phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sköta skog Skogsbilvägar Ansvar och vägstandard

Ansvar och vägstandard

Bild från Södras utbildningsfilmer om skogsbilvägar juni 2020 Klassning av skogsbilvägar
Som skogsägare ansvarar du för din skogsbilväg vid transport av virke – hela vägen fram till allmän väg. Det betyder att du har ansvar för skogsbilvägens standard.

Det är du som skogsägare som har ansvar för din skogsbilväg. Du har ansvar för att den är farbar och håller för transporten, och för att den är säker för chauffören.

Ligger vägen enbart på din egen fastighet har du självklart full rätt att använda vägen. Men du har också själv fullt ansvar för underhållet och kostnaderna förenade med detta. Går vägen däremot över grannens fastighet, och grannen äger en del av den, behöver ni komma överens om vilka rättigheter och skyldigheter ni har i nyttjandet och hur ni ska hantera och fördela underhållsansvaret. Om vägen ingår i en vägförening så finns det oftast dokumenterat vilka rättigheter och skyldigheter som finns kopplat till vägen. Det är viktigt att du engagerar dig i vägföreningen för att kunna påverka beslut som är viktiga för att även de skogliga transporterna på vägen ska fungera bra.

Svagaste länken avgör standarden

Inför en avverkning är det viktigt att vägsträckningen är i gott skick. Viktigt att tänka på är att en väg aldrig är starkare än sin svagaste länk. Det innebär att den väglänk, vänd- eller svängmöjlighet som har lägst klass avgör vägstandarden för hela sträckan som ska användas mellan allmän väg och vändplats. 

För att informationen om vägsträckans förutsättningar ska finnas tillgänglig för entreprenörer och åkerier anges en vägstandard med en sjusiffrig kod.

Broar och vägtrummor

Tänk på att det även är viktigt att alla eventuella broar och vägtrummor är i gott skick och håller för de axellaster som de skogliga transporterna innebär. Väghållaren, som till exempel kan vara en enskild markägare eller en vägförening, har alltid ansvar för att bron är säker att använda. Du som skogsägare har alltså det juridiska ansvaret för den eller de broar som finns på skogsbilvägarna på din fastighet. Det innebär att du ansvarar för att bron håller för det den är avsedd för.

Så här beskrivs en vägs standard 

Position 1: Bärighet på allmänna vägar

Här anges bärighetsklassen på den allmänna vägen som vägsträckan ansluter till. Informationen hittar du enklast i kartan i appen Min skogsgård.

Kod/Benämning

1/BK1-väg (max 64 ton)

2/BK2-väg (max 51,4t on)

3/BK3-väg (max 37,5 ton)

4/BK4-väg (max 74 ton)

Position 2: Tillgänglighet på enskilda vägar

Här anges vid vilka väderförutsättningar som transporter kan utföras på hela sträckan på det enskilda vägnätet. Det avgör möjligheter till eventuella tillgänglighetspremier för skogsägaren, men reglerar samtidigt åkeriernas rätt att köra på sträckan.

Kod/Benämning

1/(A) Lastbils- och persontrafik hela året.

2/(B) Lastbilstrafik hela året utom under svår tjällossning. Persontrafik hela året.

3/(C) Lastbilstrafik hela året utom under tjällossning och perioder med ihållande regn.            Persontrafik hela året utom vid tjällossning.

0/(-) Enskild väg utnyttjas inte.

Position 3: Framkomlighet på enskilda vägar

Här anges vilka fordonskombinationer som hela sträckan på det enskilda vägnätet är anpassad för, inklusive alla svängmöjligheter, väglänkar samt vändmöjligheter som kommer att användas.

Kod/Benämning

0/God framkomlighet för trailerekipage.

1/God framkomlighet för lastbil med släp.

2/Begränsad framkomlighet för lastbil med släp.

3/Endast framkomlig med lastbil.

Position 4: Vändningsförhållanden 

Här anges om det är genomfart eller var ekipaget ska vända i förhållande till avläggets placering. 

Kod/Benämning

1/Genomfart

2/Vändningsmöjlighet högst 50 meter före eller 200 meter bortom lastplatsen

3/Vändmöjlighet 0,2-2 kilometer bortom lastplatsen

4/Vändmöjlighet mer än 2 km bortom lastplatsen

Position 5: Omlastning

Här anges om omlastning från bil till släp kommer behövas, samt information om det förekommer en eller flera branta backar på sträckan på det enskilda vägnätet. 

Kod/Benämning

1/Omlastning från bil till släp krävs ej

2/Omlastning från bil till släp nödvändigt

8/Väg med backe

Position 6: Snö

Här anges om hela vägsträckan på det enskilda vägnätet snöröjs regelbundet eller om entreprenör och åkeri behöver begära snöröjning före transport.

Kod/Benämning

1/Snöplogning regelbunden

2/Snöplogning okänd

Position 7: Stickväg

Här anges om avlägget ligger utmed den aktuella vägen eller om det ligger på ett instick som lastbilen behöver backa in på, eller utmed allmän väg.

Kod/Benämning

0/-

1/Upplag vid stickväg

2/Allmän väg med vägnummer <500. Körbarhet beaktas.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.