Planen hjälper dig att formulera ditt eget övergripande mål med ditt skogsägande och handlingsplanen för att nå dit. Varje åtgärd planeras in vid rätt tidpunkt för att maximera möjligheterna med din fastighet. 

Skogsbrukare är skyldiga att möta både ett produktionsmål och ett miljömål. Det innebär att du ska klara avverkningar, skogsvård och återväxt så att skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga bibehålls. Samtidigt ska du klara den biologiska mångfalden. 

Den gröna skogsbruksplanen är ett av baskraven för skogscertifieringen för dig med en fastighet större än 20 hektar. Enligt certifieringsavtalet för dubbelcertifiering krävs det att man har en skogsbruksplan eller skaffar en senast två år efter certifiering. För enkelcertifiering enligt PEFC™ ska plan ha upprättats inom tre år. Detta innebär att alla som är certifierade har eller kommer att skaffa en grön skogsbruksplan. 

Den gröna skogsbruksplanen blir alltså ditt bästa beslutsunderlag för en bra och effektiv skogsskötsel, naturvård och ekonomi på din fastighet.

Vad innehåller Södras gröna skogsbruksplan? 

Södras gröna skogsbruksplan innehåller följande:

 • Sammanställning över skogstillståndet
 • Detaljerad beskrivning av enskilda avdelningar
 • Kartor
 • Pålitliga tillväxtprognoser framtagna av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Långsiktiga skötselmål
 • Beskrivning av skötselförslag för fastighetens vattendrag, så kallad Blå målklassning

Läs mer under rubriken Dokumentation av utförda åtgärder nedan.

Dina mål styr utformningen

Södras gröna skogsbruksplan ger en detaljerad beskrivning av hur din skog ser ut vad gäller exempelvis virkesförråd, sammansättning av trädslag och ålder. Innan fältarbetet påbörjas har du och planläggaren en dialog utifrån de mål du har satt upp. Ni diskuterar sedan igenom de förslag till indelning, målklassning och åtgärder som ingår, så att du kan ställa frågor och framföra dina tankar innan planen fastställs. Vid leverans får du ytterligare rådgivning.

Den gröna skogsbruksplanen levereras och läggs upp här på webben under Min Skogsgård/Skogsbruksplan. Här kan du också uppdatera den allteftersom du genomför egna skötselåtgärder i skogen. När du beställer skogsbruksplanen får du också en vädertålig karta med avdelningsbeskrivningar, samt Södras handbok för skogsskötsel Så sköter Södra skog. Även en genomgång av planen ingår, för att säkerställa att den är aktuell och därmed kan fungera som ett bra beslutsunderlag i ditt skogsbruk. 

Skaffa Södras gröna skogsbruksplan – steg för steg

Kontakta din inspektorNär du vill beställa en ny skogsbruksplan är första steget en kontakt med din inspektor. Planen är giltig som grund för certifiering av FSC och PEFC i 10 år, beställ därför gärna din nya plan när din nuvarande är 9 år. Det kan vara bra att redan nu fundera kring hur du vill att din skogs ska skötas framöver.  

Du hittar kontaktuppgifter till inspektorerna här

Vid kontraktering

Du och din inspektor skriver kontrakt på att Södra ska upprätta en skogsbruksplan för din fastighet. Du väljer om du vill ha planen levererad i en mapp eller om du vill beställa till en pärm med extra kartor.

Prislista Grön Skogsbruksplan

 

EN HANDLINGSPLAN FÖR DIN SKOGVi vill ta fram en skogsbruksplan åt dig som så bra som möjligt stämmer in på hur du vill sköta din skog. Det kan vara bra att fundera igenom punkterna i stycket "Bra att fundera på inför ny grön skogsbruksplan" innan du blir kontaktad av den som ska upprätta din skogsbruksplan, en planläggare. 

Gå till stycket "Bra att fundera på inför ny skogsbruksplan"

KONTAKT AV PLANLÄGGAREDu blir kontaktad av den genom Södra kvalitetssäkrade planläggare som ska skapa din skogsbruksplan. Ni diskuterar om ditt mål stämmer överens med Södras standard eller om du har andra önskemål samt uppdragets upplägg. 

INVÄNTA UTKASTPlanläggaren sammanställer befintligt underlag vilket kan finnas i en äldre skogsbruksplan och inventeringar från olika myndigheter. Därefter inventerar planläggaren i fält. När planläggaren är klar med sitt utkast blir du kontaktad för att granska det.

GRANSKA UTKASTDu mottar utkastet i ett mail eller via post men har även tillgång till avdelningsinformationen i appen Skogsägare och den fullständiga planen på webben i Skogsägarplan webb. Varför inte ta en rundtur i skogen med mobilen i handen och se vad planläggaren föreslagit i de områden du besöker? Tips på vad du kan tänka på när du granskar finns i listan nedan. 

Tips för att granska utkastet av din nya skogsbruksplan

Du får utkastet via mail eller post men har även tillgång till avdelningsinformationen i appen Skogsägare och den fullständiga planen på webben i Skogsägarplan webb. 

Målet med ditt skogsbruk
 • Känner du igen ditt mål med skogsbruket i fastighetskommentaren?
 • Står dina eventuella önskade undantag från Södras skötselrekommendationer med?
 • Gå igenom de planerade åtgärderna i åtgärdsöversikten och se så att de stämmer överens med hur du vill sköta skogen. Åtgärderna är föreslagna olika år eller tidsintervaller för när de bör utföras.
 • Sätt dig in i de rödmarkerade naturvårdsområdena i kartan. Har du något du vill diskutera angående dessa, ta upp det med planläggaren. 
 • Är alla kultur- och naturvärden som du vet om markerade i kartan?

 

Finns det något särskilt du vill diskutera angående:
 • Indelningen av avdelningar?
 • Fastighetsgränser?
 • Trädslagsval?
 • Bestånd som planeras vara eller bli lövdominerade i framtiden?
 • Namn på områden i kartan?

OBS! Har du en tidigare skogsbruksplan i Södras system och granskar avdelningsinformationen i Appen skogsägare? Då har gränserna och klassningen för de röda NO- och NS-områdena ännu inte uppdaterats från den förra planen. Se utkastet du mottagit från planläggaren för att förvissa dig om områdenas placering och utbredning i den nya skogsbruksplanen. 

GODKÄNNA UTKASTNormalt sett har du två veckor på dig att lämna dina eventuella synpunkter. Har du inga synpunkter kan du godkänna direkt via mail eller telefon.

MOTTA FÄRDIG PLAN OCH FÅ GENOMGÅNGDin inspektor kontaktar dig när din skogsbruksplan är färdig och bokar in en genomgång av planen med dig. Vill du certifiera ditt skogsbruk görs detta nu också. 

AJOURHÅLLA PLANENDe åtgärder Södra har utfört på medlemmars fastighet dokumenteras i webbtjänsten Skogsägarplan Webb och visas i appen Skogsägare inom några månader efter utförd åtgärd. Har andra eller du själv utfört åtgärder på din fastighet kan du själv dokumentera dessa i Skogsägarplan Webb eller på nedanstående blanketter. Alternativt kan du använda tjänsten Uppdatering då Södra även skriver fram tillväxten. 

Läs mer om tjänsten uppdatering i prislistan

Så här uppdaterar du Skogsägarplanen på webben

Blanketter för dokumentation av utförda åtgärder hittar du längst ner på sidan

Exempel på vad du kan använda planen till 

Hur mycket virke har jag per hektar på fastigheten?

Frågan avser hela fastigheten, så svaret finns i rapporten Sammanställning. Där hittar du uppgiften om virkesförråd. Virkesförråd finns även beskrivet under ”Begrepp i skogbruksplanen” i Så sköter Södra skog.

Hur mycket avverkningsbar skog finns det?

Även den här frågan rör hela fastigheten, och svaret finns i rapporten ”Skogens fördelning på huggningsklasser”. Du kan även slå upp huggningsklasser i Så sköter Södra skog.

Hur stor areal produktionsbestånd har jag, och hur stor areal naturvårdsbestånd?

En tredje fråga om hela fastigheten. Svaret hittar du i rapporten ”Skogen fördelning på målklasser”. Målklass finns även beskrivet under Södras gröna skogsbruksplaner i Så sköter Södra skog.

Hur gammalt är beståndet omedelbart väster om Gamla torpet?

Zooma in i kartan så att du lätt kan läsa numret på den avdelning som du söker. Du kan dra kartan i sidled med hjälp av ”handen” i verktygsfältet. Klicka i kartan på den avdelning som du vill veta mer om. Avdelningen markeras i Avdelningsinformationen nederst i bild. Du kan också söka efter avdelningen genom att rulla i listan med avdelningsinformation. Här finns detaljerad beskrivning av alla bestånd på fastigheten.

Varför klassas bestånd X som ett NS-bestånd?

Sök upp beståndet (avdelningen) i rapporten med ”Gröna kommentarer”. Där finns dels en målformulering, en beskrivning av beståndets kvalitéer, dels ett förslag till åtgärder för just bestånd X.

Vilka bestånd skall gallras under planperioden?

Frågan gäller en viss åtgärd. Du kan antingen välja att titta i sammanställningen av åtgärder i rapporten ”Åtgärdsöversikt” vilken anger vilka åtgärder som är aktuella för respektive bestånd (avdelning). Notera att åtgärderna är grupperade i tre åtgärdsintervaller, snarast, inom 2–5 år, inom 6–10 år och redovisas på separata blad. Du kan också välja att skapa ett avdelningsfilter för åtgärden gallring. Se vidare Användarhandledning för Skogsägarplan webb.

Jag behöver pengar för en ombyggnad av en ekonomibyggnad de närmaste 2–3 åren. Hur kan jag med hjälp av skogen finansiera den investeringen?

För att finansiera en så stor investering måste du föryngringsavverka en del skog. Titta i tabellen ”Åtgärdsöversikt” i rapporten med samma namn, så ser du vilka bestånd som är föreslagna för föryngringsavverkning under planperioden. Ta råd av Södra angående sortiment och priser för att få bästa utfall av avverkningen.

 

Bra att fundera på inför ny grön skogsbruksplan

Målet med ditt skogsbruk

Vi vill så gott som möjligt ta fram en skogsbruksplan som stämmer in på hur du vill sköta din skog. Som standard tas Södras skogsbruksplaner fram enligt våra skötselrekommendationer (länk?). Men du kan ha önskemål som frångår detta. Ju mer vi får veta om ditt mål desto bättre anpassad blir skogsbruksplanen till dig.  

Mål enligt våra skötselrekommendationer: 

 • Du strävar efter hög ekonomisk lönsamhet i ditt skogsbruk vilket gör att du:
 • Inte binder kapital med låg/ingen förräntning
 • Vill ta relativt små risker
 • Inte prioriterar andra värden så högt att de påverkar lönsamheten negativt
 • Strävar efter ett skogsbruk som uppfyller miljö- och produktionskrav enligt skogscertifieringarna. 

Du kan läsa mer om Södras skogscertifiering här

Undantag från Södras skötselrekommendationer kan handla om att du:

Exempel 1

 • Önskar ett högt kassaflöde och vill därför föryngringsavverka förhållandevis mycket under de närmsta 10 åren.

Exempel 2

 • Prioriterar andra värden högre än den ekonomiska lönsamheten, så som att du:
 • Vill bygga virkesförråd och binda kapital i skogen
 • Vill behålla avverkningsmogen skog med låg skaderisk en extra tid
 • Vill bibehålla en viss andel äldre tallbestånd
 • Vill utöka andelen naturvårdsavsättningar eller områden undantagna från ekonomiskt skogsbruk
 • Inte vill föryngringsavverka särskilda områden

Är det något särskilt du vill att planläggaren ska tänka på?

 • Om du har tillgång till en gammal skogsbruksplan för fastigheten, finns det förändringar du önskar till den nya?
 • Saknas t.ex. markering för kultur- eller naturvärden som du vet om?
 • Vill du lägga ihop vissa områden till samma skötsel för att få ett mer rationellt skogsbruk?
 • Finns det områden du skulle vilja byta framtida trädslag på?
 • Utför du arbeten i skogen själv, och i så fall vilka och i vilken utsträckning? Det kan påverka hur planläggaren ska dela in skogsområden och hur ofta åtgärder föreslås. 

Detaljerad information om skogsbrukplanens innehåll

För dig som har fått din första skogsbruksplan eller vill veta ännu mer om innehållet i planen kan du besöka sidan - Information om din skogsbruksplan