phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fortfarande vissa brister i den generella hänsynen

Fortfarande vissa brister i den generella hänsynen

x

Den generella hänsynen som ska tas i produktionsskogen har fortfarande vissa brister visar vårens externa revision av PEFC- och FSC®-certifierade medlemsfastigheter. Bristerna gäller bland annat röjning i bryn och kantzoner, sparande av lövträd samt hantering av hänsynsträd och äldre död ved.

x
Vindfällda hänsynsträd.

Förra årets externa revision av certifierade Södramedlemmar visade på behov av stora förbättringar när det gäller den generella hänsynen vid skogsbruksåtgärder. Då handlade det till stor del om brister när det gäller hantering av naturvärdesträd och nyskapande av död ved i form av högstubbar. Dessa brister ledde fram till ett antal förbättringsåtgärder, bland annat genomförde Södra utbildningar för egna fälttjänstemän och kontrakterade avverkningsentreprenörer.

Kantzoner och lövträd

Samtidigt finns det nu ett resultat från årets externa revision. Det visar att det fortfarande finns en del brister kring den generella hänsynen. Röjning i bryn och kantzoner samt sparande av lövträd är två av dessa områden. 

– I stället för att skapa eller bevara funktionella kantzoner har det i flera fall produktionsröjts hela vägen ut till intilliggande vatten eller annat markslag.

Läs mer om hantering av kantzoner

– Vid både röjning och gallring ska 10 procent av de stammar som lämnas kvar vara löv, men tendensen är tyvärr att det sparas för lite löv. Här behöver vi arbeta förebyggande redan vid föryngringen. De ställen på hygget som är lämpliga för löv bör varken markberedas eller planteras. Där finns då möjligheten att fokusera på lövandelen.

– I gallringen ska man sedan gynna de 5 lövträd som senare har möjlighet att bli bra hänsynsträd vid föryngringsavverkningen, säger Magnus Stamblock.

Hänsynsträd och äldre död ved

Hänsynsträd är ett annat område där revisionerna konstaterat att det finns brister. Som certifierad skogsägare är det viktigt att känna till att de träd som är lämnade som hänsyn ska vara kvar i skogen, oavsett vad som händer med dem, förklarar Magnus Stamblock.

– Om dessa träd blåser ner, eller dör av annan anledning, så får man inte hugga upp och ta hem dem som ved eller leverera dem som virke. Detta gäller både träd som lämnats enskilt och träd i hänsynsytor eller hänsynskrävande biotoper.

Läs mer om hantering av hänsynsträd 

Även när det gäller hantering av äldre död ved förekommer brister, visar den senaste externa revisionen.

– Ved som har varit död i ett år eller mer räknas som äldre och ska lämnas orörd. Vi ser att äldre död ved i ett antal fall har hanterats felaktigt. Det förekommer att de huggs upp och tas hem som ved eller skickas som leveransvirke, vilket alltså inte är tillåtet enligt certifieringsreglerna. Det kan vara svårt att bedöma hur länge ett träd har varit dött, men om det har lagringsröta eller större djupare insektshål kan du vara ganska säker på att det varit dött en längre tid, säger Magnus Stamblock. 

Skyldigheter och trovärdighet

Södra har gruppcertifikat för skogsbrukscertifiering enligt PEFC (PEFC/05-22-11) och FSC® (FSC-C014930). Det är inom dessa gruppcertifikat som medlemmarna kan ha sin skog certifierad. Att vara certifierad innebär att man åtar sig att sköta skogen på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med kraven i respektive skogsbruksstandard. 

Skogsbrukscertifieringarnas trovärdighet upprätthålls genom årliga revisioner, både interna och externa. Då säkerställs att reglerna efterlevs och ständiga förbättringar uppmuntras. Såväl Södras egen personal, certifierade medlemmar samt utförda åtgärder ingår i revisionen. 

– Eftersom de externa revisionerna genomförs som stickprov blir resultatet av en revision representativt för alla skogsägare som är med i gruppcertifikatet. Så brister man i hanteringen av sin skog påverkar det alltså hela kollektivet. Att vara påläst och uppdatared om vad som gäller är alltså viktigt, inte bara för sin egen del utan för alla i gruppen, poängterar Magnus Stamblock.

Vi hjälper dig

För att underlätta för dig som är certifierad har Södra aktuell information på webben sodra.com, sök på ”Skogsbrukscertifiering”. Där kan du också ladda ner informationsmaterial om allt du behöver veta som certifierad skogsägare.

En viktig förutsättning för att få certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC- och FSC® är att man har en skogsbruksplan över sin fastighet som är högst 10 år gammal. När du har tecknat ett nytt certifieringsavtal med Södra (läs mer om det här nedan) så hjälper vi dig att ha koll på när det är dags att förnya din skogsbruksplan.

Läs mer om generell hänsyn

Tänk på detta om du är certifierad

 
Aktuell Grön skogsbruksplan ska finnas
  • Grön skogsbruksplan nyare än 10 år ska finnas över hela certifierade fastighetsinnehavet. Plan utförd av annan än Södra ska vara godkänd av Södra.
 
Åtgärder ska dokumenteras
  • Utförda åtgärder och aktiviteter inom skogsbruket ska dokumenteras, lämpligen i skogsbruksplanen. Åtgärder Södra utför hjälper Södra till att dokumentera. Åtgärder utförda själva eller annan aktör måste skogsägaren själva dokumentera.
 
Extra krav om entreprenör anlitas på egen hand
  • Anlitas entreprenör på egen hand eller via annan aktör än Södra ska det alltid upprättas ett skriftligt avtal, inkl traktdirektiv, inför uppdragsstart. Den entreprenör som utför arbetet ska också alltid vara PEFC-certifierad.
 
All lämnad hänsyn och död ved äldre än 1 år ska lämnas i skogen
  • All den hänsyn som lämnas vid avverkningar ska lämnas kvar i skogen, oavsett vad som händer med den. Det gäller exempelvis nedblåsta hänsynsträd (både enskilda, i grupp och i hänsynsytor), nyskapande av död ved i form av högstubbar samt kantzoner och bryn. Död ved i skogen som är äldre än 1 år ska alltid lämnas kvar i skogen så orörd som möjligt. Det får alltså inte avverkas eller skadas onödigt genom exempelvis påkörning av maskiner (bättre är då att flytta den döda veden till sidan).
 
Tillräcklig lövandel ska lämnas
  • Vid alla åtgärder ska det eftersträvas en lövandel på minst 10% av stamantalet per ha och avdelning. Detta görs fördelaktigt i mindre grupperingar där lövet trivs bäst inom avdelningen. Vid åtgärd får även lövet glesas ut så länge andelen av stamantalet hålls till mer än 10% per ha. Är andelen av stamantalet lägre än 10% per ha är det löv som ingår i det härskande och medhärskande kronskikten fredat och något löv får då generellt inte avverkas. 
 
Potentiella naturvärdesträd ska värnas extra
  • Av det löv som finns i avdelningen ska 5 lövträd gynnas och värnas extra för att på sikt utvecklas till bra naturvärdesträd. Dessa får gärna vara av trädslagen sälg, rönn, asp, oxel eller ädellöv.

 

Läs mer om skogsbrukscertifiering

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.