phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kom ihåg naturhänsynen i granbarkborreskogen

Kom ihåg naturhänsynen i granbarkborreskogen

Lämnad död ved vid högstubbe. 

Hänsyn till död ved vid granbarkborreavverkning.

Vi går in i sommartider och därmed har även granbarkborren vaknat till liv. Upparbetning av angripet virke syftar till att rädda virkesvärden och minska riskerna för vidare barkborreangrepp. Samtidigt måste vi vara varsamma med områden som har höga naturvärden, men även tänka på hur vi hanterar den generella hänsynen i produktionsbestånden.

Styltflugan
I död ved trivs styltflugan, vars larver äter granbarkborrelarver och kan ha stor inverkan på hur granbarkborren lyckas med sin föryngring. Foto: Gunnar Isacsson

Det finns ett krav enligt skogsvårdslagen att ta hand om eller oskadliggöra färsk barrved (tall och gran) om volymen överstiger 5 m3sk inom ett hektar. Men inom bekämpningsområden är siffran 3 m3sk inom ett hektar. Gran är skogsskyddsfarlig så länge barken är färsk eller håller utvecklingsstadier av nya insekter och/eller färdigutvecklade insekter (det finns granbarkborrar i barken). 

När merparten av barken på granen har trillat av och det har gått in lagringsröta i stammen och trädet är riktigt torrt så är det inte längre farligt ur skogsskyddssynpunkt. Äldre död ved (1 år) ska lämnas kvar enligt skogscertifieringen. Det kan vara svårt att avgöra hur länge trädet varit dött. En regel är att lämna kvar träd där merparten av barken trillat av. Om det finns risk att stående döda träd ramlar omkull och kan orsaka skador eller fara så rekommenderas dessa träd att kapas till högstubbar eller fällas. Observera att hela stammen ska lämnas kvar i skogen. 

Död ved lever

Att död ved lever är välkänt. Många arter trivs i den döda veden, både insekter och fåglar. Ökar vi mängden död ved i skogen så ger det mer mångfald och den döda veden gynnar det även en del fiender till granbarkborren. Tre fiender till granbarkborren är styltflugan, myrbaggen och parasitstekeln. 

Det är också viktigt att lämna biologiskt viktiga granar. Exempel på detta kan vara granar med tydliga märken av hackspett i veden och ved som är solblekt eller har torksprickor. Det är också viktigt att lämna grovgreniga träd och senvuxna träd.

Randbarkning är ett sätt att motverka insektsangrepp på färsk granved. Om enstaka träd inte går att transportera ut ur skogen är det viktigt för skogsskyddet att de barkas. Då torkar barken ut och därmed oskadliggörs granbarkborrens yngelmaterial. Randbarkningen genomförs genom att göra ränder med motorsåg så att endast smala remsor på cirka 7-10 centimeter av bark finns kvar.

Läs mer:

Risk för skador på stående skog

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.