phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stabilt resultat men fortsatt svårbedömda framtidsutsikter

Stabilt resultat men fortsatt svårbedömda framtidsutsikter

Södra Wood Värö

Södra redovisar ett stabilt rörelseresultat givet rådande marknadsläge. Periodens leveranser översteg föregående år, men prisbilden på Södras huvudprodukter var betydligt svagare än 2019. För första halvåret uppgick rörelseresultatet till 449 MSEK (2 009), avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 4 procent (19) och soliditeten till 57 procent. Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 5 416 MSEK (6 199) och rörelseresultatet till 221 MSEK (861).

– Som en effekt av den globala spridningen av Covid-19 befinner sig världen i en allvarlig kris. Omfattningen av de ekonomiska effekterna är osäkra då såväl produktionsminskningar som efterfrågeminskningar har uppstått globalt. Det är med stor respekt och tacksamhet jag ser hur vi tillsammans fortsätter att kämpa för att minimera smittspridningen parallellt med att vi hanterar den dagliga driften, säger Peter Karlsson, t f vd och koncernchef.

– Samtidigt blickar vi framåt och styrelsen har beslutat om ett ytterligare investeringssteg som en del i att öka produktionskapaciteten vid massabruket i Värö till 850 000 ton så att Södra kan fortsätta att växa med lönsamhet även framöver.

– Givet rådande marknadsläge levererar Södra ett stabilt resultat i linje med förväntningarna för första halvåret, säger Peter Karlsson.

– Nettoomsättningen uppgick till 10 993 MSEK (12 517) och rörelseresultatet till 449 MSEK (2 009). Efterfrågan på Södras huvudprodukter var god, även om priserna på pappersmassa och sågade trävaror var på betydligt lägre nivåer än föregående år, om än något högre vid halvårsskiftet än vid årets början, konstaterar Peter Karlsson.

– Hanteringen av stormskadad och barkborreangripen skog har varit prioriterad under kvartalet, men det återstår utmaningar att hantera även under kommande kvartal, säger Peter Karlsson.

– En central del av Södras strategi för hållbar och lönsam tillväxt är ett effektivt nyttjande av skogsråvaran, Ett exempel är den demonstrationsanläggning som är under uppförande i Tofte, Norge, som syftar till att utveckla såväl processen som tekniken för att ta fram fossilfria biodrivmedel, säger Peter Karlsson.

– Därefter planeras en fullskalig anläggning för produktion av biodrivmedel. Med denna satsning tar vi ytterligare steg emot en fossilfri framtid genom förädling av skogsråvaran. Samtidigt är det viktigt att politikerna tar beslut som möjliggör att skogens potential tas tillvara i omställningen till en hållbar bioekonomi, betonar Peter Karlsson.

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet 2020 minskade med 13 procent till 5 416 MSEK (6 199) och rörelseresultat uppgick till 221 MSEK (861). Den lägre lönsamheten förklaras av lägre prisnivåer på pappersmassa och sågade trävaror jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var 4 procent (14).

För första halvåret minskade omsättningen med 12 procent till 10 993 MSEK (12 517) och rörelseresultatet uppgick till 449 MSEK (2 009). Rörelsemarginalen uppgick till 4 procent (16). Avkastningen på sysselsatt kapital var 4 procent (19) och soliditeten 57 procent.

Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 51 MSEK (79). Resultatet är en konsekvens av försämrade marginaler. Under perioden anskaffade Södra Skog 4,3 miljoner m3fub, fördelat på 59 procent massaved och cellulosaflis, 31 procent timmer och 10 procent biobränslen.

Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 62 MSEK (118) och avspeglar den lägre prisbilden på sågade trävaror. Den underliggande efterfrågan på sågade trävaror var fortsatt god. Leveransvolymen från Södra Wood ökade till 569 tusen m3sv att jämföra med 542 tusen m3sv under motsvarande period föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 580 MSEK (1 592).

Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 250 MSEK (753). Resultatnedgången förklaras av en betydligt lägre prisnivå. Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 626 MSEK (3 250). Produktionsvolymen uppgick till 483 tusen ton fördelat på 412 tusen ton barrsulfatmassa, 33 tusen ton lövsulfatmassa och 38 tusen ton textilmassa.

Se film om Södras kvartalsrapport 2 här

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.