phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lönsamt att åtgärda nedklassad skogsbilväg

Lönsamt att åtgärda nedklassad skogsbilväg

Lastbil i morgondis på skogsbilväg.

Det finns flera fördelar med en bra skogsbilväg. Är den framkomlig för lastbil med släp så slipper du ett ekonomiskt avdrag för omlastning. Fungerar den även för transport vid sämre väderförutsättningar kan du få en tillgänglighetspremie på din virkesleverans. Planerar du att åtgärda en väg som har blivit nedkladdas av något skäl kan du med fördel använda någon av Södras skogsbilvägstjänster.

Skogsbilvägar 2021.
Skogsbilvägen håller bättre om den är torr – se därför till att den har bra avrinning och dränering.

Skogsbilvägen är en förutsättning för ditt skogsbrukande. Den underlättar för dig att både utföra tillsyn och skötsel av dina olika skogsbestånd. En bra skogsbilväg, som också är bra underhållen, är en viktig förutsättning för att skapa en säker arbetsmiljö för de som utför arbeten i skogen och fungerar också som åtkomst vid exempelvis jakt, friluftsliv och rekreation.

Är din väg framkomlig?

Men framför allt påverkar din skogsbilvägs utformning och underhållet av den din ekonomi. Bra skogsbilvägar är en förutsättning för att virkestransporter ska kunna planeras och genomföras säkert och effektivt. 

Den pågående inventeringen av skogsbilvägar i Götaland, som snart är genomförd, visar att en stor andel av vägarna har behov av åtgärder för att uppfylla branschens krav på framkomlighet. För smala kurvor och för små vändplatser är vanliga brister som också kan bli kostsamma. Uppfyller vägen inte branschens krav på framkomlighet får du ett avdrag på 25 kronor per kubikmeter. 

Vägunderhållet viktigt

En skogsbilväg, oavsett vilket material den är byggd av, har bättre bärighet och håller bättre när den är torr än när den är blöt. Ju sämre material i vägen desto viktigare att hålla den torr. Men även om du har bra material i vägen blir det svårt att få den att hålla för tung trafik när den är blöt. 

Det är alltså angeläget att ge vägen så bra förutsättningar som möjligt att vara torr, inte minst under hösten och vintern. Regnvattnet måste kunna rinna av från vägbanan och dikena utmed vägen ska leda bort vattnet från vägkroppen. Att se till att vägen har en bra avrinning och dränering sparar både problem och pengar. 

Ger du inte vägen förutsättningar att hålla sig torr kommer du att behöva använda dig av mer grus än vad du annars skulle behövt. Rådet är därför att rätta till vägens grundproblem innan du lägger på nytt grus. Då håller vägen bättre långsiktigt.

Södras skogsbilvägstjänster

När du behöver utföra åtgärder på din skogsbilväg kan du ta hjälp av Södra. Vi erbjuder olika typer av upprustning av skogsbilvägar, bland annat breddning av kurvor och utökad vändplats. Du kan även köpa tjänster inom vägunderhåll, exempelvis grusning.

Tänk på det här om du själv ska anlita en entreprenör

Om du själv anlitar en entreprenör för att åtgärda din skogsbilväg så är det viktig att säkerställa att den har koll på det branschgemensamma regelverket för skogsbilvägar, så att du kan vara säker på att åtgärden bli korrekt utförd. Var så tydlig som möjligt i din beställning. I stället för att be entreprenören ”fixa till vägen” ska du beställa exempelvis ”en väg med framkomlighetsklass 1 och tillgänglighetsklass B”. På det sättet blir det tydligare för alla vad resultatet ska vara och du kan då även enklare jämföra olika entreprenörers offerter. 

Kom ihåg miljön

Skogsbilvägar kan ha en stor påverkan på omgivande miljö, och därför är det viktigt att rätt miljöhänsyn tas när du åtgärdar din väg. Det handlar om naturhänsyn i form av hänsyn till biologisk mångfald, mark och vatten, kulturhänsyn i form av hänsyn till forn- i och kulturlämningar, samt social hänsyn, det vill säga hänsyn till friluftsliv, rekreation och närboende.

Läs mer om skogsbilvägar:

Över 90 procent av skogsbilvägarna nu klassade

Din skogsbilväg är viktig

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.