phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stor satsning på forskning om snabbväxande lövträd

Stor satsning på forskning om snabbväxande lövträd

Ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd håller på att byggas upp genom en satsning på 113 miljoner. Södra deltar genom att bidra med bland annat arbetstid, erfarenhet och skogsmark för fältförsök.

Snabbväxande lövträd
Björken på bilden är 30 år och boken under är klippt för att vara underväxt.

Trees For Me är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram och kompetenscentrum med syfte att främja forskning om snabbväxande lövträd för hela kedjan från frön till hållbara bränslen och högförädlade produkter. 

Forskningen bedrivs inom fem områden: förädling, skogsskötsel, material och energi, samhällspåverkan samt miljöpåverkan. Projektet finansieras till stor del av Energimyndigheten och forskare och doktorander är baserade vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Luleå tekniska högskola, Uppsala universitet och Skogforsk. En stor bredd av organisationer och företag deltar, bland andra Södra.

Enligt Magnus Petersson, skogbrukschef på Södra, är det strategiskt viktigt att Södra kan vara med och bygga upp mer kunskap inom området snabbväxande lövträd och samtidigt driva frågor ur ett sydsvenskt skogsägarperspektiv. 

– Vi kommer delta i flera delprojekt genom att dela kunskap, kompetens och erfarenheter med forskarna, bidra med försöksmark för olika fältförsök samt vara med i olika referensgrupper. På sikt kommer det att gynna medlemmarna med en säkrare tillgång på lövplantor, bättre genetik i plantorna och effektiva skötselmetoder, berättar han. 

Samarbete om odling av björkfrö

Ett exempel på område där Södra redan har startat ett samarbete och kunskapsutbyte med fors-karna är odling av björkfrö för plantproduktion. Vid Södras plantskola i Falkenberg pågår sedan 2017 ett arbete med att ta fram nästa generations förädlade björkplantor genom fröodling i växthus. Ansvarig för produktionen är odlingschef Johan Henriksson.

– Tillsammans med SLU försöker vi nu lära oss mer om hur vi ska lyckas med björkfröodling. Under vårens blomningsperiod har forskarna varit här vid flera tillfällen och mätt, undersökt och dokumenterat, berättar han.

Södra kommer också att bidra som markvärd för flera föryngringsförsök som ska anläggas under kommande år. 

– Målet är att öka kunskapen om betydelsen av markberedning, planttyp, hyggesålder vid plantering och andra förutsättningar som är viktiga för plantöverlevnad, berättar Magnus Petersson. 

Skogsägarnas intressen

Även skogägarnas intresse för odling av snabbväxande lövträd kommer att vara föremål för studier inom Trees For Me, och Södra är därför representerade i olika referensgrupper. Södras medlemschef Henrik Andersson är med i referensgruppen för området Samhällsomställningar. Där studeras i vilken utsträckning privata skogsägare är villiga att öka användningen av snabbväxande lövträd och andra lövträd, och vilka faktorer som påverkar sådana beslut. Man kommer även titta på vilka fördelar och utmaningar som är relaterade till användningen av snabbväxande lövträd i olika situationer utifrån externa intressegruppers perspektiv. 

Södras lövskogsexpert Anders Ekstrand är med i referensgruppen för området Miljöpåverkan. Det tar upp konsekvenser för biodiversitet relaterat till snabbväxande lövträd, tidsrelaterad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv samt landskapssimulering av storskalig introduktion av snabbväxande lövträd. 

Läs mer om Trees For Me

Läs mer 

Löv gynnar både tillgång på skogsråvara och biologisk mångfald

Snabbväxande lövträd samlade experter, forskare och skogsägare

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.