phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Röjning skapar bra förutsättningar för ökad tillväxt

Röjning skapar bra förutsättningar för ökad tillväxt

Röjning är en skötselåtgärd som rätt utförd ger goda förutsättningar för ökad tillväxt i din skog. Här berättar vi om fördelarna med att röja, om vilka röjningstjänster Södra erbjuder, och om det ökade röjningsbehovet.

Vid röjningen regleras blandningen av trädslag i skogsbeståndet. De träd som lämnas kvar kallas huvudstammar. Det är huvudstammarna som ska producera virke och det är deras behov av växtutrymme som avgör när det är dags att röja. Det är i röjningen som du som skogsägare skapar grunderna för din framtida skog.

För att röjningen ska ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att styra mot de trädslag som passar för marken, så kallad ståndortsanpassning. På så sätt får du en växtlig skog framåt med det trädslag som är bäst lämpad för det klimat och de markförhållanden som gäller för växtplatsen. Med ett ståndortsanpassat skogsbruk ökar också trädens möjlighet att klara yttre påfrestningar som torka och skadegörare.

I den välröjda skogen gynnas både diameterutvecklingen, det vill säga tillväxten, och virkeskvaliteten. Det leder till större intäkter när det är dags för gallring och föryngringsavverkning. Att se till att röja i rätt tid och på rätt sätt är alltså en mycket lönsam åtgärd. I det korta perspektivet kostar det en slant, men detta får du igen mångdubbelt i kommande gallringar och föryngringsavverkningar.

I en välröjd skog ökar trädens stabilitet och därmed minskar också risken för skador på beståndet, framförallt på lång sikt. Bland annat minskar risken för framtida storm- och snöbrott i ett bestånd som är välröjt. Träden i ett välröjt bestånd bli också mer motståndskraftiga mot olika typer av skadeinsekter.
Genom röjningen skapas dessutom förutsättningar för biologisk mångfald i beståndet och rätt utförd tar man tillvara de naturvärden som finns.

SÖDRA ERBJUDER RÖJNINGSTJÄNSTER

Om du har en grön skogsbruksplan finns det i den rekommendationer om när det är mest lämpligt att röja dina ungskogsbestånd. Du kan även diskutera röjningsbehovet med din skogsinspektor.
När du har beslutat dig för att röja och inte kan eller vill utföra åtgärden själv, erbjuder Södra professionell röjning. Du kan välja mellan olika betalningsmodeller, beroende på vad som passar dig bäst. ”Löpande timtaxa” är den vanligaste modellen. Du har förmodligen ett bestånd som du har beslutat ska röjas och du betalar för det antal timmar som det tar att röja beståndet. I betalningsmodellen ”Fast belopp” bestämmer du hur stor summa du vill röja för och Södra röjer så mycket som ryms inom det beloppet. Har du större arealer som behöver röjas kan du välja betalningsmodellen ”Fast pris per hektar”.

Södra anlitar professionella röjningsentreprenörer som utför röjningen utifrån en fastslagen röjningsstandard. Samtliga röjare är PEFC™-certifierad och röjningen planeras och utförs i enlighet med de svenska PEFC™- och FSC®-standarderna för skogsbruk och skogsbrukets gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.

ÖKAT BEHOV AV RÖJNING

Riksskogstaxeringens inventering tyder på att röjningsbehovet i Götaland växer. Mellan 2012 och 2017 ökade det omedelbara röjningsbehovet på Södras medlemsfastigheter från 180 000 hektar till 220 000 hektar. Andelen plant- och ungskog som har ett omedelbart röjningsbehov har ökat från 35 procent till 43 procent under samma period. Det betyder att närmare hälften av all plant- och ungskog behöver röjas omgående. Omräknat till en medlemsfastighet på 100 hektar produktiv skogsmark har röjningsbehovet de senaste fem åren har ökat från 7,4 hektar till 9,4 hektar – en 27-procentig ökning.

– Vi har sedan några år tillbaka sett ett ökat röjningsbehov, bland annat på grund av många föryngringar efter stormarna Gudrun och Per. Samtidigt kan vi konstatera att vi inte riktigt har lyckats i våra ambitioner att få till ökade röjningsaktiviteter på våra medlemsfastigheter. Vi tar frågan på stort allvar och inser att vi måste fokusera ännu mer på röjning de närmaste åren för att ”komma ikapp”, säger Kristin Lindell, chef affärsutveckling Södra Skog, och fortsätter:

– Det ska vara så enkelt som möjligt för skogsägare att få det röjt, till exempel genom att köpa röjningstjänster. Vi vill nu få bättre förståelse för skogsägarnas behov och drivkrafter varför det inte röjs och vi står nu i startgroparna för en extra satsning på röjning. Vi vill bland annat ta reda på hur vi ska utforma våra röjningstjänster framåt för att de ska vara attraktiva för våra medlemmar. Vi är också engagerade i det landsomfattande projektet Mersmak röjning. Läs mer om det här.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.