Vid mötet medverkade markägaren Lennart Östersten, skogsekolog Gustaf Aulén och Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare från Södra. De redogjorde för bakgrund och syfte med förslaget att bilda naturreservat. Lennart Östersten berättade om sin syn på hur Värnanäs ska skötas. Gustaf Aulén redogjorde för sin analys och deltagarna var också ute i skogen och tittade på olika objekt.
– Man kan konstatera att det är en enorm insats för skötseln av Värnanäs som familjen Östersten har gjort. Det gäller byggnader men framför allt har de överfört väldigt mycket barrskog till lövskog och vill bedriva ett lövskogsbruk.
– Det är viktigt att slå vakt om brukandet och ägandet och ta tillvara markägarnas fantastiska engagemang och erfarenhet, säger Mats Blomberg, näringspolitisk expert på Södra.