phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Livskraftiga skogar genom hållbart skogsbruk

Livskraftiga skogar genom hållbart skogsbruk

Död ved. Generell hänsyn. En låga som lämnats i skogen eller på hygget blir boplats och mat till många av skogens invånare, från det att den faller tills den har brutits ner till jord.

Klimatförändringarna och den globala förlusten av biologisk mångfald är vår tids största utmaningar och skogen har en central roll i frågan. För att vända de negativa trenderna är Södras främsta fokusområden inom hållbarhet klimatanpassade skogar med en rik biologisk mångfald, klimatneutralitet, hållbar resursanvändning och hållbara värdekedjor.

Jessica Nordin, miljöchef Södra Skog
– Södra vill vara drivande för en rikare biologisk mångfald och vi är övertygade om att det går att förena ett aktivt skogsbruk med en bevarad och stärkt artrikedom, säger Jessica Nordin.

Utgångspunkten är skogens många möjligheter och drivkraften är att hitta nya affärsmöjligheter i takt med samhällets förändringar och behov. Vi vet att skogen sitter på viktiga lösningar i den gröna omställningen. Södras innovationsarbete har hållbarhet i fokus eftersom vi vill driva den gröna omställningen med en råvara som hela tiden växer och kan förnyas. 

– Vi bidrar till den gröna omställningen genom satsningar på innovationer som ersätter fossila alternativ. Redan idag producerar vi biometanol, vår tallolja ger fossilfri diesel och andra biobaserade kemikalier. Dessutom driver vi den cirkulära textilåtervinningen genom vår unika teknik OnceMore®. Ett mer hållbart byggande är också en del i omställningen och Södras korslimmade trä, KL-trä, har marknadens lägsta klimatpåverkan samtidigt som vi flyttar ut kollagret till samhället, säger Jessica Nordin, hållbarhetschef på Södra.

Balans i skogsbruket

Men det räcker inte med att en produkt är förnybar berättar Jessica, den måste också vara hållbar. Tanken om att balansera flera olika perspektiv, som benen på en pall, är vägledande. Ett ansvarsfullt och aktivt skogsbruk innebär en balans mellan olika intressen som produktion av förnyelsebara resurser, en stärkt landsbygd, skogen som kolsänka och en rik biologisk mångfald.

– Biologisk mångfald är grunden för allt liv och en förutsättning för livskraftiga skogar. Vi vill vara drivande för en rikare biologisk mångfald för framtida generationer. Det innebär att vi hela tiden arbetar för att utveckla vår miljöhänsyn, men också verkar för att familjeskogsbrukens naturvårdsarbete ska öka skogsgårdens lönsamhet. Vi är övertygade om att det går att förena ett aktivt skogsbruk med en bevarad och förstärkt artrikedom, säger Jessica.

Hållbart skogsbruk kan vara lönsamt 

Genom Södra kan man som medlem certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC (PEFC/ 05-22-11) och FSC® (FSC-C014930). Tillgången på certifierad råvara är viktig för Södras konkurrenskraft inom både sågade trävaror och massaproduktionen, och därför får man som certifierad mer betalt för sin skog. 

– De åtaganden som finns när man är certifierad skogsägare handlar mycket om den miljöhänsyn vi ska lämna i produktionslandskapet och har bidragit till att utveckla det hållbara skogsbruket. När vi tittar på utvecklingen så ser vi att många av de strukturer och miljöer vi vet är viktiga för hotade arter har ökat sen certifieringarna infördes på 1990-talet. Mängden död ved har ökat i våra skogar, vi har fler gamla träd och naturvärdesträd, och vi har betydligt mer frivilliga avsättningar. Det är ett resultat av att vi efterlever certifieringarna, säger Jessica.

Skogsägare har olika förutsättningar att bidra till en förstärkt biologisk mångfald beroende på hur naturvärdena ser ut på fastigheten. För Södra är det viktigt att skogar med höga naturvärden bevaras och av den anledningen infördes naturvårdspremien. Den bidrar till att medlemmar med en högre andel naturvårdsskogar ändå ska kunna ha lönsamhet i skogen. 

– I de frivilliga avsättningarna finns det ofta ett behov av skötsel genom naturvårdande skötsel (NS). Det är viktigt att man har koll på de här områdena och faktiskt utför de skötselåtgärder som krävs för att förstärka eller bevara de naturvärden man avsatt från produktion. Behöver man hjälp med det finns Södra till hands, säger Jessica.

Nya affärsmöjligheter 

Att biologisk mångfald, miljö och hållbarhet är ett viktigt område där Södra är med och driver utvecklingen blir tydligt när Jessica berättar om arbetet med utveckling av nya produkter med lågt klimatavtryck, klimatneutralitet och naturvård.

– Vi jobbar väldigt aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågorna genom hela värdekedjan och nya affärsmöjligheter kan utvecklas med tiden. Just nu deltar vi i ett projekt som syftar till att ta fram en standard för biodiversitetskrediter. Det är första steget för att skapa en robust metod för att värdera den naturvårdsnytta som skogsägare skapar i sina skogar, avslutar Jessica.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.