phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsbilvägens standard påverkar nettot på din skog

Skogsbilvägens standard påverkar nettot på din skog

Att höja standarden på dina skogsbilvägar är lönsamt. Den merinvestering som en fullgod väg innebär kan ge en god avkastning redan inom 15 år. Det visar beräkningar som Södras skogsekonom Viktor Silvemark har gjort.

Kostnaderna för att transportera virke från skogen till industrin är höga. Södras transportkostnader uppgår varje år till cirka 1 miljard kronor. Samtidigt kan man konstatera att standarden på skogsbilvägarna inte alltid är de allra bästa. En enkätundersökning genomförd bland Södras avtalsåkerier visar att bristande underhåll av skogsbilvägarna är ett stort problem för dem och deras chaufförer. Det handlar om brister när det gäller exempelvis buskröjning och sladdning av vägen, men även alltför små vändplaner, för smala vägar och vägar med för dålig bärighet.

Viktor Silvemark, skogekonom i Södra.

– Genom att hålla en hög standard på dina skogsbilvägar så att arbetet med att hämta virket underlättas kan du som skogsägare bidra till säkra och effektiva transporter samtidigt som du själv kan öka ditt netto, säger Viktor Silvemark.

GEOMETRISK STANDARD OCH TILLGÄNGLIGHET

Skogsbilvägar klassas utifrån två mått, geometrisk standard och tillgänglighet. Den geometriska standarden handlar om framkomligheten, exempelvis bredden på vägen, vägkurvor och vändplaner. Tillgängligheten, eller bärigheten, handlar om vägens förmåga att bära upp fordonets tyngd, och den beror på hur vägkroppen är uppbyggd.

– Bärigheten är viktig. Eftersom industrin är i behov av råvara under hela året behöver virket längs dina skogsbilvägar vara åtkomligt även i perioder med besvärligare förhållanden, säger Viktor.

Hur kostsamt är det då att se till att hålla en god standard på sina vägar och uppfylla kraven för geometrisk standard och bärighet? Enligt Viktor Silvemark är det inte så dyrt som man skulle kunna tro.

– Man kanske skräms av att kostnaden för en bra skogsbilväg ska tas ”här och nu”, men alternativet är ofta mindre lönsamt. Sett på 15 års sikt blir kostnaden för att laga och lappa vägen när läget blir akut ungefär densamma som att satsa på en bra upprustning idag. Skillnaden är att du med laga och lappa-principen får betydligt högre reparations- och underhållskostnader, plus eventuella avdrag för omlastning av virket, säger han.

TRE OLIKA VÄGSTANDARDER

Beräkningen av lönsamheten i att hålla god standard på sina skogsbilvägar utgår från analyser av en medelskogsgård i Södra om 50 hektar produktiv skogsmark där man avverkar lika mycket som tillväxten under 15 år. I kalkylen har skogsbilvägarnas standard kategoriserats i tre nivåer: bristfällig, begränsad respektive fullgod väg.

Den bristfälliga vägen uppfyller varken kraven på geometrisk standard eller bärighets-/tillgänglighetskraven.

– Här har du ingen inledande kostnad för vägen utan du gör endast det absolut mest nödvändiga underhållet vid varje åtgärd för att virket överhuvudtaget ska kunna hämtas, i princip endast återställning och spårgrusning. Eftersom den geometriska standarden på vägen är för låg, det vill säga att man inte kan köra med lastbil med släp på den, får du ett kostnadstillägg på din virkesleverans, så kallat omlastningstillägg.

På en begränsad väg har du sett till att uppnå den geometriska standarden och gjort en viss höjning av bärigheten/tillgängligheten.

– Du har till exempel grusat upp ordentligt, men främst har du sett till att vägen har tillräcklig bredd i kurvor och vändmöjlighet för lastbil med släp. På det här sättet undviker du omlastningstillägget.
Den fullgoda vägen uppfyller inte bara samtliga krav på den geometriska standarden. Här har du också jobbat med vägkroppen för att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt.

– En fullgod väg får du genom en bra underbyggnad med ordentliga diken samt ett slitlager ovanpå som är dimensionerat efter marktypen. På det här sättet sänker du dina underhållskostnader och kan vid avverkningsuppdrag med Södra dessutom få ett tillägg på virkesleveransen, så kallad tillgänglighetspremie. Södras system för tillgänglighetspremie kräver att både skogsbilvägen och skogsmarken har bra bärighet, berättar Viktor Silvemark.

LÖNSAMT RUSTA UPP BRISTFÄLLIG VÄG

I tabellen här ovan ser du hur den ekonomiska kalkylen för de tre olika vägstandarderna kan se ut. Jämförelsen visar att genom att rusta upp en bristfällig väg till en begränsad väg ökar nettointäkten med närmare 70 000 kronor, eller 3 procent, på en 15-årsperiod. Rustar du sedan upp den begränsade väg till en fullgod väg tjänar du ytterligare 24 000 kronor.

Att investera i skogsbilvägar med hög standard är alltså lönsamt. Du får lägre underhållskostnader samtidigt som du undviker avdrag och/eller erhåller tillägg på virkesnettot. Men väl underhållna skogsbilvägar höjer inte bara avkastningen på din skogsmark, menar Viktor Silvemark.

– De ökar även din egen tillgänglighet till din mark, till exempel när du ska göra tillsyn, utföra skogsvårdsåtgärder eller plocka svamp eller jaga. Dessutom höjer ett bra skogsbilvägnät värdet på din fastighet, säger han.

Läs om hur transporterna har utvecklats under en omloppstid.

Läs om kartläggningen av skogsbilvägarna.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.