phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Mer skog positivt för klimatet

Mer skog positivt för klimatet

Skogen kan spela en avgörande roll för vårt framtida klimat. Den är förnybar och när den växer binder den stora mängder koldioxid. Och med rätt skötsel kan vi öka skogens tillväxt och på så sätt bidra ännu mer i kampen mot klimatförändringarna. Därför är ökad skogstillväxt ett av Södras tre prioriterade hållbarhetsmål.

Att begränsa klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Skogen och användningen av trä har en nyckelroll att spela samtidigt som utsläppen av fossil koldioxid måste minska.

Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.

– Den växande skogen binder koldioxid genom fotosyntesen och har, tillsammans med användningen av trä, stor betydelse för att motverka klimatförändringar. Denna effekt ökar om skogen sköts på rätt sätt och trädslagen anpassas till olika markers växtförutsättningar, förklarar Södras skogsstrateg Göran Örlander.

Sett över en omloppstid tar trakthyggesskogen* upp stora mängder koldioxid som binds i träden i något som sedan blir värdefulla produkter.

– Koldioxidupptaget är som störst när skogen är 30–70 år gammal. Äldre träd binder mindre eller ingen koldioxid, men genom föryngringsavverkning och plantering av ny skog tar koldioxidupptaget ny fart. Södras medlemmar planterar i genomsnitt minst tre plantor för varje föryngringsavverkat träd och denna skogsvårdsinvestering i Södras medlemsskogar innebär att koldioxidupptaget kan vidmakthållas och ökas.

Ökad skogstillväxt är därför ett av Södras tre prioriterade hållbarhetsmål. Den årliga skogstillväxten på medlemmarnas skogsfastigheter ska vara 20 procent högre 2050 jämfört med 2015. Målet innebär att skogstillväxtens positiva utveckling fortsätter i minst samma takt som under de senaste decennierna. Tanken är att Södras insatser ska ge möjlighet för de skogsägare som så vill att öka sin skogsproduktion.
– Historiskt har tillväxten i våra skogar ökat med omkring en halv procent per år och vi vill att den ska fortsätta öka i samma takt även framåt, säger Göran Örlander.

SÅ HÄR SKA TILLVÄXTEN ÖKA

En förutsättning för fortsatt ökad skogstillväxt är att skogsmarkens naturliga funktioner och produktionsförmåga bibehålls samt att den biologiska mångfalden bevaras.

Södras analys visar att hög kvalitet i skogsskötselrådgivningen är viktigt för ökad skogsproduktion på medlemsmarkerna. Kontroll av skogsskador och arbete för att minska dem, samt satsning på produktionshöjande åtgärder, exempelvis skogsträdförädling, är andra viktiga åtgärder för ökad skogstillväxt. Även god planering av skogsskötseln med hjälp av bland annat skogsbruksplaner gynnar skogstillväxten.

VAD HAR HÄNT I ÅR?

Arbetet med skogsträdsförädling fortsätter oförtrutet, med bland annat satsning på fröodling av gran i växthus, och fortsatt engagemang i avancerade forskningsprojekt för att förbättra precisionen i urvalet av odlingsmaterial.

Förra sommarens torra väder var inte bara negativ för skogen.

– Den gav goda förutsättningar för blomning i våra fröplantager och en förhoppningsvis god fröproduktion. Dessutom kommer vi för första gången i egen regi ta fram kontrollerade korsningar för att få fram så kallat elitfrömaterial som ger träd som växer ännu lite bättre, säger Göran Örlander.
Vid årsskiftet startade projektet Kraftsamling Tall. Målet är att komma tillrätta med viltbetesskador och den bristfälliga ståndortsanpassningen där torr mark föryngras med fel trädslag. Läs mer om projektet här (länk).

Styrelsen beslutade i februari i år om en extra satsning på 50 miljoner kronor under fyra år inom området skogsvård. Forskningsprogrammets huvudinriktning är skogsvård och skogsvårdsteknik, med målet att utveckla metoder för ökad skogsproduktion med skonsamma metoder för Södras medlemmar. Att utveckla strategier för att åstadkomma bättre föryngringar och ökad röjningsintensitet är en del i detta program.

Läs mer om vikten av röjning för god skogstillväxt.

* Trakthyggesskog är skog som brukas på ett sätt som innebär att man etablerar en ny generation träd samtidigt i beståndet. Under uppväxten vårdas beståndet med olika former av röjning och gallring, för att slutligen skördas genom någon form av slutavverkning, varpå ett nytt bestånd kan anläggas och cykeln upprepas.

Åtgärder för ökar skogstillväxt

Effektiv skogsskötsel. Skoglig rådgivning under skogens hela omloppstid: markberedning föryngring, röjning, gallring, föryngringsavverkningsålder.
• Minskade skador. Minskade viltskador, skogsskydd, plantskydd, rotstop, etcetera.
• Produktionshöjande åtgärder: Skogsträdförädling (plantmaterial, växthusplantager, SE-plantor, fröplantager), näringsåterföring, gödsling, dikesrensning och skyddsdikning.
• Skoglig planering, exempelvis med hjälp av skogsbruksplaner.

Så här går det med tillväxten i skogen

Under 2018 var tillväxten 6,7 m³sk/ha, en ökning med 2 procent jämfört med 2015, vilket dock är något lägre än under 2017. Sommaren 2018 var varm med mindre nederbörd än normalt. Det fick till följd att många skogsbestånd påverkades negativt och värme och torka i kombination ledde till stora skador av granbarkborrar. Det torra och varma vädret sommaren 2018 kommer sannolikt att påverka skogsproduktionen även under kommande år, omfattningen är bland annat beroende av vädret under 2019.

Södras prioriterade hållbarhetsmål

Fossilfrihet. Södras produktion ska vara fossilfri år 2020 och Södras transporter ska vara fossilfria år 2030.
Skogstillväxt. Den årliga skogstillväxten på Södras medlemsfastigheter ska vara 20 procent högre år 2050 jämfört med 2015.
Hälsa och arbetsmiljö. Södra har en nollvision för arbetsskador och arbetsskadefrekvensen ska minska med 15 procent per år fram till 2020.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.