phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skogsbilvägar Klassning av skogsbilvägar

Klassning av skogsbilvägar

Skogsbilvägar 2021.
Det finns ett antal standardkrav som måste vara uppfyllda för skogsbilvägar. Kraven finns för att virkesbilar ska kunna köra utan besvär, men också för att vägen ska vara möjlig att underhålla.

Skogsbilvägar beskrivs med olika egenskaper – funktionell vägklass, framkomlighet, tillgänglighet (bärighet), vändmöjlighet och svängmöjlighet, vägbredd, slitlager samt eventuell förekomst av broar och väghinder/bommar. Denna information finns samlad i Nationella vägdatabasen (NVDB) och är viktig för att möjliggöra effektiv planering och genomförande av virkestransporter.

 

Funktionell vägklass

Nationella vägdatabasen klassar vägar efter funktion (klass 0-9) där de skogliga vägarna har klass 7-9 enligt följande:

 • Klass 7 – Huvudväg: Väg med avsevärd betydelse för skogsbrukets samlade vidaretransport. Årligt återkommande underhåll.
 • Klass 8 – Normalväg: Väg som i allmänhet har flera nollvägar anslutna och som har löpande under håll. De flesta skogsbilvägar hamnar i denna klass.
 • Klass 9 – Nollväg: Väg som klarar minst lastbil utan släp placerad i de yttre förgreningarna av ett vägsystem. Har normalt inget löpande underhåll.

 

Framkomlighet

Med framkomlighet menas hur vägen dras i terrängen, kurvornas radie, vägbredd och breddökning i kurvorna. De olika framkomlighetsklasserna innebär att aktuella vägtekniska förutsättningar ger tillfredsställande framkomlighet för olika fordonskombinationer.

Framkomlighetsklasser

 • 0: God framkomlighet för trailerekipage. 
 • 1: God framkomlighet för lastbil med släp (24 m ekipage). 
 • 2: Begränsad framkomlighet för lastbil med släp. (Anpassat ekipage för ökad spårföljning, exempelvis axelavstånd.)
 • 3: Endast framkomlig med lastbil. 
 • 4: Ej framkomlig för lastbil.

 

Tillgänglighet (bärighet)

Tillgängligheten beskriver under vilka förutsättningar som skogsbilvägen är tillgänglig. Företeelsen benämns ofta som bärighet. Tillgängligheten anges i fyra klasser som beskriver när på året och under vilka väderleksförhållanden som vägen kan användas. Dimensionerande fordon är lastbil med släp med bruttovikt 64 ton (enligt Trafikverkets bärighetsklass BK1) med max 10 tons axellast, 18 tons boggitryck och 24 tons tridemtryck.  

Tillgänglighetsklasser 

 • A: Lastbils- och personbilstrafik hela året. 
 • B: Lastbilstrafik hela året förutom vid svår tjällossning. Personbilstrafik hela året. 
 • C: Lastbilstrafik hela året förutom under tjällossning och perioder med ihållande regn. Personbilstrafik hela året förutom under tjällossningen. 
 • D: Lastbilstrafik i huvudsak vintertid. Personbilstrafik även sommartid.

Övriga företeelser

Följande företeelser registreras i förekommande fall och hanteras i Nationella vägdatabasen (NVDB):

 • Bro/tunnel
 • Väghinder
 • Slitlager
 • Begränsad bruttovikt eller axel-boggitryck
 • Dessutom har skogsbranschen beslutat att motlut och backar kan anges som en punktföreteelse i de fall backen är för brant för att tillåta körning.

 

Ajourhållning av skogsbilvägnätet

Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket. Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket:

 • Vägval och beräkning av transportavstånd 
 • Transportplanering och transportledning
 • Avverkningsplanering och inköpsarbete 

Information om skogsbilvägarna är också viktigt för att kunna underhålla, förbättra och bygga nya vägar på ett effektivt sätt.

 

Inventering av skogsbilvägarna pågår

Under perioden 2019 till 2024 pågår ett omfattande arbete med att inventera och klassa alla skogsbilvägar i Götaland. Syftet med inventeringen, som genomförs av Biometeria, är att ge både dig som skogsägare och skogsbruket som helhet tillgång till bättre väginformation.

 

Omklassning av skogsbilväg

Om du har rustat upp din skogsbilväg och vill ha den omklassad gör du en anmälan på Biometrias hemsida. Ett omklassningsärende skapas och en väginventerare åker ut, gör en ny inventering och registrerar sedan den nya klassningen.

Anmäl omklassning

 

Information om din väg i Min skogsgård

Genom att logga in på Min skogsgård får du tillgång till all information som har samlats in när din väg har blivit klassad. Där ser du till exempel framkomlighetsklass, tillgänglighetsklass men även eventuella orsaker till nedklassning och kommentarer från inventeraren. 

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.