phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt PEFC:s skogsstandard har uppdaterats

PEFC:s skogsstandard har uppdaterats

Bilder från Södrakontakt nr 2 2024

I januari presenterades en uppdaterad version av PEFC:s skogsstandard.

– Många av förändringarna har redan täckts in i FSC®-standarden, så för dubbelcertifierade skogsägare har det inte tillkommit så mycket nytt. Men det är alltid bra att hålla sig uppdaterad och påminna sig om vad det är man har åtagit sig att följa i och med att man har certifierat sitt skogsbruk, säger Tomas Rahm, certifieringsspecialist på Södra.

Några av uppdateringarna i standarden

  • Avsättning för miljöändamål

Man har bytt ut begreppet nyckelbiotop mot begreppet mycket höga naturvärden. Det gör ingen större förändring i praktisk hantering, men stämmer bättre överens med myndigheternas arbetssätt och hur man uttrycker sig. 

Det finns möjlighet att avsätta trädbevuxen betesmark som frivillig avsättning även om det inte är klassat som skogsmark.

  • Skogsbruksplan

I den nya standarden kan en skogsbruksplan vara giltig över längre tid än tio år om den uppdateras kontinuerligt med kvalitetssäkrad information. Fältbesök krävs för naturvärdesbedömning/målklassning samt vid väsentligt förändrade förutsättningar. Den här förändringen beror till stor del på att det idag börjar finns ny teknik som möjliggör mera automatiska uppdateringar.

  • Val av skogsskötselsystem

Det har gjorts omformuleringar i standarden kring bruksmetoden hyggesfritt. Nu är det lättare för skogsägaren att motivera metoden utifrån sina mål och förutsättningar. Metoderna som används ska dock vara beprövade och syfta till aktivt, långsiktigt och hållbart skogsbruk. 

  • De gemensamma målbilderna för god miljöhänsyn 

Det har förtydligats att de gemensamma målbilderna för god miljöhänsyn fungerar som vägledning, inte reviderbara krav.

  • Röjning och gallring

Grunden är att man ska följa de i skogsbruksplanen föreslagna åtgärderna för röjning och gallring. Om man av olika anledningar gör avsteg ifrån det ska man kunna beskriva skälen.

  • Naturvärdesträd och död ved

Det har förtydligats att träd som sparats för specifikt produktionsändamål inte betraktas som naturvärdesträd trots att de kan ha karaktär eller ålder som signalerar naturvärdesträd. Viktigt att notera målsättningen med sparandet i skogsbruksplanen. Det har också gjorts en komplettering med undantag att avverkning medges om naturvärdesträd riskerar skada fornlämningar/kulturlämningar eller om en skogsbruksåtgärd väsentligt försvåras av att spara trädet.

I den nya standarden kan träd som aktivt skadats i syfte att bli död ved ersätta högstubbar och om det redan finns tre färska snöbrott eller vindfällen och dessa lämnas behöver inte högstubbar skapas. (Dessa tillägg finns inte i FSC®:s standard.) 

  • Sociala krav

Man har gjort förtydliganden angående kommunikation med andra skogliga intressenter vid skogliga åtgärder som kan påverka sociala värden. Till exempel skog där det går ett motionsspår eller vid en utsiktsplats.

  • Affärsavtal, arbetsgivaransvar och kompetens

I standarden har man tydliggjort vad som ska ingå i ett affärsavtal mellan beställare och uppdragstagare och vid anlitade av entreprenör som använder tillfälligt boende, ska beställaren försäkra sig om att entreprenören och/eller dennas anställda har för årstiden goda levnadsvillkor under uppdragstiden. Det ställs också krav på att säkerställa att personal som kör skördare eller skotare har kompetens i effektiva körsätt innefattande, minimering av bränsleåtgång samt minimering av körskador. Om du anlitar Södra för skogliga åtgärder tar vi ansvaret för att kontrollera allt som berör entreprenörerna.

  • Kedjesmörjning

Självverksamma skogsägare ska enligt den nya standarden använda vegetabilisk olja för sågkedjesmörjning (undantag om man enbart använder sågen ett fåtal dagar om året).

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.