phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Bra föryngringar kan bidra till ökad tillväxt i skogen

Bra föryngringar kan bidra till ökad tillväxt i skogen

Skogen kan spela en avgörande roll för vårt framtida klimat. Den är förnybar och när den växer binder den stora mängder koldioxid. Och med rätt skötsel kan vi öka skogens tillväxt och på så sätt bidra ännu mer i kampen mot klimatförändringarna. Därför är ökad skogstillväxt ett av Södras tre prioriterade hållbarhetsmål.

En bra och väl genomförd föryngring ger högre tillväxt än om du använder en mindre ambitiös föryngringsmetod, och dessutom förkortas omloppstiden. Många faktorer påverkar dock föryngringen och därför kan en aktiv uppföljning vara avgörande för resultatet.

med en aktiv skogsskötsel, där bra föryngringar är en viktig åtgärd, kan du skapa en bra tillväxt i din skog. Ju bättre föryngringen blir desto större är chansen för en riktigt bra tillväxt.

De första åren efter föryngringsavverkningen är mycket viktiga för en lyckad föryngring och därmed en bra start på tillväxten i den nya skogen. Efter avverkningen ligger ju skogsmarken i träda och det gäller därför att få igång föryngringen så snabbt som möjligt.

– Ju fortare ny skog kommer igång att växa desto högre produktion får du på din fastighet. Hur intensiva föryngringsmetoder du använder kommer att påverka tillväxtresultatet. En dålig föryngring är omöjlig att reparera senare. Misslyckas du med föryngringen får du under hela omloppstiden anpassa åtgärderna efter ett dåligt utgångsläge, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

TRÄDSLAGET HAR BETYDELSE

Valet av trädslag har stor betydelse för hur skogen växer och detta styr du i föryngringen, men även senare i röjningen och förstagallringen. Rätt trädslag på rätt mark är viktigt för att skogen ska växa bra.

En intensiv föryngringsåtgärd innebär att du väljer det trädslag eller trädslagsblandning som är bäst för marken. Vid en mer extensiv föryngring med naturlig föryngring kommer däremot det trädslag som lättast föryngrar sig på marken att dominera beståndet. Att ett trädslag har lätt för att föryngra sig behöver inte betyda att det på sikt växer bra.

KORTARE OMLOPPSTID

Med intensiva föryngringsmetoder ökar inte bara förutsättningarna för en god tillväxt i din skog genom att du får ett trädslag och ett förädlat skogsodlingsmaterial som producerar bäst efter markens förutsättningar. Du får dessutom en högre tillväxt under en kortare tid än med mer extensiva metoder – du kortar omloppstiden. Med en kortare omloppstid kan en ny skogsgeneration påbörjas tidigare och tillväxten i den nya generationen kan läggas till den första (se principskiss här brevid). Att korta omloppstiden innebär också en betydligt bättre ekonomi för dig som skogsägare och motiverar den högre anläggningskostnaden för beståndet.

Redan i förstagallringen får du ett kvitto på hur lyckad föryngringen har varit. Investeringen i en lyckad föryngring ger dig då en bra virkesproduktion och därmed ett bra ekonomiskt netto.

 

Snabb start och bra föryngringsmetod ger kortare omloppstid. Diagrammet visar två olika tillväxtscenarier. Den ena baseras på en ambitiös, intensiv föryngringsmetod (röd), den andra på en mindre ambitiös, extensiv föryngringsmetod (blå). Den intensiva metoden, där du styr mot en snabb etablering med ett trädslag som är rätt för marken, ger en kortare omloppstid och en för marken optimerad virkesproduktion. Den extensiva metoden ger längre omloppstid och möjligen också en trädslagsförädling som inte utnyttjar markens produktionsförmåga. Med kortare omloppstid kan du påbörja gallring tidigare och påbörja nästa generation skog cirka 20 år tidigare och på så sätt får du ytterligare 20 års volymproduktion på samma areal.

STORA UTMANINGAR

Även om du har haft ambitionen att göra en aktiv föryngringsåtgärd är det inte säkert att resultatet blir som du hoppas. Södras uppföljning av utförda planteringsuppdrag visar att i genomsnitt 25 procent av plantorna i genomförda föryngringar är döda tre år efter att planteringen är utförd.

Förbättrade föryngringsmetoder innebär ökad andel markberedning, markberedning som ger tillräckligt många bra planteringspunkter, noggrant val av planteringspunkt så att plantan hamnar i mineraljord och inte i en grop samt god plantvård som bevarar plantans vitalitet tills den planteras.

Det finns alltså stora utmaningar med föryngringarna och det är många faktorer som inverkar på överlevnaden och tillväxten för den nya generationen skog.

Den främsta orsaken till att en föryngring inte blir bra är att det inte är markberett före planteringen, eller att markberedningen inte är tillräckligt bra. Ett annat vanligt skäl är att hygget är markberett men plantören väljer en olämplig planteringspunkt och plantan hamnar för nära humuskant eller i en grop. Detta hänger ofta samman med kvaliteten på markberedningen, men kan också ha andra orsaker.

VIKTIGT MED UPPFÖLJNING

Väder och andra faktorer som varierar mellan olika år inverkar också på resultatet. Varje år är unikt och föryngringar kan drabbas av torka, för mycket regn, ovanligt mycket skadeinsekter, svampangrepp, viltbetning och frostskador som du som skogsägare måste vara observant på. Därför är det viktigt att planteringen följs upp kort tid efter att åtgärden är genomförd, helst samma säsong eller senast året efter.

Bättre föryngringar och ungskogskötsel ger ökad tillväxt

Med hjälp av förbättrade föryngringsmetoder och ökad mekanisering i föryngringarna bedöms plantöverlevnaden i Södras föryngringar på sikt kunna öka från dagens 75 procent till 95 procent. Tillsammans med välskötta ungskogar som är röjda på rätt sätt och i rätt tid skulle det leda till att

  • nuvärdet på skogsfastigheten kan förbättras med 13 procent
  • direktavkastningen på skogsfastigheten kan öka från 1 400 kr/ha och år till cirka 1 580 kr/ha och år
  • det blir möjligt att följa ett skötselprogram som väger risk och ekonomi på ett rimligt sätt
  • gallring kan genomföras vid lämplig höjd utan stor risk för stormskador och med netto för skogsägaren
  • tillväxten ökar löpande med drygt 1 m3sk/ha och år (lågt räknat) - på hela Södras medlemsmark ger det 2 miljoner m3sk.

– Det är viktigt att skilja på själva utförandet av planteringen och uppföljningen av resultatet. Även om du följer framgångsreceptet för en lyckad föryngring (se information här nedan) kommer det att uppstå variationer och en aktiv uppföljning kan därför vara avgörande. Snytbaggen till exempel är ett av de allvarligaste hoten mot plantan. Dess angrepp varierar mellan olika år och mellan olika objekt beroende på en mängd olika faktorer och är svåra att förutsäga. Det första året eller åren efter plantering är avgörande för ett lyckat resultat och ansvaret för uppföljningen vilar i första hand på dig som skogsägare, säger Henrik Holmberg.

ARBETET FRAMÅT

I det korta perspektivet arbetar Södra med ständiga förbättringar och uppföljningar av föryngringsarbetet. Lokalt har skogsvårdsledarna ett viktigt uppdrag att ansvara för kvaliteten på markberednings- och planteringsarbetet och entreprenörerna har ett ansvar att leverera tjänster med hög kvalitet.

Varje år följer ett antal sommarjobbare upp 150 föryngringar genomförda av Södra. Tre år efter planteringen studeras plantöverlevnaden på 60 av dessa föryngringar. Uppföljningen visar att 25 procent av alla satta plantor har dött tre år efter planteringstillfället, och att det finns ett samband mellan plantöverlevnad och markberedning. Överlevanden är i genomsnitt 15 procent högre på markberedda planteringar.

Södras styrelse har pekat ut föryngringsarbetets kvalitet som ett viktigt område för mekanisering och utveckling av ny teknik för en skonsam och effektiv föryngring.

– Vi är i uppstartsfasen för ett projekt som ska utveckla ny teknik inom området och vi får återkomma med rapporter om hur det utvecklas, säger Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling.

Recept för bra föryngring

Vad innebär en intensiv föryngringsmetod och hur får man till bra föryngringar? I följande lista ger vi dig ingredienserna som ökar sannolikheten att lyckas med föryngringen.

• LÅT HYGGESVILAN BLI KORT

– Avgörande för en bra föryngring är att genomföra en aktiv föryngring kort efter avverkning.

• GÖR EN MARKBEREDNING MED DEN METOD SOM ÄR LÄMPLIG FÖR MARKEN

– En bra markberedning är den viktigaste åtgärden för att minska risken för skador av snytbaggar och torka på planteringen.

• VÄLJ RÄTT TRÄDSLAG FÖR MARKEN OCH EN PLANTTYP SOM ETABLERAR SIG SNABBT

• VÄLJ PLANTOR MED ETT BRA SNYTBAGGESKYDD

• UTFÖR PLANTERINGEN PÅ ETT BRA SÄTT

– Ge en god plantvård. Se till att plantorna inte torkar ut och blir för varma innan planteringen.

– Välj en bra planteringspunkt i mineraljorden, minst 10 cm från humuskanten.

– Undvik låga punkter så att plantan inte ”drunknar”.

– Sätt plantan på lämpligt djup. Hela rotklumpen ska vara i mineraljorden och minst 10 cm av snytbaggeskyddet ska vara synligt ovan jord.

• FÖLJ UPP PLANTERINGEN

– Samma säsong som planteringen utförs, eller allra senast säsongen efter, behöver plantornas överlevnad följas upp – komplettera med hjälpplantering om det behövs vid större avgångar eller sammanhängande områden.

– Första åren efter planteringen är plantorna mycket känsliga för viltbete – vid behov behöver de behandlas med viltskyddsmedel

• VID SJÄLVFÖRYNGRING FINNS OCKSÅ VIKTIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR RESULTATET

– Marken ska vara lämplig för naturlig föryngring.

– Antalet fröträd ska vara tillräckligt.

– Markberedningen ska vara rätt utförd.

– Ibland kan självföryngringen behöva kompletteras med sådd av frö för att säkra mängden frö i marken.

– Följ upp föryngringen på samma sätt som planteringen och komplettera med hjälpplantering vid behov.

• VÅRDA DIN FÖRYNGRINGSINVESTERING

– genom att göra en tidig röjning där det behövs. Framförallt i tallföryngringar, för att minska konkurrensen av lövträd.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.