökat intresse för att bygga i trä. Handelsmönster runt Östersjön har påverkats och förändrats, nya aktörer tillkommer på marknaden och nya handelsströmmar uppstår. Parallellt är skogspolitiken i förändring, där EU utvecklar policys och riktlinjer i rask takt inom ramen för den gröna given. I centrum hamnar skogen och skogsbruket som adresserar båda utmaningarna. 

– Den nya situationen påverkar givetvis Södra och hur vi bedriver och utvecklar vår verksamhet med uppdrag att förädla och förnya skogsgårdens värden. Vi tar oss an frågorna med stor ödmjukhet, men också med övertygelse om att med förändrade förutsättningar kommer nya möjligheter, säger Peter.

Nytt läge – nya lösningar 

Situationen idag är en annan än den Södra byggdes för, då för över 80 år sedan. Familjeskogsbruken har skött sina skogar, Södra har byggt upp en världsindustri där råvaran förädlas till samhällsviktiga produkter och bidrar till skogsgårdens lönsamhet. Men nu är det ett nytt läge. Historiskt har vi framför allt hanterat ett utbudsöverskott av skogsråvara från medlemmarna. Idag har det övergått till ett strukturellt råvaruunderskott på virkesmarknaden där konkurrensen ökar och nya aktörer tar plats.  

– Medlemmarna och skogsägarskapet är också i förändring. Den nya situationen ger tillgång till fler intäktsmöjligheter, till fler råvaruköpare, ökad tillgång till personanpassade erbjudanden och tjänster. Balansen mellan skogsägare och industri har förflyttats till skogsägarnas fördel, helt i linje med vårt uppdrag, säger Peter. 

Nya affärsinitiativ

Södra utvecklar ständigt verksamheten för att möta medlemmarnas och kundernas förväntningar och behov. För att ytterligare stärka konkurrenskraften utvecklar vi nu nya affärsvillkor och den skogliga organisationen för att stärka de långsiktiga relationerna och flytta risk från medlemmen till föreningen. 

– Attraktiviteten i Södras affärserbjudande ska förbättras genom ökad transparens, större förutsägbarhet i betalning och kostnad samt sänkt risk för den enskilda skogsägaren. Utgångspunkten är Södras kooperativa principer och att bygga en god, långsiktig relation till medlemmen där målbilden är att Södra alltid ska vara förstahandsvalet vid virkesaffärer, säger Peter. 

Det första initiativet, som redan lanserats, innebär transparens kring aktuella och historiska virkespriser tillsammans med transparenta premier och prisvillkor tillgängliga för medlemmar på Min skogsgård webb. På så sätt vill vi underlätta för medlemmarna att bedöma ekonomin i en avverkning. Det andra initiativet handlar om att erbjuda en ny affärsform som ger ett fast pris per stam, och som kommer att testas i mindre skala under hösten.

– Transparens, trygghet och långsiktighet kommer att vara i fokus när vi nu fortsätter utvecklingsarbetet med våra affärsformer och affärsvillkor. Arbete pågår redan nu och kommer att drivas vidare med god fart under resten av året, säger Peter. 

Människan i centrum

Arbetet med att vara en organisation som är både effektiv och hållbar innebär en genomgripande resa, där utvecklingen av Södra Skogs organisation och kultur går hand i hand med arbetet med vårt tjänsteerbjudande och våra affärsformer. Dagens styrkor följer med in i den nya organisationen medan identifierade utmaningar adresseras. Gemensamma och effektiva processer kombineras med stark lokal närvaro där vi ökar samarbetet över geografiska gränser och tydliggör ansvar och roller.

– Med fokus på varje medlems behov och att mötet med personal från Södra ska genomsyras av affärsmässighet och en god relation, vill vi göra det enklare att vara skogsägare. Beslut ska kunna tas så nära medlemmen som möjligt och våra processer ska utformas med medlemmen i centrum, säger Peter.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.