1. Enligt regeringen ska inventering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar prioriteras. Det innebär att inventeringen fortsatt kommer att vara ett instrument för att stoppa brukande av skog. Regeringen anser också att Sveriges skogsägare ska tvingas avstå minst fem procent av sin fastighet utan ersättning.

Södra och Sveriges skogsägarföreningar anser:

  • Att Nyckelbiotopsbegreppet ska begränsas till mindre områden som tydligt avviker från den kringliggande skogen och har höga naturvärden.
  • Att sådana mindre områden endast ska kunna klassas som nyckelbiotop om staten är beredd att ersätta skogsägaren ekonomiskt.
  • Att när staten inte vill betala, är det skogsägarens eget val om området ska avsättas eller ej. Vill inte skogsägaren det, ska området inte heller klassas som nyckelbiotop.

2. I strategin för det nationella skogsprogrammet lyfter regeringen fram äganderättens betydelse och behovet av långsiktiga spelregler. Samtidigt saknas en konkret handlingsplan och strategin är heller inte förankrad i riksdagen. Det finns heller ingen tydlig lösning på avvägningen mellan produktion och miljö. Södra anser att målet om en växande bioekonomi blir svårt att uppnå om inte lönsamma produktionshöjande åtgärder får en framträdande plats i programmet.

3. Det är välkommet att regeringen meddelat att artskyddsförordningen ska ses över. Det är nu snart två år sedan både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen begärde en översyn för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker.

Södra anser att dagens tillämpning av artskyddet är ohållbar. Skogsägarna är helt utelämnade åt myndigheternas godtycke, eftersom all pågående markanvändning kan stoppas efter enskilda tjänstemäns bedömning. För den som drabbas väntar därefter en lång rättslig kamp för att få ersättning. Det är en helt orimlig ordning.